www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2016 [ ročník 22, číslo 1 ]

Podzemné vody v krase Demänovskej doliny (Nízke Tatry)
Groundwater in the karst of demänovská dolina valley (Low Tatra Mts.)
Dagmar Haviarová, Peter Malík, Anton Auxt
Trícium v zrážkových, povrchových a podzemných vodách Demänovskej doliny
Tritium in precipitation, surface waters and groundwater in the Demänovská dolina valley
Peter Malík, Juraj Michalko, Dagmar Haviarová, Anton Auxt
Analýza výskytu sucha v podzemnej vode v období hydrologických rokov 2013, 2014 a 2015
Analysis and occurance of groundwater drought in hydrological years 2013, 2014 and 2015
Valéria Slivová, Eugen Kullman, Ján Gavurník
Sledovanie časového vývoja priestorového rozšírenia dusičnanov v podzemných vodách Slovenska
Monitoring of temporal nitrate spatial distribution in Slovakian groundwater
Anna Tlučáková, Roman Cibulka
Stanovenie základných tepelných parametrov horninového prostredia pomocou parametrov transformácie harmonickej okrajovej podmienky
Determination of basic thermal parameters of rock environment with help of the harmonic boundary condition transformation parameters
David Krčmář, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová, Jozef Brestenský
Využitie vodných geotermometrov v geotermálnom výskume Popradskej kotliny
Use of water geothermometers in geothermal exploring of the Poprad basin
Veronika Blanárová, Marián Fendek, Branislav Fričovský

admin@sah-podzemnavoda.sk