www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2006 [ ročník XII, číslo 2 ]

Stav a možnosti využívania podzemnej vody slovenských neovulkanitov
State and possibilities of groundwater utilization of the Slovak Neogene volcanics
Peter Némethy, Anna Hornáčková Patschová, Miriam Fendeková
Metodika hodnotenia agresívnych vlastností podzemnej vody v zmysle slovenskej technickej normy STN EN 206-1 a jej aplikácia v pohorí Vtáčnik
Methods of groundwater aggressive properties evaluation according to the slovak technical standard STN EN 206-1 and its application in the Vtáčnik Mountains
Miriam Fendeková, David Krčmář, František Malík, Zuzana Makišová, Anna Roháčiková
Analysis, prognosis and design of control measures of ground water level regime using numerical modelling
Analýza, prognóza a návrh regulačných opatrení hladinového režimu podzemných vôd použitím numerického modelovania
Andrej Šoltész, Dana Baroková
Využitie matematického modelovania na posúdenie miery vplyvu vybudovania tesniacej clony na zmenu hladinového režimu podzemných vôd v čiastkovom povodí Moravy
Mathematical modeling usage for evaluation of cut-off walls construction influence on ground water head changes in the Morava river sub basin
David Krčmář, Marek Hudáček
Separácia zložiek odtoku v povodí Chvojnice modelom BILAN
Separation of runoff components using BILAN model in the Chvojnica river catchment
Andrej Machlica, Miriam Fendeková
Návrh termínov a prehľad prístupov k stanoveniu využiteľného a udržateľného množstva podzemnej vody
Presentation of terms and review of approaches to exploitable and sustainable groundwater amounts estimation
František Malík
Podklady pre návrh ochranných pásiem zdroja prírodnej minerálnej vody Veronika (LZ-6) v Ľubovnianskych kúpeľoch
Documentation for proposal of protective zones of natural mineral water source Veronika (LZ-6) in Ľubovňa spa
Michal Zakovič, Ján Halečka, Daniel Marcin
Hydrogeologická štruktúra termálnych vôd v Sklených Tepliciach
Hydrogeological structure of thermal waters in Sklené Teplice spa
Ondrej Franko, Anton Biely, Karol Weis
Stopové prvky v podzemných a povrchových vodách Štiavnicko-hodrušského rudného revíru
The trace elements in the ground and surface waters in Štiavnica-Hodruša mineral territory
Marek Hudáček, Peter Štefanka, David Krčmář
Koeficient rozsahu kontaminácie, jeho význam a využitie v praxi
Coefficient of contamination range, its significance and utilization
Jaromír Helma
K životnému jubileu doc. RNDr. Vavrinca Böhma, CSc.
-
Zlatica Ženišová
K nedožitým sedemdesiatim narodeninám doc. RNDr. Ladislava Škvarku, CSc.
-
Vladimír Hanzel, Renáta Fľaková
Vyšla nová učebnica Vodárenstvo I.
-
Prof. Ing. Jozef Martoň, PhD.

admin@sah-podzemnavoda.sk