www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2007 [ ročník XIII, číslo 2 ]

Hodnotenie kvantitatívnych zmien podzemných vôd na území Slovenska v priestore a čase
Quantitative change of groundwater in the space and time on the Slovak territory
Eugen Kullman ml., Eugen Kullman st.
Odtok podzemnej vody Slovenska
Groundwater runoff on the territory of Slovakia
Michaela Stojkovová
Výskum krasových vôd z pohľadu ochrany jaskýň na Slovensku
Karst waters research from the caves protection point of view in Slovakia
Dagmar Haviarová
Hodnotenie meteorologického sucha v povodí horného toku Torysy
The evaluation of meteorological drought in the upper part of Torysa basin
Valéria Brušková
Hydraulické parametre sečenského šlíru lučenského súvrstvia
Hydraulic parameters of the szecseny schlier of the lučenec formation
Jaromír Helma
Kombinácia geofyzikálnych a hydrogeologických metód pri hodnotení vplyvu skládky Šulekovo na okolie
Combining both geophysical and hydrogeological approach in investigation solution of Šulekovo dump influence on the environment
Martin Brček, Peter Némethy
Kritériá pre kvalitatívnu kategorizáciu zdrojov podzemných vôd s ohľadom na ich upraviteľnosť
Criteria for qualitative categories of groundwater resources with respect to their treatment
Dušan Bodiš, Zlatica Ženišová, Katarína Kminiaková
Praktické skúsenosti s aeróbnou biodegradáciou TCE a DCE – lokalita Uherský Brod
Aerobic biodegradation of TCE and DCE – field experience from Uhersky Brod
Želmíra Greifová, Miroslav Minařík, Markéta Sotolářová, Martina Síglová
RNDr. Ľudovít Cibuľka sedemdesiatročný
Jubilee of RNDr. Ľudovít Cibuľka
Igor Bajo
Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve – hydraulický model proudění podzemních vod
The influence of opencast mine Turów on ground water in border territory in the czech part of the Žitava basin – ground water flow model
Ondřej Nol, Kamil Nešetřil, Jaroslav Skořepa, Aleš Pacl
Vplyv klimatických a hydrogeologických pomerov na vznik zosuvov v SR
Influence of climatical and hydrogeological conditions on the origin of landslides in Slovakia
Miloslav Kopecký
Za dobrým hydrogeológom, za dobrým človekom RNDr. Michal Zakovič
-
Peter Malík
Za profesorom Ladislavom Meliorisom
-
kolektív autorov Katedry hydrogeológie PRIF UK
Životné jubileum RNDr. Ivana Šalagu
Jubilee of RNDr. Ivan Šalaga
Eva Méryová

admin@sah-podzemnavoda.sk