www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2013 [ ročník 19, číslo 2 ]

Vplyv vstupných údajov na výsledky simulácie zrážkovo-odtokového modelu
The influence of input data on the results of rainfall-runoff model simulation
Diana Porubská, Ladislav Holko, Miriam Fendeková
Hodnotenie výskytu sucha v hladinovom režime podzemných vôd v povodí Laborca
Evaluation of drought occurrence in the groundwater level regime in Laborec catchment
Dagmar Stojkovová
Možnosti využitia oxidačných činidiel pri odstraňovaní ťažko degradovateľných organických látok zo znečistených zemín vo vzťahu k ochrane vôd
The possibilities of oxidizing agent usage in removal of persistent organic compounds from contaminated soil for groundwater protection
Vladimír Malý, Barbora Milová, Miroslav Holubec
Využitie chloridov pri určovaní dopĺňania podzemnej vody v povodí horného Váhu
Application of chloride in the assessment of groundwater recharge in the upper Váh river basin
Ladislav Holko, Michal Danko, Peter Malík, Marta Mitošinková, Zdeno Kostka
Zmeny chemického zloženia podzemnej vody v monitorovacom vrte Kalinkovo na Žitnom ostrove
Groundwater chemical composition changes in monitoring well Kalinkovo in the Žitný ostrov area
Zlatica Ženišová, Dalibor Dobrovoda, Barbora Šutarová, Andrea Luptáková, Boris Bodácz
Evaluation of nitrate concentration in slovak groundwater
Zhodnotenie koncentrácií dusičnanov v podzemných vodách Slovenska
Ivana Ondrejková, Anna Patschová, Anna Tlučáková, Katarína Chalupková
Životné jubileum doc. RNDr. Zlatice Ženišovej, PhD.
Jubilee of RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Miriam Fendeková
Zoltán Hlavatý (*21.11.1941 †1.9.2013)
Zoltán Hlavatý (*21.11.1941 †1.9.2013)
Zoltán Hlavatý ml.

admin@sah-podzemnavoda.sk