www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2001 [ ročník VII, číslo 1 ]

K niektorým zásadným problémom ochranných pásiem využívaných množstiev podzemných vôd na Slovensku
To some essential problems of protective zones of exploited groundwater amount in Slovakia
Eugen Kullman st.
Legislatívne aspekty likvidácie liečivých, minerálnych a termálnych vôd po ich využití
Legislation aspects of curative, mineral and thermal waters disposal after their utilization
Jarmila Božíková
Hydrogeologická štruktúra minerálnej vody Trenčianske Mitice
Hydrogeological structure of mineral water Trenčianske Mitice
Ladislav Melioris
Odhad hydraulických parametrov ramsauských dolomitov z oblasti Čiernej hory aplikáciou hydrogeochemickej metódy
Estimation of the hydraulic parameters of the ramsausky dolomites from the territory Čierna hora Mts. by application of the hydrogeochemical methods
Jaromír Helma
Migrace a biodegradace chlorovaných etylénů v horninovém prostředí
Migration and biodegradation of chlorinated ethenes in the subsurface
Tomáš Kuchovský
Metodické aspekty monitoringu podzemných vôd v poľnohospodárskych oblastiach (na príklade foriem dusíka NO3 a NH4)
Methodical aspects of groundwater monitoring on agricultural areas (on an example of mineral nitrogen compounds NO3 and NH4)
Józef Mikolajków
Hydrogeochemická charakteristika vybraných prameňov južnej časti Pezinských Karpát
Hydrogeochemical characteristic of some springs of south part of Pezinské Karpaty Mountains
Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová
Michal Maheľ a hydrogeológia
Michal Maheľ and hydrogeology
Ondrej Franko
Recenzia knihy / D. Duba: Zdroje vody vôkol sveta
Book review / D. Duba: Water resources around the world
Igor Mucha

admin@sah-podzemnavoda.sk