www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2005 [ ročník XI, číslo 1 ]

Vymedzenie útvarov podzemných vôd na Slovensku v zmysle rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES
Delinaeation of groundwater bodies on Slovak territory according to EU Water Framework Directive 2000/60/EC
Eugen Kullman ml., Peter Malík, Anna Patschová, Dušan Bodiš
Kyselky poltárskej formácie južne od Poltára
Carbon-dioxide mineral waters of the "poltárska formácia" unit south from Poltár
Ladislav Melioris
Senzitivita podzemných vôd voči kontaminácii podľa výtokových čiar prameňov v oblasti Tlstej, jz. časť Veľkej Fatry
Hydrograph analysis interpretation for estimations of groundwater sensitivity to pollution in the "Tlstá" area, sw. of the Veľká Fatra Mts.
Peter Malík
Súčasný stav ovplyvnenia povrchových a podzemných vôd v povodí hornej Torysy
Present stage of surface and groundwater influencing in the upper Torysa river catchment
Valéria Brušková, Miriam Fendeková, Peter Némethy
Mapa kvality prírodných vôd - základné princípy zostavenia digitálnej vektorovej mapy
Map of a natural water quality - basic principles of the digital vector map compilation
Jozef Kordík, Igor Slaninka
Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť II.
Hydrogeochemical evaluation of groundwater chemistry from oilprospection wells in the danube basin, part II.
Ján Milička, Miroslav Pereszlényi, Tomáš Lánczos
Distribúcia arzénu v povrchových a podzemných vodách rudnej oblasti Kolársky vrch (Malé Karpaty)
Distribution of arsenic in surface and groundwater in Kolársky vrch mining area (Male Karpaty Mts.)
Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Zuzana Drozdová, Stanislava Milovská
Nové poznatky o šírení sa kontaminantov zo skládok "údolného typu"
New knowledge about contamination spread from the landfills of "valley type"
Slavomír Mikita, Peter Némethy, Vladimír Vybíral
Kvantita a kvalita banských vôd stredoslovenských neovulkanitov podľa aktuálnej legislatívy
Quantity and quality of the mine waters in central slovak neovolcanic mountains according to actual legislation
Marek Hudáček, Jarmila Kubičková

admin@sah-podzemnavoda.sk