www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2003 [ ročník IX, číslo 1 ]

Stanovenie prírodných pozaďových koncentrácií dusičnanov s využitím poznatkov o charaktere ich distribúcie v podzemných vodách Slovenska
Estimation of natural background concentration of nitrates using the knowledge of the nitrate distribution in groundwater of the Slovak republic
Jozef Kordík
Environmentálne izotopy v podzemnej vode prameňov Periodická vyvieračka a Teplica v Tisovskom krase
Environmental isotopes in the groundwater of the Periodická vyvieračka and Teplica springs in the Tisovec karst
Juraj Michalko, Silvia Vojtková
Vplyv antropogénnych faktorov na kvalitu povrchovej a podzemnej vody v povodí Hornej Nitry
Influence of antropogenic factors to the quality of the groundwater and surface water in the river basin of Horná Nitra
Martin Výboch, Katarína Földešová
Výskum možností zvýšenia retenčnej kapacity povodí indukovanou akumuláciou podzemných vôd aluviálnych náplavov z prehrádzok
Research of increasing catchment´s retention capacity possibility by induced groundwater accumulatlon in alluvial sediments from small reservoirs
Ľubica Baranovičová, Peter Malík
Hydrogeologické pomery okolia projektovanej vodárenskej nádrže Tichý potok
Hydrogeological settings of surroundings of projected drinking water reservoir Tichý potok
Peter Némethy
Prínos Stanislava Gazdu k rozvoju poznatkov o podzemných vodách Slovenska
Stanislav Gazda´s contribution to knowledge development of groundwater in Slovakia
Vladimír Hanzel, Pavol Bujalka, Ondrej Franko, Ladislav Melioris, Pavel Tkáčik

admin@sah-podzemnavoda.sk