www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2012 [ ročník XVIII, číslo 2 ]

Bilancia hmotnostného prietoku kontaminantov v horských oblastiach zaťažených banskou činnosťou na príklade Sb ložiska Dúbrava a Cu ložiska Slovinky
Mass flux balance of contaminants at mountain regions influenced by mining activity on example of the Dubrava Sb deposit and the Slovinky Cu deposit
Peter Bajtoš
Genéza anomálneho obsahu arzénu v hydrogeotermálnej štruktúre Ďurkov
Genesis of anomalous arsenic content in the Ďurkov hydro-geothermal structure
Dušan Bodiš, Andrea Vranovská
Dosiahnuté výsledky sanačných prác na lokalite znečistenej sovietskou armádou, Sliač – Vlkanová
Sliač – Vlkanová; decontamination of an area polluted by the Soviet army
Mária Gálisová, Ján Oslík, Miroslav Drahoš
Protiprievalová prevencia na ložisku lignitu Gbely
Influx prevention at the Gbely lignite deposit
Jozef Kováč, David Krčmář
Regionálne hodnoty indexu prietočnosti predkvartérnych hornín Slovenska
Regional values of transmissivity index in pre-quaternary rocks of Slovakia
Peter Malík, Jaromír Švasta
Stanovenie veľkosti zložiek hydrologickej bilancie v povodí Ľupčianky
Estimation of hydrological balance components in the Ľupčianka catchment
Diana Porubská, Miriam Fendeková, Andrej Machlica
Vývoj odtokových pomerov v povodí Žitavy
Runoff conditions in the Žitava basin
Radovan Šimek, Miriam Fendeková
Za Ing. Pavlom Bujalkom
In memory of Pavol Bujalka
Peter Malík
Odešel Ing. Miroslav Michalíček, CSc.
Miroslav Michalíček had passed away
Dana Havlín Nováková, Pavel Müller, Irena Kohutová
Jubileum RNDr. Vojtecha Struňáka
Vojtech Struňák is having anniversary
Eva Méryová
RNDr. Miroslav Bím – sedemdesiatročný jubilant
Miroslav Bím is having anniversary
Vladimír Hanzel

admin@sah-podzemnavoda.sk