www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 1998 [ ročník IV, číslo 1 ]

Hydrogeotermálne podmienky exploatácie a reinjektáže geotermálnych vôd v Podhájskej
Hydrogeothermal conditions of geothermal water exploitation and reinjection in Podhájska
Marián Fendek
Hodnotenie geotermálnych vôd, spôsoby ich úpravy a zneškodňovania
Geothermal waters classification, their treatment and disposal
Konštantín Vika
Hydrogeochemická charakteristika puklinovo-krasových vôd juhovýchodnej časti Veľkej Fatr
Hydrogeochemical characteristic of karst-fissure water of south-eastern part of Veľká Fatra mountains
Renáta Fľaková
Príklady aplikácie izotopovej geochémie v procese poznávania genézy prírodných vôd Slovenska
Isotope geochemistry applications in the process of study of slovak natural waters genesis
Juraj Michalko, Peter Malík
Úprava vody v prírodnom horninovom prostredí
The water treatment in the natural rock enviroment
Ivona Škultétyová, Jozef Martoň
Sanácia znečistenia horninového prostredia v areáli Slovnaft a.s. OZ Hronský Beňadik a riešenie zanášania stripovacích veží
Remediation of the mineral-surrounding´s pollution in Slovnaft´s area - OZ Hronský Beňadik and solution of plugging into stripping towers
Štefan Marenčák, Ivan Brutenič

admin@sah-podzemnavoda.sk