www
 
Projekt GeoPLASMA-CE - Tlačová správa

Tlačová správa


Je potrebné harmonizovať hodnotenie geotermálneho potenciálu a stretov záujmov pri využití plytkých zdrojov geotermálnej energie na medzinárodnej úrovni?

Essen, 1. decembra 2016 – v rámci Nemeckého geotermálneho kongresu 2016 v nemeckom Essene sa konal odborný seminár zameraný na výmenu skúseností o stratégiách hodnotenia a využitia plytkých zdrojov geotermálnej energie. Seminár sa konal pod záštitou projektu GeoPLASMA-CE, financovaného z operačného programu Interreg Central Europe a projektu GRETA, z programu Interreg Alpine Space. Úvodné prezentácie o ukončených, ako aj o prebiehajúcich projektoch k danej téme pokračovali diskusiou o hlavných aspektoch mapovania "plytkého" nízko teplotného geotermálneho potenciálu a rizika pri využívaní týchto zdrojov.

Projekt GeoPLASMA-CE

GeoPLASMA-CE je medzinárodný projekt podporený programom Interreg Central Europe s pôsobnosťou v regióne strednej Európy. Projekt je zameraný na využívanie plytkej geotermálnej energie pre účely ohrevu a chladenia v mestských oblastiach ako aj na vidieku. Riešiteľom projektu je jedenásť inštitúcií so zastúpením geologických služieb, vysokých škôl, neziskových organizácií, štátnych úradov i súkromných poradenských spoločností z Českej Republiky, Nemecka, Poľska, Slovenska, Rakúska a Slovinska. Za Slovenskú republiku sú riešiteľmi projektu odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
Cieľom projektu je zjednotenie postupov hodnotenia a využívania plytkých geotermálnych zdrojov, čo do budúcnosti prinesie širšie a udržateľné využívanie tohto obnoviteľného zdroja energie. Projekt bude v nasledujúcich troch rokoch riešený v šiestich pilotných oblastiach v partnerských krajinách, medzi ktoré patrí Vogtland - západné Čechy, Wałbrzych - Broumovsko, Kraków, Wien, Bratislava a Ljubljana.
Plytká geotermálna energia je všeobecne relatívne ľahko dostupným obnoviteľným zdrojom tepla, ktorý neprodukuje emisie. Vývoj takýchto technológií využívania energie je kľúčový pre znižovanie dopadov ľudskej činnosti na klimatické zmeny a kvalitu ovzdušia.
Jedným z cieľov projektu GeoPLASMA-CE je vytvorenie stredoeurópskeho informačného portálu (ako pre expertov, tak aj pre širokú laickú verejnosť), šírenie osvety, know-how a poznania rizika pri plánovaní, výstavbe a prevádzke inštalovaných zariadení využívajúcich tento zdroj energie.

Odborný seminár a výmena skúseností

Vykurovanie a chladenie pomocou geotermálnej energie si v poslednej dobe získava čím ďalej, tým väčšiu obľubu a rastie jeho význam. Rôzne prístupy vedeckých štúdií a iniciatív hodnotiacich potenciál a riziká spojené s využitím plytkých geotermálnych zdrojov vedú k fragmentácii metodík hodnotenia týchto zdrojov.
Na expertnom seminári v Essene sa zišli nielen riešitelia projektov GeoPLASMA-CE a GRETA, ale aj zástupcovia vedeckej komunity a účastníci z oblasti administratívy a iných záujmových skupín, aby spolu diskutovali o možnostiach rozvoja plytkých geotermálnych inštalácií. Celkovo seminár navštívilo 25 účastníkov zo 7 európskych krajín.
V prvej časti seminára boli prednesené príspevky týkajúce sa prebiehajúcich, alebo už ukončených medzinárodných projektov zaoberajúcich sa témou využívania plytkej geotermálnej energie. Okrem príspevkov projektov GeoPLASMA-CE a GRETA boli prezentované aj výsledky projektov ReGeoCities, ThermoMap, GeoTrainet, TransGEOTHERM, COST Action GABI a CHEAP GSHPs.
V druhej polovici seminára prebehla diskusia o kľúčových otázkach zameraných na mapovanie geotermálneho potenciálu. Boli diskutované postupy pri tvorbe geotermálnych máp, porovnateľnosť máp z rôznych zdrojov, ale aj potreba zjednotenia metodiky pri hodnotení geotermálneho potenciálu.
Zo spoločnej diskusie vyplynula potreba kritického hodnotenia súčasných prístupov a nutnosť zostavenia návrhu jednotnej metodiky a postupov. Rizikové faktory sú všeobecne známe a dobre popísané, avšak metodika hodnotenia možnosti inštalácie geotermálnych zariadení a čerpanie tepla rôznymi technológiami nie je jednotná. Pri klasifikácii geotermálneho potenciálu musí byť hodnotený nielen stav horninového prostredia, ale aj technické požiadavky na tepelný výkon pre vykurovanie a konfiguráciu vykurovacieho systému.
Pri hodnotení geotermálneho potenciálu tiež záleží na rozsahu hodnoteného územia a teda aj na mierke finálneho výstupu. Napríklad kritériá, ktoré je potrebné využiť pri regionálnom plánovaní, alebo pri konkrétnom návrhu inštalácie jednotlivých geotermálnych zariadení. Z diskusie tiež vyplynula potreba zjednotenia geotermálnych máp v jednotlivých správnych oblastiach, aby nedochádzalo k rozporom na hraniciach regiónov kvôli odlišnosti legislatívnych predpisov platných v rôznych regiónoch, prípadne krajinách. Širšou otázkou je potom zjednotenie právneho rámca využívania plytkej geotermálnej energie v krajinách Európy. Táto téma bude podrobnejšie diskutovaná na nasledujúcich seminároch projektov GeoPLASMA-CE a GRETA v priebehu roku 2017.


Účastníci expertného seminára projektov GeoPLASMA-CE
a GRETA v Essene (Zdroj: GeoPLASMA-CE)


Bližšie informácie o projekte GeoPLASMA-CE nájdete na webových stránkach
www.interreg-central.eu/GeoPLASMA-CE

Kontakt:
RNDr. Radovan Černák, PhD.
koordinátor projektu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
radovan.cernak@geology.sk

súvisiace dokumenty
GeoPLASMA-CE Leaflet (.pdf)
web stránka projektu GeoPLASMA-CE

admin@sah-podzemnavoda.sk