www
 
Pokyny pre autorov


POKYNY PRE AUTOROV


VŠEOBECNÉ

 1. Zámerom redakcie je vydávať dve až tri čísla časopisu ročne.
 2. Príspevky je možné odovzdávať priebežne počas celého roka, optimálne do 28. 2. pre prvé číslo a do 31. 8. pre druhé číslo v roku.
 3. Celkový rozsah príspevku je limitovaný počtom 15 strán formátu A4. K rozsiahlejšiemu príspevku musí dať súhlas redakčná rada.
 4. Rukopis v elektronickej forme zašlite na adresu redakcie redakcia@sah-podzemnavoda.sk podľa pokynov uvedených nižšie. Text spracujte v textovom editore MS WORD alebo v kompatibilnom formáte. Príspevky sa uverejňujú v slovenčine, češtine resp. angličtine. U článkov v slovenčine resp. češtine uveďte ABSTRACT a SUMMARY v angličtine, resp. opačne (ako ZHRNUTIE). Pre každý článok sa vyžaduje aj abstrakt v slovenskom jazyku, identický s anglickým abstraktom. Rukopis pripravte ako text s vloženými obrázkami a tabuľkami. Okrem toho odovzdajte tabuľky v osobitnom súbore (MS WORD) a každý obrázok v osobitnom grafickom súbore.
 5. Autori sa zaväzujú dodržiavať Etické princípy a pravidlá publikovania v časopise Podzemná voda, ktoré sú zverejnené na http://sah-podzemnavoda.sk/cms/news.php.
 6. Časopis vychádza v čiernobielej tlači, farebná tlač obrázkov vyžaduje osobitné náklady a v prípade záujmu je potrebné kontaktovať technického redaktora (redakcia@sah-podzemnavoda.sk).
 7. Pokyny pre autorov a informácie sú zverejnené na http://sah-podzemnavoda.sk/cms/news.php.

ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKU

 1. NÁZOV (slovenský alebo český a anglický) v poradí podľa zvoleného hlavného jazyka, zvýrazneným písmom.
 2. AUTOR (autori), plné mená bez titulov.
 3. ABSTRACT – do 200 slov v anglickom jazyku.
 4. KĽÚČOVÉ SLOVÁ v jazyku slovenskom (českom) a identické KEY WORDS v jazyku anglickom, rozsah do 7 slov.
 5. HLAVNÝ TEXT zvyčajne obsahuje úvod, jadro práce (metodika, výsledky, diskusia), záver, poďakovanie, literatúra; je rozdelený na kapitoly a podkapitoly.
 6. Kapitoly nečíslujte. Nadpisy uvádzajte bez bodky. Slová v texte nerozdeľujte. Odseky odsaďte cez tabulátor (1 cm). Nepoužívajte medzery pred a za odsekom. Text odseku zarovnajte do bloku.
 7. Príspevok pripravte vo formáte A4, typ písma TIMES NEW ROMAN, veľkosť písma 12, jednoduché riadkovanie. Okraje pravý, ľavý, dolný, horný – 3 cm.
 8. Vzorce, rovnice očíslujte v zátvorkách, píšte pomocou MS Equation, voľte veľkosť písma max. 9.
 9. Krátke POĎAKOVANIE môžete uviesť za hlavným textom.
 10. ZOZNAM LITERATÚRY uveďte podľa pokynov v časti „LITERATÚRA“.
 11. SUMMARY / ZHRNUTIE (cca 1/10 rozsahu príspevku, minimálne 1 strana) je v anglickom jazyku, resp. v slovenskom (českom), teda v inom jazyku, ako je vlastný text príspevku. Musí obsahovať odkazy na významné tabuľky a obrázky v texte.
 12. Na prvej strane dolu pod čiarou uveďte plné meno, tituly, a krátku afiliáciu (adresu autora či autorov, resp. adresu zamestnávateľa – pracoviska autora či autorov, e-mail).
 13. ABSTRAKT v slovenskom (českom) jazyku priložte osobitne na konci príspevku.
 14. K príspevku na osobitnej strane odovzdajte zoznam obrázkov a tabuliek v slovenskom a anglickom jazyku.

OBRÁZKY A TABUĽKY

 1. Obrázky a tabuľky sú súčasťou textu. Majú dokumentovať a objasňovať text. Každý obrázok a tabuľka musí byť citovaný v texte (obr. 3, tab. 1).
 2. Obrázky umiestnite priamo do textu, s príslušným označením. Okrem toho dodajte každý obrázok zvlášť ako samostatný grafický súbor (formát TIFF, JPEG) s jeho označením zodpovedajúcim označeniu v texte (napr. obr_1.jpg).
 3. Obrázky pripravujte s vedomím, že sa môžu zmenšovať (obvykle o 50 %). Podľa toho pripravte ich veľkosť, popis a formu, resp. ich zoskupenie. Nadpis obrázkov a sprievodný text píšte pod obrázky.
 4. Na mapách a profiloch voľte jednotné vysvetlivky, uveďte ich pri prvom obrázku. Všetky musia obsahovať grafickú (metrickú) mierku.
 5. Ilustrácie sa zasielajú redakcii už imprimované, teda pri korektúre ich už nemožno opraviť a doplňovať.
 6. Tabuľky pripravte v MS WORD. Rozsah a vnútornú úpravu tabuliek zvoľte tak, aby sa tabuľka umiestnila do stĺpca alebo na šírku strany. Rozsiahlejšie tabuľky redakcia neprijme. V tabuľke voľte veľkosť písma maximálne 9, nezvýrazňujte, netieňujte, použite jednoduché riadkovanie. Nadpis tabuľky a prípadný sprievodný text píšte nad tabuľku.

DISKUSIA

 1. Zámerom redakcie je vytvárať podmienky pre odbornú diskusiu k publikovaným príspevkom. Redakcia si zároveň ponecháva právo rozhodovať o uverejnení diskusných príspevkov.
 2. Ohlasy na články môžu byť publikované v rozsahu 1 strany formátu A4. S každým ohlasom bude publikovaná i príslušná reakcia dotknutého autora (autorov) na tento ohlas. Na každý článok môžu byť publikované iba jeden ohlas a príslušná reakcia dotknutého autora (autorov).

LITERATÚRA

 1. Použitú literatúru uveďte na konci príspevku, pred SUMMARY. Zoraďte ju podľa abecedného zoznamu citovaných autorov. V texte citujte autorov v zátvorke, napr.: (Orvan, l991).
 2. Pri článku viacerých ako dvoch autorov sa v texte cituje iba prvý autor s dodatkom et al. (napr.: Kullman et al., 2003), ale v zozname literatúry sa uvádzajú všetci autori.
 3. Vzory pre zostavenie zoznamu literatúry:

Kniha, monografia, postupová práca
MATULA, M. 1995: Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. 2. vyd. Bratislava, Príroda, 224 s.
HOMOLKOVÁ, M. 2005: Environmentálne problémy v okrese Bardejov. Diplomová práca. Bratislava, Univerzita Komenského, 84 s.

Kapitola v knihe a monografii
MELIORIS, L., MUCHA, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1 vyd. Bratislava, Alfa – SNTL, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych a termálnych vôd, s. 303-331.

Článok v časopise
VOJTKOVÁ, S., MALÍK, P. 2005: Vzájomná komunikácia podzemných krasových vôd a povrchového toku Hrdzávka. Podzemná voda, 9, 2, s. 145-151.

Článok v zborníku a monografii
MARCIN, D., REMŠÍK, A., ŠVASTA, J. 2007: Režim podzemných vôd kvartéru v Bytčianskej a Ilavskej doline. In: Fľaková, R., Krčmář, D. (Eds.): Zborník z 14. slovenskej hydrogeologickej konferencie „Hydrogeológia a kvalita života“, Banská Bystrica, 12. – 14. 9. 2007. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, s. 27-28.
ŽENIŠOVÁ, Z., FĽAKOVÁ, R., KRČMÁŘ, D., HUDAČEK, M. 2005: Arsenic contamination of groundwater in mining zone Pezinok – Malé Karpaty Mts. In: Kowalczyk, A., Rubin, H. (Eds.): Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi, p. 181-188.

Manuskript
ZAKOVIČ, M. l974: Hydrogeologické pomery paleogénu Levočských vrchov. Ročná správa za r. 1973-1974. Manuskript – archív Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, 97 s.

Normy a zákony
STN 75 2911: 1995, Vodné značky.
Zákon č. 110/2010 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2077 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.

Elektronické dokumenty
SMITH, A. 2008: Constitutional history. [CD-ROM]. Toronro, Steward Press.
European Space Agency 2008: ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT [Online]. Dostupné na internete: http://envisat.esa.int/ [Prístup 3. 7. 2008]súvisiace dokumenty na stiahnutie
Pokyny pre autorov - časopis PODZEMNÁ VODA
Etické princípy a pravidlá publikovania v časopise PODZEMNÁ VODA

admin@sah-podzemnavoda.sk