www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODA



Kategória článkov rok 2000 [ ročník VI, číslo 2 ]

Predslov - X. Slovenská hydrogeologická konferencia v Herľanoch
Preamble - X. Slovak hydrogeological conference in Herľany
Ladislav Melioris, Vladimír Hanzel
Trendy rozvoja hydrogeológie po roku 2000
Trends of development of hydrogeology after the year 2000
Miroslav Bím, Vladimír Hanzel, Ladislav Melioris
Zdroje vody a koncepcia ich využitia na vodárenské účely
Sources of water and conception of utilize it to waterworks purposes
Anton Kollár, Katarína Čavojová
Vývoj potreby vody na Slovensku
Development of water demand in Slovak republic
Jozef Kriš, Ivana Novotňáková, Miriam Károlyiová
Nové metodické prístupy k riešeniu ochrany a ochranných pásiem zdrojov podzemných vôd v horninových prostrediach s krasovopuklinovou a puklinovou priepustnosťou
New methodics for solution of protection and protection zones of the groundwater sources in rock environment with karst-joint and joint permeabilities
Eugen Kullman st.
Geotermálna energia v III. tisícročí
Geothermal energy in the 3rd millennium
Marián Fendek
Metody výpočtu základního odtoku
Methods of baseflow calculations
J. Kessl, M. Kněžek
Zdravotno-hygienické požiadavky na pitnú vodu z hľadiska súčasných predpisov v Slovenskej republike
Sanitary-hygienical demands for drinking water from a point of view of current regulations in the Slovak republic
Miroslav Michalus, Zuzana Bratská
Nové poznatky o hydraulických vlastnostiach hornín terciéru a kvartéru na východnom Slovensku
New knowledge on hydraulic properties of tertiary and quaternary rocks in the eastern Slovakia
Ján Jetel
Režim banských vôd rudných ložísk Spišsko-gemerského rudohoria
Mine water regime in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
Peter Bajtoš
Perspektivy využívání zdroju podzemních vod v poddolovaných územích - jímací území Doubrava Špluchov
Perspectives of exploitation groundwater sources in under mining areas - water withdraval area Doubrava Špluchov
Arnošt Grmela
Niektoré poznatky z hydrogeologického prieskumu pre revitalizáciu námestia SNP v Bratislave
Some notes to hydrogeological revitalisation SNP squar in Bratislava
Dušan Jalč
Niektoré poznatky o geotermálnych a minerálnych vodách v regióne Banská Štiavnica
Some knowledge on geothermal and mineral waters in the region of Banská Štiavnica
Anton Remšík, Jaromír Helma, Daniel Marcin
Pôvod CO2, H2S a SO4 v minerálnych a termálnych vodách Západných Karpát z pohľadu stálych izotopov a horninového prostredia
Origin of CO2, H2S and SO4 in mineral and thermal waters of the Western Carpathians from the point of view of stable isotopes and the rock environment
Ondrej Franko
Hydrogeologická štruktúra Baldovce - Sivá Brada
Hydrogeological structure Baldovce - Sivá Brada
Daniel Marcin
Základné hydrogeologické mapy v mierke 1:50000
Basic hydrogeological maps at a scale of 1:50000
Peter Malík, Vladimír Hanzel, Ján Jetel, Daniel Marcin, Svetozár Scherer, Michal Zakovič
Hydrogeochemické mapy v mierke 1:50000 - prezentácia výsledkov z vybraných regiónov Slovenska
Hydrogeochemical maps at a scale 1:50000 - prezentation of results from selected locations in the Slovak republic
Jozef Kordík, Stanislav Rapant, Dušan Bodiš, Igor Slaninka
Modelová řešeni možností využívání podzemních vod v oblasti Prostějov - Vojenské louky
Model solution of possibillties of groundwater withdrawal in the area Prostějov - Vojenské louky
Naďa Rapantová
Zabezpečenie, údržba a likvidácia hydrogeologických vrtov
Security, upkeep and liquidation of te hydrological wells
Jozef Slovik
Geofyzikálny výskum pohybu podzemnej vody v príbrežnej zóne rieky Moravy
Geophysical research of underground water flow direction on the near bank zone of Morava river
Vojtech Gajdoš, Kamil Rozimant, René Putiška
Projekt monitorovacieho a geoinformačného systému pre hodnotenie vplyvov zdrojov znečistenia na pôdu a podzemnú vodu
Project of a monitoring and information system for evaluation of influences of pollution sources on a soil and groundwater
Peter Blišťan, Ladislav Tometz
Chemické zloženie snehovej pokrývky na Slovensku - výsledky 25-ročného pozorovania
Chemical composition of snow pack in Slovakia - the results of 25 years monitoring
Dušan Bodiš, Miroslava Lopašovská, Kamil Lopašovský, Stanislav Rapant
Izotopy síry v zimných zrážkach na území Slovenska
The isotope composition of sulphur in precipitations in the territory of the Slovak Republic
Peter Malík, Juraj Michalko, Stanislav Rapant, Svetozár Scherer
Organické látky vo vodách štrkovísk Bratislavy
Organic matter in gravel pits water in Bratislava area
Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Anna Roháčiková
Ochranná pásma zdroju podzemních vod v ČR
Protective zones of groundwater resources in Czechia
Josef Datel
Vplyv banskej činnosti na vybrané zložky životného prostredia v oblasti stredného Spiša
Mining activity impact to the selected parts of enviroment
Marek Hudáček, Boris Antal, Marián Zlocha
Vplyv anizotropného prostredia na prúdenie podzemnej vody, jej kvalitu a ochranu
Influence of anizotrophical environment on solution of groundwaters circulation, on their quality and protection
Pavol Pospišil, Dušan Bodiš, Tibor Kovács, Anton Leško
Ekonomické posúdenie sanačných technológií z hľadiska prístupu kyslíka
Economical assesment of remediation technologies from point of view of oxigene consuption
Miroslav Holubec, Helena Fatulová, Ján Antal
Sanácia znečistenia ropnými látkami metódou air strippingu in - situ
The remedidiaton of the oil-contaminatlon by an air stripping in - situ method
Štefan Marenčák
Znečistenie pôdy a podzemnej vody vplyvom prevádzky ropovodu v údolnej nive Hornádu medzi Čaňou a Gyňovom
Soil and groundwater pollution due to oil-pipellne influence in Hornád river valley between Čaňa and Gyňov
Ján Ostrolucký, Ondrej Tischler, Ladislav Tometz
Objasnenie zvláštností režimu prameňov v Starohorskej doline využitím automatických meracích staníc
Explanation of spring regime peculiarities in the Starohorská valley by automatic monitoring stations
Zuzana Kolačná, Peter Herda

admin@sah-podzemnavoda.sk