www
 
Ostrov Sihoť - Vyjadrenie výboru SAH

OSTROV SIHOŤ


Vyjadrenie výboru Slovenskej asociácie hydrogeológov k navrhovanej trase cyklistického chodníka cez územie I. ochranného pásma vodného zdroja na ostrove Sihoť

Každý vyspelý štát si chráni svoje zdroje pitnej vody. Podľa ich kapacity, rozlohy, významu a prírodných pomerov, sa v zmysle platnej legislatívy navrhuje rozsah ochranných pásiem a stupeň ochrany. Ostrov Sihoť je ako celok vyhlásený za I. ochranné pásmo.

Vodný zdroj na ostrove Sihoť je výnimočný nielen tým, že dodáva vodu pre Bratislavu od 1.2.1886 a v súčasnosti aj do Malaciek, ale aj svojou kapacitou 1000 l.s-1 a množstvom odberných a pozorovacích objektov. Objekty neležia v rade, ale sú rozmiestnené na celej ploche ostrova, takže by bolo ekonomicky neúnosné okolo každého budovať oplotenie. Z hľadiska ochrany kvality odoberanej vody je vodný zdroj zraniteľnejší, ako vodné zdroje Rusovce-Ostrovné Lúčky-Mokraď, Šamorín či Kalinkovo. Prírodné pomery neumožňujú odber vody z takej hĺbky ako u spomínaných zdrojov, a teda možnosť znečistenia je väčšia.

Pri posudzovaní toho, čo je dôležitejšie z hľadiska verejného záujmu, či ochrana vodného zdroja alebo cyklistický chodník, je stanovisko jednoznačné. Vodný zdroj je určite dôležitejší.

Nie je možné kontrolovať každého cyklistu či prejde cez ochranné pásmo len po vyhradenom chodníku a či sa nebude venovať aj inej činnosti, ktorá je v rozpore s pravidlami ochrany vodného zdroja. O tom, že ľudia majú macošský vzťah k životnému prostrediu, máme na Slovensku veľa príkladov. Možno spomenúť Jarovské rameno Dunaja, množstvo vrtov v Petržalke, ktoré sú zahádzané a nefunkčné, množstvo odpadu v povrchových tokoch a vodných nádržiach, atď. Stojí za úvahu opačný postup, a to sprísniť legislatívne opatrenia na ochranu kvality a množstva odoberanej vody z vodných zdrojov.

V Bratislave a okolí je intenzívna výstavba rodinných domov, obytných domov a bude ich treba zásobovať vodou. Možno riskovať stratu strategického vodného zdroja Sihoť? Voda je strategická surovina a v budúcnosti jej význam ešte viac porastie. Dá sa predpokladať, že voda bude pre Slovensko najvýhodnejším vývozným artiklom.

Ak sa povolí cyklistický chodník cez I. ochranné pásmo vodného zdroja na Sihoti, vytvorí sa tým precedens, na ktorý môžu doplatiť ďalšie vodné zdroje. Už teraz sa do ochranných pásiem vodných zdrojov tlačia developeri so svojimi projektmi, ktoré s ochranou vody nemajú nič spoločné. Ako to bude potom vyzerať po schválení chodníka?

Politické rozhodnutia obvykle nie sú najlepším riešením. Umiestnenie Slovnaftu bolo politickým rozhodnutím a ohrozilo kvalitu vody na Žitnom ostrove, lebo práve tam dochádza k dopĺňaniu podzemnej vody z Dunaja. Výsledkom bolo, že ropné látky zo Slovnaftu doputovali do II. vodného zdroja v Podunajských Biskupiciach a obyvatelia východnej časti Bratislavy si museli chodiť deväť mesiacov pre vodu na ulicu k cisternám. Tento vodný zdroj sa dodnes nepodarilo opätovne uviesť do prevádzky a pravdepodobne sa to už nikdy nepodarí.

Apelujeme na kompetentných, aby pri rozhodovaní o osude vodného zdroja dali na zdravý rozum a zachovali tento vodný zdroj aj pre naše deti.


doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.
prezident SAH

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD
tajomník SAH


Schválené výborom SAH dňa 24. mája 2012 v Bratislavesúvisiace dokumenty
Vyjadrenie výboru Slovenskej asociácie hydrogeológov k navrhovanej trase
V Bratislave vznikol nový chránený areál, ostrov Sihoť (TA3 - www.ta3.com)
Riziká otvorenia ostrova Sihoť (TVBA - www.tvba.sk)
Cyklistov na ostrove Sihoť nechce ani minister (www.bratislava.sme.sk)
Vodné zdroje dnes ohrozujú aj developeri (www.bratislava.sme.sk)
Plánovanú cyklotrasu cez ostrov Sihoť bude ohrozovať záplavová voda (www.bratislava.sme.sk)
SaS: Komplexná ochrana Ostrova Sihoť je dôležitá (www.youtube.com)
Diskusné fórum na tému: Cyklotrasa cez ostrov Sihoť

admin@sah-podzemnavoda.sk