www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2016 [ ročník 22, číslo 2 ]

Modelovanie podzemného odtoku v priestorovo distribuovanom hydrologickom modeli pomocou výtokového koeficienta – aplikácia na územie Slovenska v projekte ISSOP
Baseflow simulation using the recession coefficent in a spatially distributed hydrologic model – ISSOP project application in Slovakia
Peter Bajtoš, Peter Malík, Radovan Černák, Ján Gavurník
Využívanie a perspektívy využitia podzemných vôd na území juhovýchodného Slovenska pre vodárenské účely
The use and abstraction perspectives of groundwater on the south-eastern territory of Slovakia for water supply purposes
Ladislav Tometz, Dana Tometzová
Hodnotenie vplyvu environmentálnych záťaží na podzemné vody a sedimenty v oblasti Serede
Evaluation of impact of contaminated sites on groundwater and sediments close to the Sereď city
Jozef Kordík, Andrea Šuranová, Michal Jankulár, Klaudia Klárisová, Zlatica Ženišová, Ľubomír Jurkovič
Jozef Páleník "70"
Jubilee of Jozef Páleník
Milan Ďuriančik
Životné jubileum doc. RNDr. Mariána Fendeka, CSc.
Jubilee of doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Miriam Fendeková
Za RNDr. Pavlom Tkáčikom
In memory of Pavol Tkáčik
Ivan Šalaga
Za Ing. Eugenom Kullmanom, DrSc.
In memory of Eugen Kullman
Peter Malík

admin@sah-podzemnavoda.sk