www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2002 [ ročník VIII, číslo 1 ]

Priepustnosť a prietočnosť neovulkanitov vybraných území Slovenska
Permeability and transmissivity neovolcanic rocks in the select areas of Slovakia
Stanislav Olekšák
Výsledky pozorování hladiny podzemní vody za stoleté období 1901 - 2000 ve vrtu V 12 v Baníně
The results of groundwater level monitoring over the 100-years period 1901 to 2000 in the well V 12 Banín
Hubert Kříž, Ladislav Prokop
Hydrogeológia Tatier a ich predpolia
Hydrogeology of the Tatra mountains and their foreland
Vladimír Hanzel, Ladislav Melioris
Vplyv tesniacej steny na režim podzemných vôd v oblasti Suchohrad - Záhorská Ves
The influence of slurry wall on the groundwater regime in the locality Suchohrad - Záhorská Ves
Emília Bednárová, Danka Grambličková
Ochrana vodných zdrojov pred znečistením pomocou geotechnických opatrení
Water source protection against pollution by geotechnical groundwater protection systems
Danka Grambličková, Emília Bednárová
Využitie výpočtových postupov pri analýze výtokových čiar
Utilization of numerical approach in spring recession curve analysis
Natália Kadlečíková, Peter Malík
Etážové hydrodynamické skúšky na hydrogeologických vrtoch v rôznom horninovom prostredí
Interval hydrodynamic tests at single boreholes in different rock environments
Peter Malík, Mariana Sopková

admin@sah-podzemnavoda.sk