www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2006 [ ročník XII, číslo 1 ]

Účinnost sanačných a ochranných opatrení pri riešení problematiky kontaminácie podzemných vôd tríciom v areáli JE A-1 Jaslovské Bohunice
Efficiency of sanitation and remedial activities at solving problems of ground water contaminated by tritium in the area of Jaslovské Bohunice nuclear power plant unit A-l
Miloš Kostolanský, Juraj Benko, Július Plško
Príprava vstupných dát pre využitie geografického informačného systému a numerického modelu prúdenia podzemnej vody v zosuvnom území
Preparation of enter data for application of geographic information system and numerical modelling of groundwater flow in landslide area
Dana Sitányiová
Zraniteľnosť podzemných vôd na území Hornej Nitry
Groundwater vulnerabillty in Horná Nitra region
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Jana Miklasová, David Krčmár, Silvia Vojtková, Zuzana Makišová
Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd hydrogeologickej štruktúry Dolný vrch v Slovenskom krase na základe režimu výdatností krasových prameňov
Discharge regime of karstic spring for estimatlon of groundwater sensitivity to pollution in the Dolný vrch hydrogeological structure, Slovenský kras Mts.
Peter Malík, Silvia Vojtková
Niektoré poznatky o banských vodách priestoru Medzev - Zlatá Idka
Some knowledge about mine water from the area medzev - Zlatá Idka
Natália Bačová
A model of water chemistry forming in effect of pyrite oxidation in a coal mining waste pile
Model alterace chemického složení výluhových vod z odvalu kamenouhelných dolu v dusledku oxidace sulfidu
Krzysztof Labus, Arnošt Grmela
Hydrogeologická štruktúra minerálnej vody Malý Sulín
Hydrogeological structure of the mineral water Malý Sulín
Michal Zakovič, Ján Halečka, Anna Petercová, Zoltán Spišák, Miloš Varga
Priestorové rozloženie efektívnych zrážok na území Slovenska
Spatial distribution of mean effective precipitation over Slovakia
Jaromír Švasta, Peter Malík
Štúdium sorpcie herbicídov v pôdach a využitie pri hodnotení ich potenciálnej pohyblivosti v pôdach
Study of herbicide sorption by soils and impllcation for evaluation of their potential mobility in soils
Edgar Hiller, Lenka Zemanová, Zoltán Krascsenits
Využití procesu fytodekontaminace v sanačních opatřeních při snižování obsahu nežádoucích látek ve vypouštěných dulních vodách
-
Josef Halíř

admin@sah-podzemnavoda.sk