www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2021 [ ročník 27, číslo 1 ]

Chemický stav útvarov podzemných vôd na Slovensku – všeobecné hodnotenie kvality
Chemical status of groundwater bodies in Slovakia – general quality assessment
Jozef Kordík, Dušan Bodiš†, Igor Stríček, Michal Jankulár, Igor Slaninka
Identifikácia starého znečistenia ropnými látkami
Identification of old pollution by petroleum products
Juraj Macek, Ján Milička, Ľubomír Jurkovič
Test kvality vody určenej na ľudskú spotrebu realizovaný na Slovensku – metodika a výsledky pre vybrané útvary podzemných vôd
Test of quality of water intended for human consumption applied in Slovakia – methodology and results for selected groundwater bodies
Katarína Kučerová, Mária Bubeníková, Anna Patschová
Porovnanie podzemného odtoku v rôznych geologických podmienkach vybraných povodí Západných Karpát použitím Killeho metódy a modelu BFI
Comparison of the groundwater runoff in different geological conditions of selected Western Carpathian watersheds using the method of Kille and BFI model
Rudolf Dugovič, Peter Malík
Jubilantka Anička Patschová
Jubilee of RNDr. Anna Patschová, PhD.
Kolektív oddelenia Hodnotenia podzemných vôd VÚVH
K jubileu RNDr. Kataríny Benkovej
Jubilee of RNDr. Katarína Benková
Natália Bahnová, Daniel Marcin, Peter Malík
Oľga Pospiechová oslávila 70 rokov
Jubilee of Mgr. Oľga Pospiechová
Kamil Vrana
Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc. – 90 ročný
Jubilee of Doc. RNDr. Vavrinec Böhm, CSc.
Miriam Fendeková

admin@sah-podzemnavoda.sk