www
 
Stiahnite si celé čísla časopisu PODZEMNÁ VODA vo formáte .pdf:


Články časopisu PODZEMNÁ VODAKategória článkov rok 2014 [ ročník 20, číslo 1 ]

Dvadsiate výročie vydávania časopisu Podzemná voda
Twentieth anniversary of the Podzemná voda journal issuing
Vladimír Hanzel, Peter Némethy, Peter Malík, Renáta Fľaková, Miriam Fendeková
Zlomová tektonika a hydraulické vlastnosti hornín stredoslovenských neovulkanitov
Fault tectonics and hydraulic properties of the central–slovakian neogene volcanic field
Erika Kováčová, Peter Malík
Využitie geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní podzemných vôd
Use of geophysical methods by groundwater prospecting
Marián Fendek, Kamil Rozimant, Vojtech Gajdoš, Miriam Fendeková
Hydrogeologické pomery, chemické zloženie a kvalita podzemných vôd pohoria Žiar a priľahlej oblasti
Hydrogeological characteristics, chemical composition and groundwater quality in the Žiar Mts. and adjacent area
Jozef Kordík, Radovan Černák
Vývoj a zmeny vymedzenia zraniteľných oblastí z pohľadu dusičnanov na Slovensku
Evolution and revision of nitrate vulnerable zones in Slovakia
Milan Onderka, Ivana Ondrejková, Anna Patschová
Vplyv hlbinných baní na obeh podzemnej vody na území Slovenska
Impact of underground mines on groundwater circulation in Slovakia
Peter Bajtoš
História štátneho monitorovania kvantity podzemných vôd na Slovensku a jeho súčasný význam pre indikovanie dopadu sucha na množstvo podzemných vôd
History of state groundwater quantity monitoring in Slovakia and its actual significance in indicating the impact of drought on groundwater amounts
Eugen Kullman
Výnimočné vody Piešťan
Peculiarities of Piešťany mineral waters
Jarmila Božíková, Gabriela Vandrová
Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v Slovenskej republike
Impact assessment of plant protection products application on groundwater quality in Slovak republic
Anna Patschová, Milan Siska, Katarína Chalupková, Oliver Horvát
Využitie diagnostických grafov pri vyhodnocovaní čerpacích skúšok
Utilization of diagnostic plots derived from pumping test interpretation
David Krčmář
Príloha 1: Zoznam článkov publikovaných v časopise Podzemná voda za obdobie 20 rokov
Appendix 1: List of articles published in the journal Podzemná voda for a period of 20 years
-

admin@sah-podzemnavoda.sk