www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2019 [ ročník 25, číslo 1 ]

Výskyt a migrácia ľahkej voľnej fázy ropných látok v horninovom prostredí s medzizrnovou priepustnosťou
Occurrence and migration of light free phase of petroleum substances in porous geological environment
Martin Zatlakovič, Ľubica Durdiaková, Barbora Gavuliaková, Peter Greš, Štefan Marenčák, Marek Tomasch
Výsledky podrobného monitorovania kvality krasovej podzemnej vody prameňa Buzgó (Krásnohorská Dlhá Lúka) v rokoch 2017 – 2018
Results of detailed karstic groundwater monitoring at Buzgó spring (Krásnohorská Dlhá Lúka) IN 2017 – 2018
Peter Malík, Jaromír Švasta, František Bottlik, Róbert Bezák, Peter Bajtoš, Alexandra Vasilenková, Natália Bahnová, Juraj Michalko
Úvod do problematiky znečistenia životného prostredia per- a polyfluóralkylovými zlúčeninami (PFAS)
Introduction to the environmental pollution issues by per- and polyfluoralkyl substances (PFASs)
Nora Jantáková, Kamila Hodasová, Mária Bubeníková, Anna Patschová

admin@sah-podzemnavoda.sk