www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2008 [ ročník XIV, číslo 2 ]

Analýza veľkosti a časových zmien podzemného odtoku v hornej časti povodia Tople
Analysis of groundwater runoff value and its changes in the upper part of the Topľa river catchment
Miriam Fendeková, Marián Fendek, Michaela Gregová, Andrej Machlica, Michaela Stojkovová
Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky vodných zdrojov v povodí hornej Torysy
Quantitative and qualitative characteristics of water Resources in upper part of Torysa catchment
Zlatica Ženišová, Peter Némethy, Renáta Fľaková, Miriam Fendeková
Pohľad na vývoj zabezpečenia ochrany prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov na Slovensku
Overview of protective measures development for Slovak natural healing and natural mineral water sources
Daniel Panák
Vplyv zmien výdatnosti vrtu na kvalitatívne parametre geotermálnej vody
Influence of well yield changes on qualitative parameters of geothermal water
Marián Fendek, Miroslav Babjak, Miriam Fendeková
Podzemné vody v oblasti Tisovského krasu
Groundwater in the area of Tisovec Karst
Silvia Vojtková, Rastislav Vojtko, Peter Malík
Vzťah podzemných a povrchových vôd v oblasti hydrogeologickej štruktúry karbonátov hronika Kopy vo Veľkej Fatre
Groundwater and surface water relationships in the area of “Kopa” carbonate hydrogeological structure in the Veľká Fatra Mts.
Jaromír Švasta, Peter Malík
Kvalita vôd prírodných kúpalísk v oblasti Bratislavy
Water quality of natural swimming pools in Bratislava surroundings
Alexandra Ďuričková, Milan Seman, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová
Režim hladiny podzemnej vody v časti Zvolenskej kotliny medzi Banskou Bystricou a Zvolenom
Groundwater level regime in the part of Zvolen basin between Banská Bystrica and Zvolen
Zuzana Ryšavá, Miriam Fendeková, Pavla Pekárová
RNDr. Dušan Cabala 70-ročný
Jubilee of RNDr. Dušan Cabala
Peter Bajtoš
Využitie bilančného hydrologického modelovania pri štúdiu režimu kontaminačných prejavov zo skládok údolného typu
Use of balance hydrological modelling approach by study of the contaminating effects regime from the landfills of valley type
Slavomír Mikita, Oliver Horvát
Vývoj programov na analýzu časových radov výdatností prameňov a prietokov vodných tokov
Software development for time-series analysis of springs yields and river discharges
Miloš Gregor
Životné jubileum RNDr. Ábela Tužinského
Jubilee of RNDr. Ábel Tužinský
Eva Méryová
Životné jubileum RNDr. Anny Šubovej, rodenej Kuklovej
Jubilee of RNDr. Anna Šubová (Kuklová)
Mária Némethyová

admin@sah-podzemnavoda.sk