www
 
Aktuálne konferencie, semináre21. slovenská hydrogeologická konferencia - Pozvánka

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA HYDROGEOLÓGOV

Národná skupina IAH na Slovensku


odborný garant

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
REGIONÁLNE CENTRUM KOŠICE


organizujú

21. SLOVENSKÚ HYDROGEOLOGICKÚ KONFERENCIU


„Podzemná voda a environmentálne záťaže – interakcie, limity, riešenia“

1. – 4. október 2024


Látky – hotel Zerrenpach


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odborní garanti:
RNDr. Peter Malík, CSc.
RNDr. Viera Maťová
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Ing. Slávka Grexová, PhD.
RNDr. Radovan Černák, PhD.

Vedecký výbor:
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. - predseda
RNDr. Jozef Kordík, PhD.
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.
RNDr. Radovan Černák, PhD.
RNDr. Anna Patschová, PhD.
Ing. Peter Bajtoš, PhD.
RNDr. Igor Slaninka, PhD.
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
RNDr. Slavomír Mikita, PhD.
Ing. Mgr. Vladimír Pramuk, PhD., MPH.

Organizačný výbor:
Ing. Karolína Adzimová - predseda
Ing. Slávka Grexová, PhD.
Mgr. Natália Bahnová
Mgr. František Bottlik
RNDr. Kamila Hodasová, PhD.
Mgr. Ivan Györög
Mgr. Rudolf Dugovič

Hlavné témy konferencie:
• Vplyv podzemnej vody na ľudské zdravie
• Legislatíva pre environmentálne záťaže a podzemnú vodu
• Nové metodické nástroje pre výskum podzemnej vody
• Energetické využívanie podzemnej vody
• Dopad klimatickej zmeny na množstvo a kvalitu podzemnej vody
• Suchozemské ekosystémy viazané na podzemnú vodu
• Využívanie a ochrana minerálnych a geotermálnych vôd
• Určovanie využiteľných množstiev podzemnej vody
• Znečistenie a sanácia podzemnej vody
• Metódy ochrany vodárenských zdrojov podzemnej vody

Adresa organizačného a vedeckého výboru:
Slovenská asociácia hydrogeológov
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko

Kontakt:

shk2024@sah-podzemnavoda.sk tel.: 0904107532

karolina.adzimova@geology.sk tel.: 055/2213373
peter.malik@geology.sk tel.: 02/59375416

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Slovenská asociácia hydrogeológov v Bratislave, Národná skupina Medzinárodnej asociácie hydrogeológov / International Association of Hydrogeologists (IAH) na Slovensku, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum Košice pozývajú všetkých členov SAH a odbornú verejnosť na 21. slovenskú hydrogeologickú konferenciu organizovanú ako tradičné stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa výskumom, využívaním a ochranou podzemných vôd. Vytvárame priestor pre odborný program, zaujímavú exkurziu a príjemný pobyt na turisticky atraktívnom mieste. Ústrednou témou 21. slovenskej hydrogeologickej konferencie SAH je „Podzemná voda a environmentálne záťaže – interakcie, limity, riešenia“, ktorá vo vzájomne prepojenom systéme kolobehu vody v prírode poskytuje dostatok inšpirácie pre formulovanie odborných príspevkov a diskusné témy. Konferencia je jedinečným miestom pre získanie nových informácií, ale aj prezentáciu Vašich prác a činností, či nadviazanie užitočných kontaktov. Na 21. konferencii SAH očakávame účasť domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej správy a univerzít. Prijaté príspevky budú prezentované formou prednášok alebo posterov. Po posúdení vedeckým výborom budú vybrané príspevky odporučené redakčnej rade časopisu Podzemná voda na publikovanie. Ostatné príspevky budú publikované v zborníku.


>>> On-line prihlasovanie <<<


PROGRAM KONFERENCIE

01.10.2024
16:00 – 20:00 registrácia účastníkov (počas celej konferencie)

02.10.2024
09:00 – 12:30 odborný program
12:30 – 13:30 prestávka na obed
13:30 – 17:30 odborný program, diskusia pri posteroch
19:00 – 23:00 spoločenské posedenie

03.10.2024
09:00 – 12:30 odborný program
12:30 – 13:30 prestávka na obed
13:30 – 17:00 odborný program
19:00 – 21:00 valné zhromaždenie SAH

04.10.2024
09:00 – 16:00 exkurzia (Sliač, Vlkanová, Hronsek, Čerín, Čačín)

Program konferencie bude spresnený v 2. cirkulári. Príspevky môžu byť publikované v zborníku z konferencie v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Zborník z konferencie a časopis Podzemná voda č. 1/2024 dostanú účastníci konferencie pri registrácii. Rokovacími jazykmi bude slovenčina, čeština, poľština a angličtina. Bez prihlásenia aspoň jedného autora či spoluautora každého príspevku k účasti na konferencii nie je možné takýto príspevok prezentovať.


ORGANIZAČNÉ POKYNY

Účastnícke poplatky:
Účastnícky poplatok zahŕňa zborník/e-zborník, občerstvenie počas konferencie, spoločenský večer, časopis Podzemná voda, odborný program v teréne, režijné náklady.
Účastnícky poplatok pre nečlenov SAH: 240,- EUR
Účastnícky poplatok pre členov SAH a pracovníkov PLK a PZ: 210,- EUR
Účastnícky poplatok pre študentov, doktorandov a dôchodcov: 180,- EUR
Účastnícky poplatok pre hlavných autorov príspevkov zaslaných do 31.8.2024: 180,- EUR
Exkurzia: 60,- EUR

Dôležité termíny:
Prihlášky na konferenciu s príspevkom: do 31.07.2024
Oznámenie o prijatí príspevkov: 31.07.2024
Druhý cirkulár s programom: 31.08.2024
Texty abstraktov a príspevkov do zborníka: 15.09.2024
Prihlášky na konferenciu bez príspevku: 15.09.2024

Účastnícky poplatok je potrebné previesť na účet SAH do 15.09.2024 (po dohode neskôr)

SAH nie je platcom DPH, IČO: 17320798, DIČ: 2020832319
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK6011000000002669080136
Variabilný symbol: 14102024

Zahraniční účastníci môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii, domáci účastníci môžu v hotovosti platiť len po súhlase organizačného výboru. Strava bude zabezpečená v hoteli Zerrenpach Látky. Večeru v prvý deň (01. 10. 2024) a raňajky (každý deň) si hradia účastníci samostatne. Obedy 02.10.2024 a 03.10.2024, večera 03.10.2024 a spoločenská večera 02.10.2024 sú súčasťou účastníckeho poplatku. Ubytovanie je možné zabezpečiť v hoteli Zerrenpach Látky do 15.09.2024, resp. do vyčerpania kapacity hotela. Parkovanie je zabezpečené pred hotelom.

Cenník prihlásených propagačných materiálov:
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (čiernobielu): 340,- EUR
V časopise Podzemná voda za 1 stranu A4 (farebnú): 460,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (čiernobielu): 200,- EUR
V zborníku za 1 stranu A4 (farebnú): 300,- EUR
Na paneli za 1 m2: 100,- EUR
Na paneli za 2 m2: 200,- EUR
Firemná prezentácia počas konferencie: dohodou


súvisiace dokumenty a odkazy
21. slovenská HG konferencia - 1. cirkulár (.pdf)
21. slovenská HG konferencia - Prihláška (.docx)
21. slovenská HG konferencia - On-line prihlasovanie (odkaz)
21. slovenská HG konferencia - Informácia pre aktívnych účastníkov / pokyny pre autorov (.pdf)
21. slovenská HG konferencia - Príspevok v zborníku - príklad (.doc)


archív konferencií, seminárov...


admin@sah-podzemnavoda.sk