www
 
Memorandum o porozumení

MEMORANDUM O POROZUMENÍ

medzi, zástupcami odbornej verejnosti, zástupcami akademickej obce
a predstaviteľmi mimovládnych organizácií

Predstavitelia odbornej verejnosti, zástupcovia akademickej obce
a predstavitelia mimovládnych organizácií zdôrazňujúc potrebu zvýšenia
ochrany vody ako strategickej suroviny a najmä zdrojov pitnej vody,

prijali

Memorandum o porozumení vo vzťahu k ochrane vody ako najvýznamnejšej
strategickej suroviny Slovenskej republiky v 21. storočí


(v zmysle uznesenia Vlády SR č. 583 z 24. 10. 2012, dokumentov Európskej
komisie „Europe 2020 Strategy“ a „A Blueprint to Safeguard Europe´s Water
Resources“)

 1. Vyjadrujú presvedčenie, že ochrana vôd, najmä zdrojov pitnej vody, je prioritným verejným záujmom občanov Slovenskej republiky, a preto vyhlasujú, že:
  a) budú vynakladať úsilie na predchádzanie rizikám ohrozenia vôd, najmä zdrojov pitnej vody;
  b) budú sa podieľať na legislatívnych iniciatívach v oblasti zvýšenia ochrany vôd;
  c) oslovia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a ponúknu mu spoluprácu v oblasti ochrany vôd;
  d) budú prispievať k zvyšovaniu povedomia širokej verejnosti v oblasti využívania a ochrany vôd.

 2. Všeobecné podmienky:
  a) Partneri sa budú spoločne usilovať o vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní jednotlivých bodov tohto memoranda.
  b)Memorandum je prejavom záujmu zúčastnených strán angažovať sa v oblasti ochrany vôd a nemá žiadnu právnu záväznosť.

 3. Účinnosť a doba trvania

  Memorandum o porozumení nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania partnermi a zostáva účinným na dobu neurčitú.V Bratislave, 20. 12. 2012súvisiace dokumenty
Memorandum o porozumení (podpísaný sken) na stiahnutie
Slovensko prichádza o zdroje pitnej vody (TA3 - www.ta3.com)

admin@sah-podzemnavoda.sk