www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 1996 [ ročník II, číslo 2 ]

Podzemné vody Slovenska - ich podiel na zásobovaní obyvateľstva
Groundwaters of Slovakia: their share in public water supplies
Vladimír Hanzel, Ladislav Melioris
Zdroje a zásoby podzemných vôd, ich ochrana a vzťah k ekológii
Groundwater sources and resources and their protection and relation to ecology
Eugen Kullman
Metódy a výsledky vyhľadávania a hodnotenia zdrojov podzemných vôd v paleogéne východného Slovenska
Exploration and assessment of groundwater resources in the paleogene of the East Slovakia: methodology and results
Ján Jetel
Hodnotenie vplyvu ropovodu ako potenciálneho zdroja znečistenia na kvalitu podzemných vôd medzi Košicami a Rožňavou
Evaluation of oil-pipellne influence as potential source of pollution on the groundwater quality between Košice and Rožňava
Ladislav Tometz, Juraj Orvan
Výskyt a využívanie podzemných vôd v povodí Váhu od prameňa po Novú Dubnicu
Occurence and exploitation of groundwater in the basin of the river Váh, from the source to Nová Dubnica
Elena Ružičková, Zuzana Kolačná
Podzemné vody Vtáčnika a ich využívanie
Groundwater of Vtáčnik Mts. and their utillzation
Ondrej Franko, Miroslav Šimeček, Ladislav Jahodník, Vladimír Dovina, Ladislav Škvarka
Podzámčok - režim podzemných vôd z pohľadu dlhodobého využívania
Podzámčok - groundwater regime as reflected by its long-run use
Pavel Fecek
Schvaľovanie využiteľných zdrojov a zásob podzemných vôd v KKZZ a s tým súvisiaca problematika
Approbation of explotable resources and reserves of groundwaters by the RRCC and related problems
Eugen Kullman, Ján Šuba
Príčiny zmien výdatnosti záchytných zariadení podzemných vôd
The causes of changes of dug wells groundwaters
Jozef Kriš, Jozef Martoň, Ivona Škultétyová
Stavebné zemné práce a ich vplyv na kvalitu podzemných vôd
Building earthworks and their influence of the quality of the ground water
Ivona Škultétyová, Jozef Martoň, Július Hétharši
Čierna nad Tisou - sanácia devastovaného horninového podložia a podzemných vôd
Čierna nad Tisou - remediation of devastated rock basement and groundwater
Zdena Matiová, Oskár Čermák, Daniela Brtáňová
Kvalitatívne parametre prírodných minerálnych vôd - alternatívnych pitných vôd
Qualitative parameters of natural mineral waters - alternative potable waters
Ladislav Melioris

admin@sah-podzemnavoda.sk