www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2002 [ ročník VIII, číslo 2 ]

Vedecko - výskumná činnost katedry hydrogeológie UK Prif v rokoch 1970 - 2000
Investigation and professional activity at the department of hydrogeology in last thirty years
Ladislav Melioris
Hodnotenie zdrojov podzemných vôd SR a ich využívania
Evaluation of groundwater sources in Slovak republic and their utilization
Anna Patschová
Hodnotenie priemernej prietočnosti a priepustnosti v horských územiach nepriamymi metódami
Assessing mean transmissivity and permeability in mountain areas by indirect methods
Ján Jetel
Hydrodynamické procesy vo vrtoch pri výskume vodných zdrojov
Hydrodynamic processes in boreholes at the investigation of water sources
Jozef Hulla
Transport rozpuštených látek a hvdrogeochemická interakce voda - hornina v granitoidních masivech
Transport of dissolved compounds and hydrogeochemical interaction granitic massive
František Eichler
Využitie účelovej siete pri hydrogeologickom prieskume
Utilization of final monitoring network in hydrogeological research
Marián Fendek, Peter Bajtoš, Miriam Fendeková, Jozef Kordík
Assessment of groundwater threatening within Kampinos national park (Poland)
Hodnotenie ohrozenia podzemných vôd v oblasti Kampinského národného parku v Poľsku
Ewa Krogulec
Pôvod sulfátu rozpusteného vo vode vybraných krasovo - puklinových prameňov Revúckeho zlomového pásma
The origin of the sulphate dissolved in the groundwater of the selected karstfissure springs in the Revúca fault zone
Peter Malík, Juraj Michalko
Modelové riešenie prítoku termálnej vody do výverovej oblasti v Rajeckých Tepliciach
Model solution of thermal water inflow into the discharge area of Rajecke Teplice
Eva Méryová, Jaroslav Urbaník
Posúdenie rizika ohrozenia vodného zdroja na základe geofyzikálneho prieskumu
Assessment of water source exposure risk based on geophysical prospecting
Vojtech Gajdoš, Kamil Rozimant, Jarmila Takáčová, Anton Vojtko
Využití možností informačních systémů pro zpracování geologických a hydrogeologických dat
Utillzation of information systems for geological and hydrogeological data processing
Naďa Rapantová, Jiří Horák, Arnošt Grmela
Možnosti hydrogeochemického modelovania vo vodách aluviálnych náplavov
Possibilities of hydrogeochemical modelling in groundwater from alluvial deposits
Anna Adamusová, Zlatica Ženišová
Hydrogeologické štruktúry Šarišský Štiavnik a Radoma
Hydrogeological structures Šarišský Štiavnik and Radoma
Daniel Marcin
Aktuálne názory na hydrogeologickú štruktúru minerálnych vôd v Lúčkach
Topical views of the hydrogeological structure of mineral waters in spa Lúčky
Ondrej Franko
Hydraulické parametre hornín širšieho okolia Levíc
Hydraulic parameters of rocks in the area of Levice
Stanislav Olekšák
Prestup krasových vôd do tokov Rimava a Furmanec v hydrogeologickej štruktúre Tisovského krasu
Karst water surpluses into the Rimava and Furmanec rivers within the hydrogeologic structure of the Tisovec karst
Silvia Vojtková, Peter Malík
Hodnotenie zraniteľnosti podzemných vôd metódou REKS na príklade Licinskej pahorkatiny
The groundwater vulnerability assessment by method REKS in Licinska pahorkatina upland
Jana Macháčková
Numerický model krasovo-puklinového prameňa Vajár v Rohožníku
Numerical model of karst-fissure spring Vajár in Rohožník
Natália Kadlečíková
Hydrogeochemické hodnotenie karbonátových systémov v oblasti Veľkej Fatry
Hydrogeochemical assessment of carbonate systems in Veľká Fatra mountains (Central Slovakia)
Renáta Fľaková
Slovenská ložisková hydrogeológia na prahu tretieho tisícročia
Slovak hydrogeology of mineral deposits on the threshold of the third millennium
Peter Bajtoš
Vybrané aspekty vplyvu kyslých banských vôd na životné prostredie
Selected aspect of influence of acid mine drainage to environment
Marek Hudáček
Využitie geohydraulických parametrov pri hodnotení vplyvu výstavby a prevádzky diaľnice D1 medzi Košicami a Michalovcami na zranitetnost podzemných vôd
Utilization of geohydraulic parameters for evaluation of impact of construction and function of D1 highway on vulnerability of groundwater in the section between Košice and Michalovce
Ladislav Tometz
Využitie GISu pre stanovenie zóny inundácie
Flooded area evaluation by GIS
David Krčmář
Stanovenie a porovnanie hodnôt merného odtoku podzemných vôd hornín Čiernej hory
Determination and comparison of the values of the specific groundwater runoff of the rocks of the Čierna hora Mts.
Jaromír Helma
Organické polutanty v podzemných vodách južnej časti Záhorskej nížiny
Organic pollutans in groundwater in south part of Záhorská lowland
Anna Roháčiková
Čistenie a regenerácia exploatačných vrtov v podmienkach hydraulickej ochrany podzemných vôd v Slovnafte
Cleaning and regeneration of exploitation bores in condition HOPV Slovnaft
Martin Mikita, Štefan Marenčák, Karol Trubač, Jozef Žila

admin@sah-podzemnavoda.sk