www
 
Rámcová smernica o vode

RÁMCOVÁ SMERNICA O VODE

Základným právnym predpisom, ktorý vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd, vrátane vodných a suchozemských ekosystémov, je Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Rámcová smernica o vodách, RSV), ktorá vstúpila do platnosti 22. decembra 2000. V Slovenskej republike sa stala právne záväznou vstupom do Európskej únie 1. mája 2004. Slovensko sa týmto aktom vzdalo kompetencií v oblasti vodnej politiky a zaviazalo sa presadiť na svojom území spoločnú vodnú politiku, ktorej legislatívny rámec vytvára RSV. Smernica bola transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Vodný zákon ďalej upravuje aj podmienky na zachovanie a zlepšovanie stavu vôd, na účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, na manažment povodí a na zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek.

Spoločná vodná politika je založená na integrovanom riadení podzemných a povrchových vôd na princípe povodí. Cieľom RSV je zabezpečiť všestrannú ochranu vôd a s vodou spojených vodných a suchozemských ekosystémov. Základom vodnej politiky sa stali environmentálne ciele stanovené pre podzemnú vodu, povrchovú vodu a chránené územia. Environmentálne ciele sú pre členské štáty EÚ právne záväzné. Majú zabezpečiť jednak obnovu poškodených vodných útvarov a súčasne zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu ich stavu. Pre podzemné vody sú environmentálne ciele stanovené nasledovne:
• zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemných vôd, zabrániť zhoršeniu stavu všetkých útvarov podzemných vôd,
• dosiahnuť dobrý chemický stav a dobrý kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody do roku 2015 (okrem zdôvodnených výnimiek) zvrátiť akýkoľvek významný trvalo vzostupný trend obsahu znečisťujúcej látky v podzemnej vode.

V rámci implementácie RSV v SR bolo v oblasti podzemných vôd v roku 2004 v SR uskutočnené prvé vymedzenie útvarov podzemných vôd, ktoré sa stali základnými hodnotiacimi jednotkami vodného plánovania. V súčasnosti je vyčlenených 102 útvarov podzemnej vody, z toho 16 v kvartérnych kolektoroch podzemnej vody, 59 v predkvartérnych kolektoroch podzemnej vody a 27 útvarov geotermálnych vôd. V súlade s požiadavkami RSV bola následne spracovaná charakterizácia útvarov podzemnej vody, hodnotenie významných vplyvov a dopadov, hodnotenie rizika a hodnotenie kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemných vôd a tiež opatrenia na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ktoré sú súčasťou I. a II. cyklu Vodného plánu SR.

Dňa 28.04.2016 sa konalo prednáškové popoludnie, venované Rámcovej smernici o vode (RSV), na ktorom RNDr. E. Fatulová oboznámila auditórium nielen s obsahom, ale aj so svojimi víziami a návrhmi ďalšieho postupu pri jej implementovaní.

Na prednáškovom popoludní SAH dňa 28.04.2016, venovanom Rámcovej smernici o vode (RSV) sa medzi jej účastníkmi rozpútala živá diskusia nielen o implementácii RSV, ale aj v súvislosti s novelizáciou Vodného zákona (364/2004 Z.z., novela č. 409/2014 Z.z., účinnosť novely od 15.1.2015) a novelizácie vyhlášky MŽP SR č.51/2008 Z.z. ku geologickému zákonu (novela č. 22/2015 Z. z., účinnosť novely od 1.3.2015) podľa ktorých budú pôvodné povolenia na odber vôd zrušené a prevádzkovateľ vodárenských zdrojov je povinný predložiť na schválenie výpočet využiteľného množstva vôd v kategórii „B“ pre každý vodárenský zdroj. Výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov sa preto rozhodol zriadiť na svojich stránkach diskusné fórum, z ktorého azda vyplynú ďalšie inšpirácie a odporúčania pre hydrogeologickú a legislatívnu prax:


Rámcová smernica o vode - Diskusné fórum

súvisiace dokumenty
Informácie o implementácii Rámcovej smernice o vode na Slovensku (www.vuvh.sk/rsv2)
RNDr. E. Fatulová: Rámcová smernica o vode - význam hydrogeológie v novej vodnej politike (.pps)
RNDr. E. Fatulová: Rámcová smernica o vode - integrácia cieľov ochrany vôd a prírody (.pps)
RNDr. E. Fatulová: Ochrana podzemnej vody v kontexte Rámcovej smernice o vode (.pps)

admin@sah-podzemnavoda.sk