www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2008 [ ročník XIV, číslo 1 ]

Description of the rainfall-runoff model FRIER
Opis zrážkovo-odtokového modelu FRIER
Oliver Horvát
Hydrogeologické pomery Starohorských vrchov
Hydrogeological settings of the Starohorské vrchy Mts.
Michal Zakovič, Peter Malík, Dušan Bodiš
Charakteristika otvorenej porušenosti a stupňa skrasovatenia hornín mezozoika a paleogénu v Strážovských vrchoch
Characteristics of macrodisintegration and karstification degree of mesosoic and paleogene rocks in the Strážovské vrchy mts.
Miloš Gregor, Peter Malík
Režim podzemných vôd kvartéru v Bytčianskej a Ilavskej kotline
Groundwater regime in the quaternary aquifers of the Bytčianska kotlina and Ilavská kotlina basins
Daniel Marcin, Anton Remšík, Jaromír Švasta
Vplyv využívania geotermálnej energie na životné prostredie
Environmental impact of geothermal energy utilization
Marián Fendek, Laura Martonová, Miriam Fendeková
Hydrogeological and hydrogeochemical study of the Szecseny schlier formation
Hydrogeologické a hydrogeochemické štúdium formácie Sečénskych šlírov
Jozef Kordík, Igor Slaninka, Jaromír Švasta
Zmeny prírodného režimu prúdenia podzemných vôd veľkými vodohospodárskymi stavbami
Changes of natural groundwater flow regime by large scale hydraulic structures
Monika Súľovská
Pokus o rekonštrukciu a rozšírenie hydrologickej bilancie Muránskej planiny na obdobie rokov 1971 – 1985
Attempt of reconstruction and extension of the Muránska planina plateau water balance for the period of 1971 – 1985
Peter Malík, Jaromír Švasta, Dana Baroková
RNDr. Vladimír Hanzel, Phd. a uplynulých 70 rokov
RNDr. Vladimír Hanzel, Phd. and the last 70 years
Peter Malík
Vplyv sprietočnenia meandrov na zmenu hladiny podzemnej vody
Influence of meander reflow on groundwater head change
David Krčmář
Životné jubileum prof. RNDr. Igora Muchu, DrSc.
Jubilee of prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc.
Kolektív pracovníkov Katedry hydrogeológie PRIF UK

admin@sah-podzemnavoda.sk