www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2004 [ ročník X, číslo 1 ]

12. Slovenská hydrogeologická konferencia a 10. výročie vydávania časopisu PODZEMNÁ VODA
-
Ladislav Melioris, Peter Némethy
Transpozícia rámcovej smernice o vodách 2000/60/ES a jej dopad na hodnotenie podzemných vôd na Slovensku
Transposition of the EU Water Framework Directive 2000/60/EC and its impact on groundwater assessments in Slovakia
Eugen Kullman ml., Peter Malík, Anna Patschová
Transpozícia smerníc Európskej únie na podmienky Slovenskej republiky v oblasti prírodných minerálnych vôd
Transposition of the European union directives to the Slovak republic conditions in the domain of natural mineral waters
Ladislav Melioris, Lenka Lásková, Martina Juráková
Vodohospodárska využiteľnosť podzemných vôd na Slovensku so zohľadnením limitujúcich faktorov ich exploatácie
Water management utilizability of groundwater in Slovakia with regard to limiting factors of their exploitation
Eugen Kullman st., Eugen Kullman ml.
Rozčlenenie využiteľného množstva podzemnej vody na maximálne, reálne využiteľné a dokumentované množstvá
Grading exploitable groundwater amount into the maximum (natural), really exploitable and pro ved amounts
Ján Jetel
Zásobovanie obyvateľstva Slovenskej republiky pitnou vodou z hľadiska aktuálnych problémov vodárenstva
Drinking water delivery to Slovak inhabitants from the actual water supply point of view
Martin Mikita, Jarmila Božíková
Európsky prístup hodnotenia zraniteľnosti krasových podzemných vôd a možnosti jeho aplikácie v ľubovoľnom horninovom prostredí
European approach in the groundwater vulnerabillty assessment and possibilities of its application in various rock media
Peter Malík, Jaromír Švasta
Využitie 3E modelu pre hodnotenie trvalo udržateľného využívania zdrojov krasových vôd na pomedzí národných parkov Aggtelek a Slovenský kras
Utilization of 3E model (economics - environment - ethics) for sustainable karst water resources management at the boundary of Aggtelek and Slovak national parks
László Lénárt, Ladislav Tometz
Hodnotenie zranitelnosti podzemných vôd Tisovského krasu metódami zohladňujúcimi fyzikálne zákonitosti šírenia sa kontaminácie
Groundwater vulnerabillty assessment of Tisovec karst using physically-based approach es of contamination spreading
Peter Malík, Silvia Vojtková
Modelování hydrauliky zatápení likvidovaných uhelných pánví v Ostravsko-karvinském revíru
Hydraulic modelling of liquidated partial coal bains flooding in Ostrava karvina coal district
Naďa Rapantová, Arnošt Grmela
Vzájomný vzťah zlomovej tektoniky a prameňov v oblasti veporika Čiernej hory a bezprostrednom okolí
Relationship between fault tectonics and springs in the veporicum unit of the Čierna hora Mts. and its vicinity
Jaromír Helma
Hydrogeochemická charakteristika vodného zdroja Podzámčok
Hydrogeochemical contitions of water source Podzámčok
Zuzana Makišová, Zlatica Ženišová
Používanie údajov o izotopovom zložení síry pri interpretácii genézy podzemnej vody
Using of sulphur isotope composition data in groundwater genesis interpretation
Juraj Michalko
Využitie fyzikálnych zákonitostí šírenia sa kontaminácie pri hodnotení zraniteľnosti podzemných vôd
Utilization of physically-based description of contamination spreading for groundwater vulnerabillty assessment
Peter Malík, Jana Macháčková
Hydrogeotermálne zhodnotenie Skorušínskej depresie
Hydrogeothermal assessment of Skorušina basin
Igor Bajo, Ondrej Franko, Miroslav Král, Slávka Grexová
Hydrogeologické porušenie teplotného a hydrochemického poľa v priestore Gabčíkova
Hydrogeological disturbing of the temperature and hydrochemical field in the Gabčíkovo area
Zora Bondarenková, Ondrej Franko, Miroslav Král

admin@sah-podzemnavoda.sk