www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 1997 [ ročník III, číslo 2 ]

Vážení kolegovia
-
Miriam Fendeková
Hydrogeológia na Univerzite Komenského a 20 rokov Katedry hydrogeológie
Hydrogeology at the Comenius University and 20 years of the department of hydrogeology
Ladislav Melioris
Metodika vyhodnocovania hydrodynamických skúšok pre geotermálne vrty
Methodics of well tests analysis for geothermal wells
Marián Fendek
Metódy prognózovania zmien výdatnosti prameňov a ich aplikácie
Methods of spring yields forecasting and their application
Miriam Fendeková
GIS - aplikácie v hydrogeológii
GIS - applications in hydrogeology
David Krčmář
Mapy zraniteľnosti podzemných vôd - použitie a hlavné problémy
Groundwater vulnerability maps - use and main problems
Radovan Černák, Zlatica Ženišová
Projekt spracovania údajov o využívaní minerálnych a termálnych vôd
Project of historical analysis of mineral and thermal water utilisation
Andrej A. Trnovec
Kolmatácia koryta rieky - významný činiteľ pri dopĺňaní podzemnej vody
The river-bed colmation - significant factor in groundwater recharge
Peter Némethy
Optimálne podmienky využívania a ochrana vodného zdroja Bojany
Optimal conditions of the utillsation and protection of the groundwater source Bojany
Ladislav Tometz, Karel Kovářík, Miroslav Drahoš
Hydrogeologické štruktúry minerálnych vôd v Smilnianskom tektonickom okne
Hydrogeological structures of mineral waters in the Smilno tectonic window
Daniel Marcin
Antropogénne vplyvy na otvorené vodné plochy v oblasti Bratislavy
Anthropogenic influences on the open water table in Bratislava area
Kvetoslava Hyánková, Anna Roháčiková, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková
Hydrogeologický prieskum pre optimalizáciu hladiny podzemnej vody vo Váhovciach
Hydrogeological investigation for the optimalization of groundwater level in Váhovce
Dušan Jalč, Miroslav Drahoš, František Tomanovič
Zmeny chemizmu banských vôd po opustení banských diel
The chemistry change of the mine waters from abandoned mine workings
Marek Hudáček
Kvalita vôd prameňov Bratislavského lesného parku
Spring water quality in wood park of Bratislava
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková
Návrh likvidácie mikrobiálneho a dusíkového znečistenia podzemných vôd
Suggestion of microbial and nitrogen groundwater pollution elimination
Štefan Marenčák
Informácie: Praktické skúsenosti z realizácie sanačných prác firmou Geosan v SR a ČR
-
Anton Drábik
Hydrogeochemické semináre na Katedre hydrogeológie
-
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková

admin@sah-podzemnavoda.sk