www
 
O časopise PODZEMNÁ VODA

Podzemná voda (ISSN 1335-1052) je vedecký a odborný časopis Slovenskej asociácie hydrogeológov a Národnej skupiny medzinárodnej asociácie hydrogeológov. Časopis je zaevidovaný na Ministerstve kultúry SR pod evidenčným číslom EV 547/08. Časopis uverejňuje originálne recenzované články obsahujúce metodiku a výsledky hydrogeologického výskumu a prieskumu podzemných vôd a problematiku ich využívania na rôzne účely.

Časopis PODZEMNÁ VODA20. výročie časopisu

Časopis PODZEMNÁ VODA uverejňuje:

  • vyhľadávanie podzemných vôd, hodnotenie ich množstiev,
  • riešenie úloh hydrogeochémie, otázky vzniku a stability chemického zloženia podzemnej vody,
  • metodika a výstupy hydrogeologických prác (mapy, databázy, GIS), modelovanie hydrogeologických procesov,
  • optimalizácia a racionalizácia využívania vodárenských zdrojov a sústav a ich ochrana,
  • prevencia, monitoring a sanácia znečistenia podzemných vôd a horninového prostredia,
  • výskum, prieskum, optimálne využívanie a ochrana zdrojov prírodných minerálnych vôd liečivých a prírodných minerálnych vôd, balneologické a balneotechnické problémy,
  • hydrogeológia a hydrogeochémia ložísk nerastných surovín, banské vody a ich vzťah k zložkám životného prostredia,
  • hydrogeologické metódy v inžinierskej geológii,
  • legislatívne predpisy vo vzťahu k hydrogeológii,
  • informácie o činnosti SAH, SK IAH, aktuality z hydrogeologického výskumu a prieskumu doma a v zahraničí.

admin@sah-podzemnavoda.sk