www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 1998 [ ročník IV, číslo 2 ]

Úvod
Introduction
Zdena Bačová, Renáta Ondrejčáková
Príhovor generálneho riaditeľa sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR
-
Karol Együd
Geologické a sanačné práce vo vojenských útvaroch po odchode sovietskej armády
Geologic and rehabilltation works made at army units after the withdrawal of Soviet army troops
Renáta Ondrejčáková, Zdena Bačová, Miroslav Račický
História hydrogeológie minerálnych vôd na Sliači
History of hydrogeology of mineral waters in Sliač
Ondrej Franko
Sliač - Vlkanová, sanačné práce kontaminácie spôsobenej sovietskou armádou
Sliač - Vlkanová, clean up works of the contamination caused by Soviet army
Mária Gálisová
Bioremediácia "in situ" na lokalite Vlkanová
Bioremediation "in site" in Vlkanová
Ivan Čop
Biodegradace organických kontaminantů, její principy, možnosti a omezení
Biodegradation of organic contaminants, principles, using and limitations
Richard Lhotský, Karel Koranda
Metódy sanácie podzemnej vody vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť
Remediations methods of groundwater in MTA Lešť
Miroslava Drahošová, Miroslav Drahoš
Nové Zámky – sanačné práce
Nové Zámky - remediation works
Vojtech Méry, Karel Kovářík, Miroslav Drahoš
Prístupy k manažmentu kontaminovaných území v zahraničí a možnosti ich implementácie do legislatívy Slovenskej republiky
Approaches to management of contaminated sites abroad and their possible implementation into slovak legislation
Martin Maloveský, Pavol Tupý
Komplexná technológia pre sanáciu podzemných vôd a zemín na lokalite Vojany
Complex technology for groundwater and soil remediation in a habitat of Vojany
Miroslav Holubec, Mária Némethyová
Izolovanie znečistenia skládky RSTO Duslo Šaľa a návrh kontroly jeho účinnosti
Isolating the contamination of waste disposal site RSTO Duslo Šaľa and the design of its function control
Jozef Mako, Jaroslav Broul, Vojtech Gajdoš, Mirko Matys, Kamil Rozimant
Niklová huta v Seredi: historické znečistenie z výroby niklu
Nickel metalurgy plant in Sereď: historical contamination from production of nickel
Stanislav Klaučo, Jana Filová, Karel Kovářík
Objasnenie vplyvu skládky hutníckeho odpadu vo Vajskovej na kvalitu podzemných vôd prameňa „Kráľ Mátyás" v Lopeji
Estimation of the influence of metallurgical waste depository in Vajsková on groundwater quality of spring „Kráľ Mátyás" in Lopej
Adrián Ilkanič, Pavol Tupý, Juraj Michalko, Peter Malík
Problematika chemických analýz pri geologickom prieskume a odstraňovaní ekologických záťaží
Chemical analyses in geological survey and remediation of old ecological ballasts
Dušan Višnovský, Miroslav Záhon
Smolník hydrogeologické a hydrogeochemické problémy územia po likvidácii a zatopení vydobytého ložiska pyritových rúd
Smolník the areas hydrogeological and hydrochemical problems resulting from the closing down and flooding of the exhausted site of pyrite - copper deposits
Vladimír Jaško, Soňa Cicmanová, Vojtech Gajdoš
Hodnotenie vplyvu plánovanej výstavby diaľnice D1 Bidovce - Dargov na horninové prostredie a podzemnú vodu
Evaluation of designed highway D1 track Bidovce - Dargov influence on the rock environment and groundwater
Ladislav Tometz

admin@sah-podzemnavoda.sk