www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2021 [ ročník 27, číslo 2 ]

Využitie špeciačného modelovania a vybraných multivariačných štatistických metód pri hodnotení environmentálnych záťaží skládok Predajná 1 a Predajná 2
Utilizing speciation calculation and selected multivariate statistical methods for contaminated sites assessment of Predajná 1 and Predajná 2 landfills
Nora Kochanová, Renáta Fľaková, Jozef Kordík, Róbert Jelínek, Kamila Hodasová
Prieskum skrytého napájania povrchových tokov Slanej a Štítnika podzemnými vodami Slovenského krasu
Surveying hidden feeding of the Slaná and Štítnik surface flows by groundwater of the Slovenský kras Mts.
Peter Malík, Alexandra Vasilenková, Natália Bahnová, František Bottlik, Jaromír Švasta, Peter Bajtoš, Milan Siska
Určovanie využiteľného množstva podzemnej vody prameňov pri podrobnom hydrogeologickom prieskume
Determination of groundwater exploitable amounts of springs in a detailed hydrogeological survey
Peter Bajtoš, Peter Malík
Kvalita vody Malého Dunaja a jeho vybraných prítokov
Water quality of Little Danube and their selected tributaries
Patrícia Jamrišková, Renáta Fľaková, Milan Seman, Rudolf Dugovič
Psychrofilné mikroorganizmy v chladných akvatických a terestrických environmentoch
Psychrophilic microorganisms in cold aquatic and terrestrial environments
Milan Seman, Ksenia Kuksa, Nikola Richterová, Renáta Fľaková
K životnému jubileu Mgr. Miloša Kostolanského
Jubilee of Mgr. Miloš Kostolanský
Juraj Benko
Stále aktívny Miroslav Holubec
Jubilee of RNDr. Miroslav Holubec, CSc.
Anna Patschová a kolektív
K životnému jubileu Ing. Júliusa Plška
Jubilee of Ing. Július Plško
Miloš Kostolanský

admin@sah-podzemnavoda.sk