www
 
Hydrogeologické mapy a hydrogeologické informácie na mapovom portáli ŠGÚDŠ

Zostavovaním hydrogeologických máp pre územie Slovenska bol už cca od roku 1960 poverený Geologický ústav Dionýza Štúra, predchodca súčasného Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), ktorý takéto mapy zostavuje doteraz. V súčasnosti je 100 % pokrytie územia Slovenskej republiky hydrogeologickými mapami len do stupňa podrobnosti na úrovni mierky 1 : 200 000. Hydrogeologickými mapami podrobnejšej mierky 1 : 50 000, jednotne zostavovanými v zmysle Smernice sa územie postupne pokrýva od roku 1990 a v súčasnosti je na týchto mapách necelých 40 % územia Slovenska.

Mapy v mierke 1 : 50 000 na mapovom serveri ŠGÚDŠ


V mierke 1 : 50 000 sa štandardne zostavujú dvojlistové mapy – jeden mapový list zobrazuje kvantitatívne hydrogeologické parametre (základná hydrogeologická mapa) a ďalší mapový list pre rovnakú oblasť znázorňuje kvalitu podzemnej vody (základná hydrogeochemická mapa).

Prehľad regiónov, pre ktoré bola zostavená základná hydrogeologická a hydrogeochemická mapa:Pre lepšie porozumenie obsahu týchto máp je vhodné naštudovať si Smernicu pre zostavovanie základných hydrogeologických máp a Smernicu pre zostavovanie základných hydrogeochemických máp, kde je sú zobrazované prvky (plochy, čiary a bodové značky) podrobne vysvetlené.

Tlačou publikované vysvetlivky s mapami na elektronickom médiu


Pre časť týchto regiónov už boli tlačou publikované aj textové vysvetlivky, kde sú hydrogeologické pomery podrobnejšie opísané a ku ktorým je priložený aj elektronický nosič (CD/DVD). Na nosiči sa nachádzajú príslušné hydrogeologické a hydrogeochemické mapy aj v off-line verzii, na rozdiel od on-line máp z mapového servera ŠGÚDŠ je tu však možné kliknutím na bodovú značku (prameň, vrt) zistiť podrobnejšie informácie o tomto objekte. V *.pdf súboroch sú na elektronickom nosiči priložené aj kompletné zoznamy všetkých dokumentačných bodov z mapy.

Zoznam regiónov, pre ktoré boli takéto vysvetlivky už publikované:Tlačou publikované vysvetlivky k základným hydrogeologickým mapám je možné zakúpiť v predajni publikácií ŠGÚDŠ (Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11). Tu sa dajú zakúpiť aj textové vysvetlivky k hydrogeologickým mapám mierky 1:200 000, ktoré sú však bez takéhoto elektronického nosiča.

Ďalšie mapové informácie o podzemnej vode


Na mapovom serveri ŠGÚDŠ sa okrem hydrogeologických a hydrogeochemických máp nachádzajú aj dve ďalšie ucelené vrstvy generalizovaných informácií o približnej hĺbke hladiny podzemnej vody a približnom smere prúdenia podzemnej vody. Tieto boli na ŠGÚDŠ zostavené ako výstup geologickej úlohy Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES) a pod málo zrozumiteľnou skratkou GIB-GES sú priradené k ostatným geologickým mapám. Pred narábaním s informáciami nachádzajúcimi sa v aplikácii GIB GES je veľmi vhodné oboznámiť sa s limitáciami použitia týchto údajov uvedených na mapovom serveri.
Používateľ týchto informácií, ale aj čitateľ už publikovaných hydrogeologických a hydrogeochemických máp by si mal byť vedomý významu časovej premenlivosti kvantitatívneho stavu podzemných vôd najmä vo vzťahu ku klimatickým a meteorologickým pomerom. Kvalita podzemnej vody je obdobne variabilná a v ešte väčšej miere tu možno očakávať jej zmeny v dôsledku ľudskej činnosti.

Informácie o hydrogeologických vrtoch


Podľa geologického zákona sa záverečné správy o hydrogeologických prieskumoch zhromažďujú v Geofonde ŠGÚDŠ – centrálnom archíve, ktorý na webových stránkach „Registre Geofondu“ okrem iných sprístupňuje aj register vrtov, ktorého samostatnou časťou je „Register hydrogeologických a geotermálnych vrtov“). Na uvedenej mapovej aplikácii sú znázornené všetky druhy vrtov, hydrogeologické sú zväčša odlíšené značkou o. Pri kliknutí na značku vrtu použitím identifikácie prvkov (« i ») sa otvorí atribučná tabuľka, v ktorej sa nachádza odkaz na záznamový list hydrogeologického vrtu. V záznamovom liste ktorý je tu vo formáte PDF sú základné informácie o vrte, jeho hĺbke či zistených horninách, čerpanom množstve a zistených hladinách podzemnej vody, či prípadne aj chemickej analýze, abstrahované pracovníkmi Geofondu ŠGÚDŠ zo záverečných správ. Registrovaní bádatelia Geofondu tu môžu využiť aj odkaz na záverečnú správu (Archívne číslo / Dig. archív) a pozrieť sa na celú správu, ak je už zdigitalizovaná, aj „z domu“.


admin@sah-podzemnavoda.sk