www
 
Archív konferencií a seminárov

Archív odborných konferencií a seminárov v oblasti hydrogeológie, hydrogeochémie:


Seminár / webinár: Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd

Slovenská asociácia hydrogeológov organizovala dňa 16. apríla 2024 odborný seminár s online prenosom (webinár) na tému „Klasické a neklasické metódy určovania množstiev podzemných vôd“, ktorý sa konal v prezentačnom centre AMOS na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na uvedenej akcii vystúpili odborníci, ktorí prijali pozvanie a ktorých odborná fundovanosť a vysoká profesionálna zručnosť v danej oblasti je členmi SAH dlhodobo pozitívne oceňovaná.

súvisiace dokumenty a odkazy
Odborný seminár - Pozvánka a program (.pdf)
Odborný seminár - Prezentácie na stiahnutie - pre členov SAH (.zip bez hesla)
Odborný seminár - Prezentácie na stiahnutie - pre účastníkov seminára (.zip zabezpečený heslom)

Hydrogeochemický seminár 2023

Hydrogeochemický seminár, ktorý sa uskutočnil 8. decembra 2023 bol venovaný spomienke na dve výrazné osobnosti slovenskej hydrogeochémie, prof. RNDr. Zlaticu Ženišovú, PhD. a Ing. Kvetoslavu Hyánkovú, CSc., ktorých profesijný život bol ukotvený na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci seminára bola prezentovaná odborná publikácia (učebnica) „Chemická analýza vody v hydrogeológii“ (Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z., 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. 2. vydanie. Bratislava, SAH, 167 s.). Seminár sa uskutočnil v Prezentačnom centre AMOS (PriF UK) v Bratislave a súčasne na platforme MS Teams.

súvisiace dokumenty a odkazy
Hydrogeochemický seminár 2023 - Prednášky (.zip)
Hydrogeochemický seminár 2023 - Program (.pdf)
Hydrogeochemický seminár 2023 - Pozvánka (.pdf)

6. terénny hydrogeologický seminár

Priebeh prvých piatich terénnych hydrogeologických seminárov, ktoré sa začali stretnutím hydrogeológov v Blatnici (2008) a pokračovali v Starej Lesnej (2011), Krásnohorskej Dlhej Lúke (2015), vo Vitanovej – Oraviciach (2017) a v Rimavskej kotline – kúpeľoch Číž (2019) presvedčil výbor Slovenskej asociácie hydrogeológov, že uvedená voľnejšia forma odborného podujatia bez prísne radených tém, zostavených zborníkov a organizovaných vystúpení našla svoju odozvu v radoch odbornej verejnosti. Výbor SAH preto pristupoval k organizácii ďalšieho následníckeho podujatia, na tému: „Hydrogeologický prieskum a využiteľné množstvá podzemných vôd”. 6. terénny hydrogeologický seminár sa konal od 17. do 19. októbra 2023 v Bánovskej kotline – lokalita Duchonka.

súvisiace dokumenty a odkazy
6. terénny hydrogeologický seminár: 2. cirkulár (.pdf)
6. terénny hydrogeologický seminár: Exkurzný sprievodca (.pdf)

20. slovenská hydrogeologická konferencia

V dňoch 23. – 26. mája 2022 sa v hoteli Montfort**** v Tatranskej Javorine uskutočnila jubilejná 20. slovenská hydrogeologická konferencia.

súvisiace dokumenty a odkazy
20. slovenská hydrogeologická konferencia: 2. cirkulár (.pdf)
20. slovenská hydrogeologická konferencia: Program (.pdf)
20. slovenská hydrogeologická konferencia: Zborník (.pdf)
20. slovenská hydrogeologická konferencia: Fotogaléria

SAH vzdelávací webinár 2021

Kontaminácia a prúdenie podzemných vôd pod Bratislavou – indície, modely, riešenia

Slovenská asociácia hydrogeológov už dlhší čas vníma jestvujúci problém environmentálnych záťaží v Bratislave, najmä v kontaktnej zóne industriálnych predmestí a Žitného ostrova – najväčšej zásobárne podzemných vôd v našej krajine. Namiesto konferencií a seminárov typických pre obvyklú činnosť SAH sme sa preto tentoraz rozhodli zorganizovať webinár / online seminár – jednak z pandemických dôvodov, a jednak preto že takáto forma teoreticky umožňuje účasť aj odborníkom a zodpovedným orgánom, ktorí by si inokedy ťažko nachádzali čas na cestu a pobyt v rámci klasických seminárov a konferencií určených pre hydrogeologickú odbornú verejnosť. Vzdelávací webinár sa uskutočnil 16. decembra 2021.

súvisiace dokumenty
SAH vzdelávací webinár 2021 - Program (.pdf)
SAH vzdelávací webinár 2021 - Prezentácie (.zip)

5. terénny hydrogeologický seminár

V dňoch 16. – 18. októbra 2019 sa v Číži (Rimavská kotlina) uskutočnil 5. terénny hydrogeologický seminár s názvom Hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach. Jeho cieľom bola výmena praktických informácií o nových technologických a metodických postupoch či novej legislatíve v odbore – o veciach, ktoré súčasných hydrogeológov najviac zaujímajú. Bližšie informácie aj s programom seminára nájdete v 2. cirkulári.

súvisiace dokumenty
5. terénny hydrogeologický seminár - 2. cirkulár (.pdf)

19. Slovenská hydrogeologická konferencia

V dňoch 6. - 9. 11. 2018 sa v Kúpeľoch Nimnica uskutočnila 19. Slovenská hydrogeologická konferencia. Konferenciu organizovala Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

súvisiace dokumenty
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Zborník z konferencie(.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Prezentácie(.zip)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Sprievodca k exkurzii (.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - 2. cirkulár (.pdf)
19. Slovenská hydrogeologická konferencia - Program konferencie (.pdf)

Odborný seminár "Problémy ochrany podzemných vôd" (VÚVH)

Cieľom seminára "Problémy ochrany podzemných vôd" bola prezentácia najnovších poznatkov, názorov, vedomostí a skúseností odborníkov v problematike kvantitatívnej a kvalitatívnej ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny 21. storočia. Seminár sa uskutočnil dňa 5.12.2017 v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave.

| viac o seminári |


4. terénny hydrogeologický seminár

V dňoch 18. – 20. októbra 2017 sa v lokalite Oravice - Vitanová uskutočnil 4. terénny hydrogeologický seminár na tému: "Podzemné vody bez hraníc". Jeho cieľom bola výmena praktických informácií o štandardných hydrogeologických profesijných činnostiach, o novej technológii a metodických postupoch, o novej legislatíve v odbore – skrátka menej formálna odborná diskusia "in situ" bez nutnosti uzatvárania tém do striktných vedeckých foriem.

súvisiace dokumenty
4. terénny hydrogeologický seminár - 2. cirkulár (.pdf)
4. terénny hydrogeologický seminár - Exkurzný sprievodca (.pdf)

Balneotechnické dni 2017

V dňoch 22. - 24. mája 2017 sa v Nimnici uskutočnila vedecká konferencia Balneotechnické dni 2017, ktorú zorganizovali MZ SR Inšpektorát kúpeľov a žriedel, MZ ČR Český inspektorát lázní a zřídel, Slovenský národný komitét IWA, STU v Bratislave SvF - Katedra ZEI a Kúpele Nimnica a.s.

súvisiace dokumenty
Pozvánka a program konferencie (.pdf)

Podzemná voda v regiónoch Slovenska

Odporúčame Vám do pozornosti Zborník príspevkov zo seminára Podzemná voda v regiónoch Slovenska. Články sú voľne stiahnuteľné vo formáte .pdf [viac...]

súvisiace dokumenty
Zborník príspevkov zo seminára Podzemná voda v regiónoch Slovenska (.pdf)

18. slovenská hydrogeologická konferencia

V dňoch 18. - 21. októbra 2016 sa v Hoteli Repiská*** v Demänovskej doline uskutočnila 18. slovenská hydrogeologická konferencia, ktorú zorganizovali Slovenská asociácia hydrogeológov, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - regionálne centrum Spišská Nová Ves a Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Viac informácií o konferencií nájdete v 2. cirkulári.

súvisiace dokumenty
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - 2. cirkulár (.pdf)
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - Odborný program konferencie (.pdf)
18. Slovenská hydrogeologická konferencia - Zborník z konferencie (.pdf)

3. terénny hydrogeologický seminár SAH

V dňoch 21. – 23. októbra 2015 sa v Krásnohorskej Dlhej Lúke uskutočnil 3. terénny hydrogeologický seminár. Jeho cieľom bolo, obdobne ako v predchádzajúcich podujatiach, výmena praktických informácií o štandardných hydrogeologických profesijných činnostiach, ale i v oblasti aplikácie nových metodík bez nutnosti uzatvárania tém do striktných vedeckých publikácií.

súvisiace dokumenty
viac o seminári - 2. cirkulár (.pdf)
Zborník abstraktov / Exkurzný sprievodca (.pdf)

42. medzinárodný kongres IAH

V dňoch 13.-18.9.2015 sa v Ríme uskutočnil 42. medzinárodný "kongres IAH s názvom AQUA2015". Viac informácii o kongrese nájdete na stránke www.iah2015.org


HYDROGEOCHÉMIA ‘15

V dňoch 25. – 26. júna 2015 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia HYDROGEOCHÉMIA ’15. Pätnásty ročník konferencie organizovala SAH, odborným garantmi boli Katedra hydrogeológie PriF UK v Bratislave, Institut geologického inženýrství VŠB-TU v Ostrave a Katedra hydrogeológie a inžinierskej geológie Sliezkej Univerzity v Katowiciach. Viac informácií o konferencií nájdete v 1. cirkulári, program konferencie je uvedený v 2. cirkulári.

súvisiace dokumenty
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - 2. cirkulár
HYDROGEOCHÉMIA ‘15 - 1. cirkulár

Odborný seminár: Problémy ochrany podzemných vôd 11.12.2014, VÚVH Bratislava

Cieľom seminára s názvom Problémy ochrany podzemných vôd bolo oboznámenie odbornej verejnosti, pracovníkov štátnej správy, vodohospodárskych pracovníkov, správcov povodí, vodovodov, kanalizácií, hydrogeológov a vodohospodárskych projektantov s odbornými aspektami, názormi a skúsenosťami odborníkov v problematike ochrany podzemných vôd, ako najvýznamnejšej strategickej suroviny v 21. storočí. Seminár sa uskutočnil 11.12.2014 na VÚVH v Bratislave.

súvisiace dokumenty
Problémy ochrany podzemných vôd 11.12.2014, VÚVH Bratislava - program

17. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2014

V dňoch 14. - 17. 10. 2014 sa v Hoteli Magnólia**** v Piešťanoch uskutočnila 17. slovenská hydrogeologická konferencia. Bolo to tradičné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, využívaním a ochranou podzemných vôd. Hlavné témy konferencie boli: Rámcová smernica o vode, Klimatické zmeny a množstvá podzemnej vody, Environmentálne záťaže a sanačné metódy, Zraniteľnosť a znečistenie podzemných vôd, Ochrana podzemných vôd, Metódy nástroje a technická podpora hydrogeologického výskumu, Minerálne a geotermálne vody.


súvisiace dokumenty na stiahnutie
17. slovenská hydrogeologická konferencia - Program konferencie
17. slovenská hydrogeologická konferencia - Zborník konferencie
17. slovenská hydrogeologická konferencia - Prezentácie z konferencie

Konferencia HYDROGEOCHÉMIA 2013

14. medzinárodná konferencia HYDROGEOCHÉMIA ´13 sa uskutočnila v Sosnowci v dňoch 20. a 21. júna 2013. Konferenciu organizovala Katedra hydrogeológie a inžinierskej geológie Sliezkej Univerzity v Katowiciach v spolupráci s Katedrou hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a tiež s Institutom Geologického inženýrství VŠB-TU v Ostrave... [viac]


16. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2012

V dňoch 2 - 5. októbra 2012 v Bardejovských Kúpeľoch sa uskutočnila 16. Slovenská hydrogeologická konferencia, na tému „Aktuálne hydrogeologické problémy regiónov Slovenska“. Bolo to tradičné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, využívaním a ochranou podzemných vôd.


súvisiace dokumenty na stiahnutie
Odborný program 16. Slovenskej hydrogeologickej konferencie
Zborník z konferencie: 16. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2012

International Conference GwFR, 2012

International Conference on Groundwater in Fractured Rocks organized by International Association of Hydrogeologists (IAH), IAH Commission on Hydrogeology of Hard Rocks, IAH National Chapter of Czech Rep., International Association of Hydrological Sciences (IAHS), Faculty of Science, Charles University (Univerzita Karlova), T.G. Masaryk Water Research Institute (VÚV), 21-24 May 2012 Prague, Czech Republic [viac...]


2. terénny hydrogeologický seminár, 2011

V dňoch 14 - 16. novembra 2011 v Starej Lesnej sa konal 2. terénny hydrogeologický seminár, tentoraz s cezhraničnou ambíciou, na tému "Spoločné problémy ochrany podzemných vôd na oboch stranách Tatier". Jeho cieľom bolo, obdobne ako v predchádzajúcom prípade, výmena praktických informácií o štandardných hydrogeologických profesijných činnostiach, ale i v oblasti aplikácie nových metodík bez nutnosti uzatvárania tém do striktných vedeckých publikácií – teda menej formálna odborná diskusia "in situ".


súvisiace dokumenty na stiahnutie
Exkurzný sprievodca: 2. terénny hydrogeologický seminár, 2011

15. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2010

V dňoch 26 – 28. mája 2010 v Banskej Štiavnici sa uskutočnila 15. Slovenská hydrogeologická konferencia, ktorá bola venovaná 50. výročiu založenia oddelenia hydrogeológie na Geologickom ústave Dionýza Štúra (december 1958; dnes „Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) a z tohto dôvodu zohľadňuje vo svojej ústrednej téme a názve aj okolo nás neustále plynúcu dimenziu – čas: "Podzemná voda 4-D: Faktor času v hydrogeológii". Prijaté príspevky boli publikované v zborníku.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Zborník z konferencie: 15. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2010

10. česko-slovenský medzinárodný hydrogeologický kongres, 2009

Česká asociace hydrogeologů, Český komitét IAH, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Slovenská asociácia hydrogeológov, Slovenská národná skupina IAH a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, sa rozhodli po 20 rokoch samostatnej cesty českých a slovenských hydrogeológov usporiadať opäť spoločnú odborno-spoločenskú akciu českej a slovenskej hydrogeologickej obce a spomenúť si tak na tradíciu československých hydrogeologických konferencií. 10. česko-slovenský medzinárodný hydrogeologický kongres sa konal v dňoch 31. 8. – 3. 9. 2009 v Ostrave. Cieľom kongresu bolo zhodnotiť vývoj odboru za uplynulé roky v obidvoch našich krajinách, prezentovať hlavné výsledky výskumných a prieskumných prác, porovnať tendencie, trendy a rozdielnosti vývoja hydrogeológie na Slovensku a v Čechách a v neposlednom rade vytvoriť priestor a čas pre stretnutie, diskusiu a priateľské posedenie.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Program konferencie: 10. česko-slovenský medzinárodný hydrogeologický kongres

Konferencia HYDROGEOCHÉMIA 2009

Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci so Slovenskou asociáciou hydrogeológov a tiež v spolupráci s Institutom Geologického inženýrství VŠB–TU a Katedrou hydrogeológie a inžinierskej geológie Sliezkej Univerzity, spoluorganizovali konferenciu Hydrogeochémia 2009. Ústrednou témou konferencie boli "Aktuálne trendy v hydrogeochémii" - Interdisciplinárny výskum jaskynných krasových systémov, Minerálne vody, Antropogénne vplyvy na kvalitu vôd, Vplyv banskej činnosti na kvalitu vôd. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 18 - 19. júna 2009 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prijaté príspevky boli publikované v zborníku.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Zborník z konferencie: Hydrogeochémia, 2009

1. terénny hydrogeologický seminár, 2008

V dňoch 8 - 10. októbra 2008 v Blatnici, v hoteli Gader*** sa konal 1. terénny hydrogeologický seminár na tému "Podzemné vody medzi Turcom a Hornou Nitrou – rozmanitosť a spojitosť, ohrozenie a ochrana". Cieľom seminára bola odborná diskusia "in situ". Pre jej konanie boli vybrané regióny Turčianskej kotliny, Veľkej Fatry, pohoria Žiar a Hornej Nitry, kde boli v nedávnej minulosti ukončené hydrogeologické výskumy.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Exkurzný sprievodca: 1. terénny hydrogeologický seminár, 2008

14. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2007

Slovenská asociácia hydrogeológov a Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave spoluorganizovali 14. slovenskú hydrogeologickú konferenciu na tému "Hydrogeológia a kvalita života" v dňoch 12 - 14. septembra 2007 v Banskej Bystrici, pri príležitosti 30. výročia založenia Katedry hydrogeológie. Prijaté príspevky boli prezentované formou prednášok alebo posterov a rozšírené abstrakty príspevkov boli publikované v zborníku.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Zborník z konferencie: 14. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2007

Konferencia HYDROGEOCHÉMIA 2007

Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou hydrogeológov a tiež v spolupráci s Institutom Geologického inženýrství VŠB – Technickej univerzity v Ostrave a Katedrou hydrogeológie a inžinierskej geológie Sliezkej Univerzity v Katowiciach spoluorganizovali konferenciu Hydrogeochémia 2007, 7 – 8. júna 2007 v Bratislave. Ústrednou témou konferencie boli: Aktuálne trendy v hydrogeochémií, Modelovanie hydrogeochemických procesov, Izotopy v hydrogeochémii a Antropogénne vplyvy na kvalitu vôd. V samostatnej časti konferencie „Fórum mladých“ mali aj študenti a doktorandi možnosť prezentovať výsledky svojej práce. Prijaté príspevky boli recenzované a publikované v zborníku.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Zborník z konferencie: Hydrogeochémia, 2007

Konferencia: Muránska planina, 2006

Správa Národného parku Muránska planina v spolupráci so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV Bratislava, pri príležitosti 30. výročia ochrany prírody Muránskej planiny spoluorganizovali konferenciu: "Muránska planina - ochrana, výskum a využívanie" v dňoch 9 - 11. októbra 2006 v rekreačnom areáli Predná Hora. V rámci konferencie sa uskutočnil spomienkový seminár na Ing. RNDr. Dezidera Magica.Konferencia: Mikrobiológia vody a prostredia, 2006

Komisia mikrobiológie vody Československej spoločnosti mikrobiologickej, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava a Unicomp s.r.o. spoluorganizovali konferenciu: Mikrobiológia vody a prostredia, v dňoch 20 – 22. 9. 2006 v Poprade. Cieľom konferencie bolo zorganizovať diskusné fórum pracovníkov mikrobiologických laboratórií, vodárenských spoločností, zdravotných úradov, vysokých škôl, a iných inštitúcií, ktorých predmetom záujmu sú voda a mikroorganizmy.Konferencia: Hydrogeochémia, 2006

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra hydrogeológie UK v Bratislave, Institut geologického inženýrství a VŠB - Technickej univerzity v Ostrave spoluorganizovali X. medzinárodnú vedeckú konferenciu Hydrogeochémia 2006, v dňoch 23 - 24. 6. 2006, v Sosnowci. V rámci konferencie boli prezentované výsledky predovšetkým mladých vedcov, ako aj ich starších kolegov, z hydrogeologickej a hydrogeochemickej odbornej verejnosti Slovenska, Čiech a Poľska.Konferencia: Geológia a životné prostredie, 2006

Slovenská asociácia inžinierskych geológov, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Katedra inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK, spoluorganizovali 5. slovenskú konferenciu Geológia a životné prostredie s medzinárodnou účasťou, v Bratislave v dňoch 14 - 15. 6. 2006.13. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2005

V dňoch 26 - 28. októbra 2005 v Brusne sa uskutočnila 13. slovenská hydrogeologická konferencia na tému "Človek a voda". Prijaté príspevky boli publikované v zborníku.

súvisiace dokumenty na stiahnutie
Zborník z konferencie: 13. Slovenská hydrogeologická konferencia, 2005


admin@sah-podzemnavoda.sk