www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Sponzori


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2022 [ ročník 28, číslo 1 ]

Znečistenie vôd a horninového prostredia v oblasti skládky odpadov Hlohovec - Vlčie Hory
Water and rock environment pollution in the area of the Hlohovec - Vlčie Hory landfill
Jozef Kordík, Igor Slaninka, Igor Stríček, Radovan Černák, Martina Moravcová, Ivan Dananaj, Dušan Bodiš, Michal Jankulár
Identifikácia útvarov podzemných vôd, od ktorých sú priamo závislé útvary povrchových vôd
Identification of groundwater bodies for which are directly dependent surface water body
Vladimír Chudoba, Anna Patschová
Využití artéských vod pod Brnem pro účely nouzového zásobování vodou
Use of artesian water in Brno region for emergency water supply
Jan Bartoň
Hodnotenie transportu tepla na vybraných lokalitách pomocou modelovania (MODFLOW-USG)
Heat transport assessment using modelling at selected sites (MODFLOW-USG)
Kamila Hodasová, Dávid Krčmář, Martin Zatlakovič
Hodnotenie izotopového zloženia dusičnanov na pilotných lokalitách účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách na Slovensku
Evaluation of the isotope composition of nitrates on pilot localities of the WRI monitoring network of groundwater pollution in Slovakia
Anna Tlučáková, Ján Klištinec, Roman Cibulka, Juraj Michalko
K životnému jubileu RNDr. Igora Baja
Jubilee of RNDr. Igor Bajo
Slávka Grexová

admin@sah-podzemnavoda.sk