www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2018 [ ročník 24, číslo 2 ]

Monitoring mikrobiologických ukazovateľov kvality vôd krasového prameňa buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke
Microbial water quality indicators monitoring at buzgó karstic spring in Krásnohorská Dlhá Lúka
Peter Malík, Peter Bajtoš, Alexandra Vasilenková, Juraj Michalko, Jaromír Švasta
Zhodnotenie vplyvu environmentálnej záťaže Banská Belá – odkalisko Sedem žien na životné prostredie
Evaluation of impact of contaminated site Banská Belá – Sedem žien tailings upon environment
Jozef Kordík, Michal Jankulár, Iveta Zvarová
Štúdium interakcie povrchových a podzemných vôd pomocou teploty na príklade dunajskej ramennej sústavy
Surface and ground water interaction study by help of temperature on the example of danube river branches network
David Krčmář, Kamila Hodasová, Katarína Holubová
Anorganické znečistenie podzemných vôd v urbanizovanom území Bratislavy
Inorganic pollution of groundwater in urbanized area of Bratislava city
Zlatica Ženišová, Alexandra Ďuričková, Renáta Fľaková, Andrea Ľuptáková
ZA RNDr. Antonom Vojtkom - nekrológ
In memory of RNDr. Anton Vojtko
-
60 rokov, z toho 40 hydrogeológom, Petra Malíka
Jubilee of RNDr. Peter Malík, CSc.
Juraj Michalko
RNDr. Juraj Michalko, CSc. šesťdesiatročný
Jubilee of RNDr. Juraj Michalko, CSc.
Peter Malík

admin@sah-podzemnavoda.sk