www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2011 [ ročník XVII, číslo 2 ]

Hydraulické parametre pokryvných útvarov kolektorov geotermálnych vôd v Popradskej kotline
Hydraulic parameters of cap rocks covering aquifers of geothermal water in Popradská kotlina basin
Marián Fendek, Jakub Baracka, Miriam Fendeková
Hydrogeochemická charakteristika podzemnej vody neovulkanických pohorí Slovenska
Hydrogeochemical characteristics of groundwater in a neovolcanic rock environment
Zuzana Horvátová, Zlatica Ženišová, Miriam Fendeková, Oliver Horvát
Interpretácia prítokových skúšok v neovulkanických horninách Slovenska
Pumping tests interpretation in neo-volcanic rock in Slovakia
Alena Bágelová, Marián Fendek
Priepustnosť horninového prostredia stredoslovenských neovulkanitov
Hydraulic conductivity of rocks in the Central-Slovakian neogene volcanic field
Erika Kováčová, Peter Malík
Regionálne hodnotenie koeficienta prietočnosti v neovulkanických horninách na Slovensku a v zahraničí
Regional assessment of transmissivity coefficient in neovolcanic rocks in Slovakia and in Abroad
Alena Bágelová, Marián Fendek
Kvantitatívne a kvalitatívne parametre vody prameňov v hornej časti povodia Tople
Quantitative and qualitative parameters of spring water in the upper part of the Topľa river catchment
Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Diana Porubská, Miriam Fendeková, David Krčmář
Vplyv tunelovej trasy prepojenia železničného koridoru v Bratislave na režim prúdenia podzemných vôd
Impact of the railway corridor transfer tunnel line on the groundwater flow regime in Bratislava
Anna Patschová, Katarína Chalupková
Generalizované stanovenie hĺbok hladiny podzemnej vody pre územie Slovenska
Generalized assignment of groundwater level depths below the ground surface in Slovak republic territory
Peter Malík, Dušan Kočický, Natália Bahnová, Martin Maretta
Stále mladý šesťdesiatnik Miroslav Holubec
Miroslav Holubec forever young
Anna Patschová
K životnému jubileu Ing. Júliusa Plška
Július Plško is having anniversary
Miloš Kostolanský
K jubileu Milana Kršáka
Milan Kršák is having anniversary
Vladimír Hanzel
Životné jubileum RNDr. Zoltána Hlavatého, CSc.
Zoltán Hlavatý is having anniversary
Zoltán Hlavatý ml.
Jubileum RNDr. Viery Šalagovej
Viera Šalagová is having anniversary
Eva Méryová
Odišiel RNDr. Ondrej Franko, DrSc.
Ondrej Franko had passed away
Peter Malík

admin@sah-podzemnavoda.sk