www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2001 [ ročník VII, číslo 2 ]

Desať rokov Slovenskej asociácie hydrogeológov
Ten years of Slovak Association of Hydrogeologists
Pavol Bujalka, Vladimír Hanzel
Možnosti zvýšenia využiteľného potenciálu podzemných vôd na Slovensku
Possibilities of the utilizable groundwaters potential increase in Slovakia
Eugen Kullman st.
Pôvod a vývoj minerálnych a termálnych vôd Slovenska v priestore a čase z pohľadu veku travertínov a izotopov O, H a 14C
Origin and development of mineral and thermal waters of Slovakia in space and time from the view of the age of travertines and 18O, D and 14C isotopes
Ondrej Franko
Príspevok k poznaniu histórie skúmania podzemných vôd na Slovensku
Notes to history of ground water research in Slovakia
Ján Šuba
Monitoring banských vôd v nováckom uhoľnom ložisku vo vzťahu k technologickým aplikáciam druhotných surovín pri banskej činnosti
The novaky coal deposit mining waters monitoring in a relationship to secondary raw materials technology applications with connection of mining activity
Jozef Halmo, Stanislav Vörös, Jaroslav Beláček
Regionálne zhodnotenie priepustnosti a prietočnosti kvartérnych sedimentov povodia Bodvy
Regional evaluation of permeability and transmissivity of quarternary deposits of Bodva river
Lýdia Gréčová, Ladislav Tometz
Mapa hydraulických vlastností hornín povodia Hrona v mierke 1:50000
Applied hydrogeological map of Hron river catchment in scale 1:50000
Matej Gedeon
Porovnanie hodnôt podzemného odtoku povodí Čiernej hory a priľahlej časti Šarišskej vrchoviny vypočítaných rôznymi metódami
Comparison of the values of the groundwater run-off in the catchment areas of the Čierna hora Mts. and adjacent area of the Šarišská vrchovina Mts. calculated by various methods
Jaromír Helma
Identifikácia ovplyvnenia hladín podzemných vôd výstavbou a prevádzkou vodného diela Kráľová
Identification of groundwater levels affecting by construction and operation of a waterwork Kráľová
Miriam Fendeková
Dvojrozmerný model prúdenia podzemných vôd a šírenia znečistenia pre RÚ RAO Mochovce
Two-dimensional groundwater flow and transport model for Mochovce radioactive waste disposal facility
Matej Gedeon, Václav Hanúšik
Nové poznatky o ochrane bojnických liečivých termálnych vôd
New observations on protection of Bojnice thermal treatment waters
Jozef Halmo, Ondrej Franko, Stanislav Vörös
Poloprevádzková skúška v hydrogeotermálnej štruktúre Ďurkov
Pilot test in Ďurkov hydrogeothermal structure
Vladimír Beňovský, Vladimír Drozd, Otto Halás, Oldřich Váňa, Andrea Vranovská
Environmentálne izotopy v podzemných vodách Hornonitrianskej kotliny
Environmental isotopes in groundwater of the Hornonitrianska kotlina basin
Juraj Michalko, Marián Fendek
Vývery minerálnych vôd na tektonických zónach v Magurskej jednotke východného Slovenska
Mineral water outlets on the tectonic faults of the Magura unit in the eastern Slovakia
Daniel Marcin
K problematike klasifikácie antropogénne ovplyvnených vôd a hydrogeochemického vyhodnocovania pri environmentálnom monitoringu
Problems of anthropogenically affected water classification and hydrogeochemical assessment of environmental monitoring
Stanislav Rapant
Odhad trendov možného budúceho rozvoja hydrogeológie
Estimatlon of possible future trends of hydrogeology development
Peter Malík
Jubilanti
Jubilants
kolektív autorov

admin@sah-podzemnavoda.sk