www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2007 [ ročník XIII, číslo 1 ]

Vplyv hydrogeologických faktorov na kvalitu života v oblasti Hornej Nitry
Influence of hydrogeological factors on the life quality in Horna Nitra region
Zlatica Ženišová, Miriam Fendeková, Peter Némethy, David Krčmář, Renáta Fľaková, Marek Hudáček
Hydrogeologické mapy na území Slovenska – história, súčasnosť a budúcnosť
Hydrogeological maps on the Slovak territory – history, present and future
Peter Malík, Peter Bajtoš, František Bottlik, Radovan Černák, Erika Kováčová, Daniel Marcin, Juraj Michalko, Stanislav Olekšák, Svetozár Scherer, Jaromír Švasta
Hydraulický model a transport znečistenia v okolí ložiska Pezinok
Hydraulic model and pollution transport at Pezinok mining site
David Krčmář, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková
Hydrogeologické aspekty koncepčního modelu využití důlních vod zatopených hlubinných uranových dolů jako zdroje uranu
Hydrogeological aspects of the conceptual model of utilising mine waters from flooded underground mines as a source of uranium
Naďa Rapantová, Bedřich Michálek, Arnošt Grmela, Josef Zeman
Methods and results of groundwater recharge assessment in the Kampinoski National Park, central Poland
Metódy a výsledky hodnotenia dopĺňania podzemných vôd v Kampinoskom národnom parku v centrálnom Poľsku
Ewa Krogulec
Hodnotenie pesticídov vo vzťahu k podzemnej vode
Evaluation of pesticide in the relation to groundwater
Anna Hornáčková Patschová
Neštandardné metódy matematického modelovania v hydrogeológii
Non-standard methods of mathematical modelling in hydrogeology
Karel Kovářík
Historická ťažba rúd a kvalita prírodného prostredia v okolí obce Zlatá Idka
Historical ore mining and quality of the environment in the surrounding of Zlatá Idka village
Soňa Cicmanová, Peter Baláž
Enterokoky v hodnotení mikrobiálnej kontaminácie vôd dunaja a štrkovísk v okolí Bratislavy
Enterococci in the evaluation of microbial contamination of danube river and gravel pits in surroundings of Bratislava
Milan Seman, Renáta Fľaková, Hana Drahovská, Zlatica Ženišová
Sírany a izotopy síry v podzemných vodách neovulkanitov Slovenska
Sulphates and isotopes of sulphur in groundwater of neogene volcanic rocks in Slovakia
Miriam Fendeková, Zuzana Makišová, Juraj Michalko, Zlatica Ženišová, Marián Fendek
Charakteristika výtokových čiar prameňov na južných svahoch Nízkych Tatier
Characteristics of recession curves of springs on the southern slopes of the Nízke Tatry Mts.
Peter Malík, Erika Kováčová
Životní cesta prof. Jana Šilara
-
Tomáš Charvát

admin@sah-podzemnavoda.sk