www
 
STN 75 0111 - Názvoslovie hydrogeológie


A

A - adsorpčná voda - adsorption water
Viazaná voda, ktorej molekuly sa udržiavajú na povrchu horninových častíc adsorpčnými silami povrchu týchto častíc.

A - agresívna voda - aggressive water, corrosive water
Voda schopná rozrušovať a znehodnocovať materiály (najčastejšie stavebné), s ktorými prichádza do styku.

A - akumulačná oblasť - accumulation area
Oblasť, v ktorej sa podzemná voda nahromaďuje v objeme výrazne väčšom ako v ostatných častiach hydrogeologickej štruktúry.

A - artézska panva - artesian basin
Geologické teleso vyššieho rádu tvorené vrstvami zvodnených kolektorov a hg izolátorov uložených v tvare panvy a obsahujúcich jednu alebo viac napätých zvodní, ktoré majú aspoň v časti tejto panvy kladnú výtlačnú úroveň, takže tam vzniká artézsky pretlak.

A - artézska voda - artesian water
Napätá podzemná voda, ktorá pri vzniku prírodnej alebo antropogénnej hydraulickej komunikácie medzi zvodnencom a povrchom terénu vyteká na povrch terénu účinkom artézskeho pretlaku.

A - artézsky prameň - artesian spring
Vzostupný prameň napájaný z napätej zvodne a vyvierajúci účinkom artézskeho pretlaku.

A - artézsky pretlak - artesian overpressure
Hydrostatický tlak mysleného stĺpca vody medzi úrovňou kladnej výtlačnej hladiny nad terénom a zvoleným bodom pri povrchu terénu (spravidla na ústí vrtu).


B

B - banská voda - mine water
Voda, ktorá vnikla do banských priestorov.

B - bariérový prameň - barrier spring
Prameň vznikajúci v mieste, kde je prúd podzemnej vody prehradený hydrogeologickým izolátorom, ktorý je v pozícii bočnej bariéry.

B - báza odvodnenia podzemných vôd; drenážna báza - base of groundwater drainage
Miesta, ku ktorým v dôsledku ich výškovej polohy smeruje odtok podzemných vôd zo zvodneného systému.

B - bazálna tlaková výška - basal pressure head
Vertikálna vzdialenosť medzi bázou (spodnou hranicou) zvodne a úrovňou piezometrickej hladiny.

B - bilancia podzemnej vody - groundwater balance, groundwater budget
Kvantitatívne vyjadrenie všetkých zložiek (prvkov) obehu podzemnej vody v danom území s porovnaním zložiek predstavujúcich vstup do systému so zložkami predstavujúcimi výstup.

B - brehová infiltrácia - bank infiltration, influent seepage
Vsakovanie vody z brehov a dna povrchových tokov a nádrží do priľahlých hydrogeologických kolektorov, najčastejšie do riečnych náplavov, zníženie hladiny spôsobené odberom vody z príbrežných záchytných objektov vyvoláva indukovanú brehovú infiltráciu.


C

C - celková disperzia - total dispersion
Súhrn kinematickej disperzie a molekulovej difúzie.

C - celková mineralizácia - content of total dissolved solids
Súčet hmotnostných koncentrácií tuhých látok rozpustených vo vode.

C - celková pórovitosť - total porosity
Prítomnosť pórov v hornine bez ohľadu na ich tvar, rozmery, pôvod a vzájomnú komunikáciu.

C - cezhraničný podzemný odtok - groundwater outflow, underflow
Odtok podzemnej vody po podzemných komunikáciách cez hranice hydrogeologického povodia do susedného hydrogeologického povodia.

C - cezhraničný podzemný prítok - groundwater inflow
Vstup podzemnej vody do hydrogeologického povodia zo susedného hydrogeologického povodia cez hranicu povodia.

C - čas tranzitu podzemnej vody - travel time, transit time
Čas, ktorý uplynie od vstupu vodnej častice do určitého bodu obehovej cesty vo zvodnenci po príchod tejto častice do iného bodu tejto obehovej cesty.

C - čerpacia skúška - pumping test
Odberová hydrodynamická skúška, pri ktorej sa zo skúšobného objektu (vrtu, studne) odoberá voda alebo iná kolektorová kvapalina čerpaním (t. j. pomocou čerpadla).

C - čerpané množstvo - discharge withdrawn by pumping
Objem vody čerpaný za jednotku času.

C - čiara výdatnosti - discharge curve, yield curve
Čiara závislosti medzi množstvom vody odoberaným za časovú jednotku z vrtu (studne) a znížením hladiny alebo tlaku vo vrte (studni).


D

D - depresná krivka - depression curve
Priesečnica zvislej roviny s depresnou plochou podzemného prúdu v smere jeho pohybu.

D - depresná plocha - depression surface
Piezometrická hladina umelo znížená odberom vody z objektu (studne, vrtu, šachty).

D - depresný prameň - depression spring
Prameň vznikajúci čiastočným vrezaním sa terénnej depresie pod úroveň hladiny nenapätej zvodne, pričom dno tejto depresie nedosiahne až k počvovému izolátoru; je to teda výver z nenapätej zvodne v mieste, kde sa jej hladina neznižuje až k počvovému izolátoru, takže časť prúdu podzemnej vody preteká pod pramenným výverom ďalej.

D - depresný priestor - depression space
Priestor medzi depresnou plochou a pôvodnou hladinou podzemnej vody nezníženou odberom.

D - disperzia - dispersion
rozptyľovanie migrujúcej látky v podzemnej vode vyvolávané jednak mechanickými silami rozličného rozdelenia rýchlostí prúdenia v póroch a rozličným tvarom komunikácií, ktorými voda prúdi, jednak fyzikálnochemickými silami (najmä molekulovou difúziou).

D - disperzivita - dispersivity, intrinsic dispersion
Schopnosť pórovitého prostredia pri premiestňovaní kvapalín vyvolávať kinematickú disperziu.

D - disperzná zóna - dispersion zone
Zóna, v ktorej sa pri premiestňovaní dvoch vzájomne miešateľných kvapalín v pórovitom prostredí tieto kvapaliny miešajú v dôsledku kinematickej disperzie a molekulovej difúzie.

D - disperzný priestor - dispersion plume
Priestor vymedzený súborom trajektórií vodných častíc pohybujúcich sa v pórovitom prostredí od určitého bodu pod vplyvom konvekcie a kinematickej disperzie.

D - dodatočné zníženie hladiny - additional drawdown, well loss drawdown
Rozdiel medzi skutočným znížením hladiny v reálnej studni a teoretickým znížením v hydrodynamicky dokonalej studni.

D - dokonalá studňa (vrt) - hydrodynamically perfect well, well without well losses
Vertikálny záchytný objekt, do ktorého pri odbere vstupuje voda bez dodatočných tlakových strát spôsobených týmto objektom.

D - dosah vplyvu odberu - radius of withdrawal influence, radius of depression cone
Vzdialenosť od osi odberového vrtu (studne) po vonkajšie ohraničenie plochy, v ktorej možno konštatovať ovplyvnenie odberom z daného vrtu (studne) podľa prijatých kritérií.

D - dvojfázové prúdenie - two-phase flow, flow of two immiscible fluids
Súčasné prúdenie dvoch oddelených tekutých fáz (vody a plynu, ropy a vody a pod.).

D - dynamická efektívna pórovitosť - dynamic effective porosity
Prítomnosť pórov, ktoré sa môžu zúčastniť na pohybe kvapaliny pri uvažovanom hydraulickom gradiente; kvantitatívne ju vyjadruje koeficient dynamickej efektívnej pórovitosti určený ako podiel objemu uvedených pórov na celkovom objeme horniny aj s pórmi; nie je konštantný, lebo závisí od hydraulického gradienta.

D - dynamická hladina podzemnej vody - dynamic groundwater table
Hladina vody v objekte (vrte, studni) znížená v dôsledku odberu z tohto objektu alebo zvýšená v dôsledku nalievania alebo vtláčania vody do tohto objektu.

D - dynamická úroveň hladiny podzemnej vody - dynamic groundwater level
Úroveň hladiny podzemnej vody v objekte (vrte, studni) znížená v dôsledku odberu z tohto objektu alebo zvýšená v dôsledku nalievania alebo vtláčania vody do tohto objektu.

D - dynamická úroveň tlaku - dynamic value of pressure
Veľkosť tlaku v objekte (vrte, studni) ovplyvnená odberom kolektorovej tekutiny z tohto objektu alebo vtláčaním tekutiny do tohto objektu.


E

E - efekt kombinovanej priepustnosti - effect of combined permeability, effect of double porosity
Odlišnosť priebehu procesov neustáleného prúdenia v kombinovanom kolektore od procesov v jednoduchom kolektore podmienená existenciou výmeny kolektorovej tekutiny medzi jednotlivými subsystémami pórov (hydraulických komunikácií) kombinovaného kolektora.

E - efekt objemovej kapacity studne - well volume effect
Deformácia procesu neustáleného prúdenia pri odberovej alebo stúpacej skúške spôsobená tým, že na rozdiel od teoretických predpokladov odvodenia základnej Theisovej rovnice neustáleného prítoku do studne nemá studňa nekonečne malý polomer.

E - efektívna (postupová) rýchlosť - effective velocity of groundwater
Fiktívna rýchlosť prúdenia podzemnej vody predstavujúca rýchlosť premiestnenia vodnej častice medzi dvoma bodmi v hlavnom smere prúdenia vzťahujúca sa na priamkovú vzdialenosť týchto bodov; je určená ako podiel priamkovej vzdialenosti týchto bodov a času, za ktorý sa presunie vodná častica medzi týmito bodmi.

E - efektívna pórovitosť - effective porosity
Prítomnosť pórov v hornine, ktoré sú účinné z uvažovaného hľadiskaPoznámka. - Napr. odtoková efektívna pórovitosť, výtoková efektívna pórovitosť, dynamická efektívna pórovitosť. Kvantitatívne ju vyjadruje koeficient príslušnej efektívnej pórovitosti.

E - ekvipotenciála - equipotencial line
Spojnica bodov s rovnakým hydrodynamickým potenciálom.

E - ekvivalentná piezometrická výška - equivalent fresh-water head
Výška nad referenčným bodom, do ktorej by pri kolektorovom tlaku p nameranom vo vrte vo výške h nad referenčným bodom vystúpil stĺpec vody so štandardnou hustotou ro (999,014 kg.m-3); je určená vzťahom hekv = (p - po) /ro.g + z + h, kde po je atmosferický tlak, g je gravitačné zrýchlenie, z je nadmorská výška referenčného bodu (spravidla sa prijíma z je 0 m n.m.).

E - epizodický prameň - episodic spring
Prameň, ktorý sa objavuje len po veľkých dažďových zrážkach alebo po rýchlom topení veľkého množstva snehu a potom zas na dlhší čas zaniká.

E - erózny prameň - erosion spring
Prameň vzniknutý eróziou povrchu terénu pod úroveň hladiny podzemnej vody.

E - evázia plynu - gas evasion
Uvoľňovanie plynnej fázy pri prechode jednofázového presýteného roztoku plynu vo vode do dvojfázovej zmesi vznikajúcej poklesom celkového tlaku, zmenou teploty, mechanickým podnetom alebo spoločným pôsobením týchto faktorov.

E - exfiltrácia - exfiltration
Kapilárne vzlínanie v prevzdušnenom pásme s výstupom vody k povrchu terénu.


F

F - faktor tesnosti - leakage factor
Prevrátená hodnota charakteristiky potenciálneho efektu netesnosti v systéme poloizolátor – zvodnenec; pre pretekanie cez jediný poloizolátor je definovaný ako odmocnina súčinu koeficienta prietočnosti T zvodnenca a koeficienta hydraulickej rezistivity poloizolátora M´/k´, t. j. ako B = (TM´/ k´)1/2 , kde k´ je vertikálna zložka koeficienta filtrácie poloizolátora, M´ je hrúbka poloizolátora; má rozmer dĺžky a vyjadruje sa v metroch.

F - fázová priepustnosť - phase permeability
Priepustnosť horniny pre určitú tekutú fázu (vodu, ropu, plyn) pri filtrácii nehomogénnej tekutiny tvorenej zmesou dvoch alebo viacerých fáz.

F - filtrácia podzemnej vody - groundwater filtration
Pohyb podzemnej vody nasýteným priepustným horninovým prostredím účinkom hydraulického gradienta.

F - filtračná plocha - flow cross-section area, filtration cross-section area
Prietokový prierez, ktorým by pretekal prúd podzemnej vody, ak by voda spojito vyplnila celú plochu, t. j. vrátane prierezu tuhých častíc horniny.

F - filtračná rýchlosť - Darcian velocity, specific flux of groundwater
Makroskopická fiktívna rýchlosť prúdenia podzemnej vody definovaná ako podiel filtračného prietoku a filtračnej plochy.

F - filtračný odpor - filtration resistance, hydraulic resistance
Odpor, ktorý kladie pórovité prostredie pri prúdení podzemnej vody; rovná sa pomeru dĺžky dráhy filtrácie k súčinu koeficienta prietočnosti a šírky filtračného prúdu; má rozmer času deleného plochou.

F - filtračný prietok - flow rate, rate of filtration flow
Množstvo vody pretekajúce za jednotku času kolmo na filtračnú plochu.

F - filtrovanie - filtering
Čistenie prenikajúcej vody zadržiavaním jej prímesí v jemných póroch.

F - fosílna voda - fossile water
Podzemná voda uchovaná v dutinách hornín z minulých geologických období a nezúčastnená v priebehu dlhšieho času na obehu vody v prírode.


G

G - geohydraulické parametre - hydraulic parameters of rocks
Kvantitatívna charakteristika hydraulických vlastností horninového prostredia alebo horninových telies.

G - geohydrodynamický systém - geohydrodynamic system
Sústava vzájomne hydrodynamicky komunikujúcich hydrogeologických kolektorov a pohyblivých tekutín, ktorými sú tieto kolektory nasýtené.

G - geotermálna voda - geothermal water
Podzemná voda slúžiaca ako médium pre akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia.

G - geotermický gradient - geothermic gradient
Vertikálna zložka gradienta teploty pod zemským povrchom rovnajúca sa podielu zmeny teploty a prírastku hĺbky, na ktorý sa táto zmena vzťahuje.

G - geotermický stupeň - geothermic degree
Prevrátená hodnota geotermického gradienta, vyjadrujúca prírastok hĺbky, na ktorý pripadá prírastok teploty o 1 K.

G - gravitačná voda - gravitational water
Voda v hornine schopná pohybu prevažne pôsobením gravitácie.


H

H - Henryho konštanta - Henry constant, adsorption constant
Charakteristika pórovitého prostredia sorbovať určitú látku, predstavujúca konštantu v rovnici N = Kd . Cn, kde N je sorpčná kapacita horniny, Kd je Henryho konštanta, C je koncentrácia látky v roztoku, n je exponent (pri malej koncentrácii približne n je 1).

H - hĺbka hladiny podzemnej vody - depth of groundwater level below ground surface
Vertikálna vzdialenosť hladiny podzemnej vody od povrchu terénu.

H - hmotnostný prietok - mass discharge
Hmotnosť tekutiny pretekajúcej za jednotku času danou plochou kolmou na smer prúdenia.

H - hranice zvodneného systému - boundary of water-bearing system
Plocha, na ktorej sa zastavuje šírenie účinkov zásahov do zvodneného systému.

H - hrúbka zvodne - thickness of a groundwater body
Vertikálna vzdialenosť medzi vrchnou a spodnou hranicou zvodne (nesprávne mocnosť zvodne).

H - hydraulická difuzivita - hydraulic difusivity
Schopnosť zvodnenca prenášať zmeny piezometrického napätia, t. j. vlastnosť zvodneného systému charakterizujúca rýchlosť šírenia reakcie na hydraulický zásah do tohto systému Poznámka. - Kvantitatívne ju vyjadruje koeficient hydraulickej difuzivity.

H - hydraulické parametre - hydraulic parameters of rocks
Kvantitatívna charakteristika hydraulických vlastností horninového prostredia alebo horninových telies.

H - hydraulicky ekvivalentný polomer vrtu - hydraulically equivalent (effective) radius of well
Polomer ideálneho (hydrodynamicky dokonalého) vrtu bez dodatočných odporov, ktorý by bol svojím hydraulickým účinkom ekvivalentný danému reálnemu vrtu s dodatočnými odpormi (studňovými stratami).

H - hydraulický gradient (sklon) - hydraulic gradient
Úbytok energetickej výšky na jednotku dĺžky prúdu vyjadrený sklonom čiary energie ie = -dE / dL, kde E je energetická výška, L je dĺžka prúduPoznámka. - Pri prúdení podzemnej vody je vzhľadom na nepatrnú rýchlostnú výšku rozdiel medzi priebehom čiary energie a tlakovej čiary zanedbateľne malý, takže sa potom hydraulický gradient prakticky rovná piezometrickému gradientu.

H - hydrodynamická skúška - hydrodynamic test, aquifer test, well test
Súbor činností, ktorými sa vo vrte, studni alebo inom objekte hydraulicky pôsobí na geohydrodynamický systém a pozorujú sa účinky tohto pôsobenia s cieľom určiť hydraulické parametre hornín alebo iné charakteristiky tohto systému alebo objektu.

H - hydrodynamický potenciál podzemnej vody - groundwater potential
Miera veľkosti potenciálnej energie podzemnej vody vzťahujúca sa na hmotnostnú jednotku podzemnej vody a na zvolenú energetickú hladinu; vzhľadom na zanedbateľne nízku kinetickú energiu podzemných vôd sa pri bežnej rýchlosti prúdenia číselne rovná súčinu gravitačného zrýchlenia a piezometrickej výšky.

H - hydrogeológia - hydrogeology
Veda o podzemných vodách, ktorá skúma pôvod a tvorbu podzemných vôd, formy ich výskytu, ich rozšírenie, pohyb, režim, zdroje, vzťah k povrchovým vodám a prírodné podmienky využiteľnosti a regulácie podzemných vôd, pričom prihliada na ich chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti a na procesy vzájomného pôsobenia podzemných vôd s horninami, pôdami, plynmi a inými tekutinami.

H - hydrogeologická mapa - hydrogeological map
Kartografické znázornenie podmienok výskytu a pohybu podzemnej vody.

H - hydrogeologická rajonizácia - delimitation of hydrogeologic units
Vymedzenie hydrogeologických rajónov.

H - hydrogeologická štruktúra - hydrogeologic structure
Štruktúrna geologická jednotka (časť geologického priestoru), ktorá sa líši od iných častí geologického priestoru spoločným uceleným a spojitým obehom podzemných vôd od oblasti napájania cez oblasť tranzitu až po oblasť odvodnenia; jej najvýznamnejšou geometrickou charakteristikou je tvar, rozsah a priestorové rozmiestnenie hydrogeologických kolektorov.

H - hydrogeologické povodie - hydrogeologic catchment, drainage basin, drainage basin
Územie, z ktorého podzemná voda odteká k uvažovanému odtokovému profilu.

H - hydrogeologický izolátor - relatively impermeable rock body, bed, aquiclude
Horninové teleso s výrazne nižšou priepustnosťou ako priepustnosť bezprostredne susediaceho horninového prostredia.

H - hydrogeologický kolektor - relatively permeable rock body, bed, aquifer
Horninové teleso s výrazne vyššou priepustnosťou, ako je priepustnosť bezprostredne susediaceho horninového prostredia.

H - hydrogeologický rajón - hydrogeologic region, hydrogeologic unit
Hydrogeologicky jednotné územie vymedzené na vodohospodárske alebo iné účely.

H - hydroizobata - hydroisobath
Čiara spájajúca miesta rovnakých hĺbok hladín podzemnej vody pod terénom meraných v rovnakom čase.

H - hydroizohypsa - groundwater level contour, groundwater table contour
Spojnica bodov s rovnakou úrovňou voľnej hladiny určitej zvodne meranej v rovnakom čase.

H - hydroizopieza - isopiestic line, piezometric contour, contour line of the piezometric surface
Spojnica bodov s rovnakou piezometrickou úrovňou určitej zvodne meranou v rovnakom čase.

H - hydrostatický tlak podzemnej vody - hydrostatic pressure of groundwater
Tlak vznikajúci účinkom tiažového poľa na podzemnú vodu; hydrostatický tlak v zemskom tiažovom poli je určený vzťahom ph = r.g.h, kde r je hustota podzemnej vody, g je miestne gravitačné zrýchlenie, h je výška stĺpca podzemnej vody nad daným bodom.

H -hydrogeologický poloizolátor - semi-permeable rock body, bed, leaky confining bed, aquitard
Hydrogeologický izolátor uložený v takej pozícii, že cezeň za daných piezometrických podmienok preteká nezanedbateľne veľký prietok podzemnej vody do priľahlého hydrogeologického kolektora.


I

I - impresný priestor - cone of elevation, cone of impression, cone of recharge
Priestor s piezometrickou hladinou zvýšenou v dôsledku nalievania alebo vtláčania vody do vrtu v podmienkach radiálneho roztekania sa vody z vrtu do hydrogeologického kolektora.

I - indukované zdroje podzemnej vody - induced groundwater resources
Dodatočné množstvo podzemnej vody, ktoré priteká do zvodneného systému počas odberu podzemnej vody v dôsledku zmien vyvolaných týmto odberom na hraniciach systému, napr. premiestnením hydrogeologickej rozvodnice, vyvolaním brehovej infiltrácie alebo medzivrstvového pretekania a pod.

I - infiltračná oblasť - infiltration area
Územie v hydrogeologickej štruktúre, v ktorom nastáva infiltrácia.

I - intermitentný prameň - intermittent spring
Prameň s pravidelnými zmenami výdatnosti spôsobenými hydraulickými príčinami (tlakom plynov alebo pár, resp. násoskovým účinkom podz. vôd).


J

J - juvenilná voda - juvenile water
V užšom zmysle voda vznikajúca v prírode reakciou kyslíka s endogénnym vodíkom pri vysokom tlaku a teplote a prvý raz vstupujúca do prírodného vodného obehu; v širšom zmysle voda, ktorá sa tvorí vnútri Zeme a ktorá sa predtým nezúčastnila na vodnom kolobehu.


K

K - kapilárna obruba - fringe water, capillary fringe
Vodou úplne nasýtená časť kapilárneho pásma bezprostredne priliehajúca k hladine podzemnej vody.

K - kapilárna voda - capillary water
Voda schopná pohybu prevažne pôsobením kapilárnych síl.

K - kapilárne pásmo - capillary zone
Časť horninového prostredia nad voľnou hladinou podzemnej vody obsahujúca kapilárne vzlínajúcu vodu.

K - kapilárny pór - capillary pore
Pór, v ktorom je voda prevažne pod vplyvom kapilárnych síl a vplyv tiaže je zanedbateľne malý.

K - kinematická disperzia - kinematic, mechanic dispersion
Súhrn účinkov neuniformity poľa dráhových (pórových) rýchlostí vodných častíc prejavujúci sa pri prúdení v pórovitom prostredí náhodným rozptýlením rýchlostí jednotlivých častíc a v prípade premiestňovania miesiteľných kvapalín aj vytvorením disperznej zóny. Poznámka: Vznik kinematickej disperzie je vyvolaný neuniformným rozdelením pórových rýchlostí vnútri každého pórového kanála, kľukatosťou reálnych trajektórií (tortuozitou prostredia) a nestálosťou týchto trajektórií v čase aj pri ustálenom prúdení.

K - kľukatosť, tortuozita - tortuosity
Kľukatý priebeh reálnych pórových kanálov pri prúdení podzemnej vody horninou.

K - koeficient absolútnej prietočnosti - coefficient of absolute, intrinsic transmissivity
Súčin koeficienta priepustnosti a hrúbky homogénneho hydrogeologického kolektora.

K - koeficient celkovej disperzie - dispersion coefficient, coefficient of apparent, total dispersion
Miera celkovej disperzie predstavujúca súčet koeficienta kinematickej disperzie a koeficienta molekulovej difúzie.

K - koeficient disperzivity - dispersivity coefficient
Kvantitatívna charakteristika disperzivity pórovitého prostredia predstavujúca podiel koeficienta kinematickej disperzie a príslušnej zložky filtračnej rýchlosti v uvažovanom smere (rovnobežnom alebo kolmom vo vzťahu k smeru konvektívneho prenosu); má rozmer dĺžky.

K - koeficient distribúcie - distribution coefficient
Pomer koncentrácie C určitej látky v roztoku a sorpčnej kapacity horniny N odpovedajúcej tejto koncentrácii; B = C/N.

K - Koeficient filtrácie, hydraulickej konduktivity - coefficient of hydraulic conductivity
Miera priepustnosti pórovitého prostredia pre vodu s danou kinematickou viskozitou číselne sa rovnajúca filtračnej rýchlosti pri jednotkovom hydraulickom gradiente.

K - koeficient hladinovej vodivosti - hydraulic diffusivity, coefficient of hydraulic diffusivity
Koeficient hydraulickej difuzivity nenapätého zvodnenca.

K - koeficient hydraulickej difuzivity - hydraulic diffusivity, coefficient of hydraulic diffusivity
Miera hydraulickej difuzivity zvodneného kolektora určená ako podiel koeficienta prietočnosti a koeficienta zásobnosti.

K - koeficient infiltrácie - infiltration coefficient
Pomer objemu infiltrovanej vody k objemu vody, ktorá spadla v podobe zrážok v uvažovanom území v danom časovom období.

K - koeficient kapilárnej vodivosti - capillary conductivity, coefficient of capillary conductivity
Miera priepustnosti nenasýteného pórovitého prostredia pre vodu pohybujúcu sa vplyvom gradienta celkového potenciálu pôdnej vody; číselne sa rovná rýchlosti pohybu pôdnej vlahy pri jednotkovom gradiente celkového potenciálu pôdnej vlahy a závisí od koeficienta priepustnosti a vlhkosti.

K - koeficient kinematickej disperzie - coefficient of dispersion, mechanic dispersion
Zložka symetrického tenzora disperzie druhého rádu v disperznej rovnici; predstavuje súčin koeficienta disperzivity a filtračnej rýchlosti a má rozmer plochy delenej časom.

K - koeficient lineárnych hydraulických odporov - coefficient of linear hydraulic resistance
Koeficient spoločne charakterizujúci pri prúdení do studne súhrn odporov lineárneho charakteru v dvojčlennej rovnici závislosti zníženia hladiny v studni od odoberaného množstva; predstavuje súčet koeficienta zvodnencovej straty a koeficienta lineárnych studňových strát.

K - koeficient lineárnych studňových strát - coefficient of linear well loss
Koeficient charakterizujúci veľkosť lineárnych studňových strát v dvojčlennej rovnici závislosti zníženia hladiny v studni od odoberaného množstva.

K - koeficient mernej pružnej kapacity - coefificient of overall compressibility
Miera celkovej pružnej stlačiteľnosti systému hydrogeologický kolektor – kvapalina určená ako pomer objemu kvapaliny, ktorý sa uvoľní v dôsledku pružnej stlačiteľnosti kvapaliny a horniny pri jednotkovom znížení kolektorového tlaku z jednotkového objemu hydrogeologického kolektora nasýteného kvapalinou, k jednotkovému objemu nasýteného hydrogeologického kolektora.

K - koeficient mernej pružnej zásobnosti - specific storativity, specific elastic storativity
Miera pružnej zásobnosti zvodneného pórovitého prostredia určená ako pomer objemu vody uvoľnenej z pružnej zásoby v objemovej jednotke pórovitého prostredia k objemu tejto jednotky.

K - koeficient molekulovej difúzie - molecular diffusion coefficient

Koeficient úmernosti v rovnici vyjadrujúcej Fickov zákon molekulovej difúzie.

K - koeficient nelineárnych studňových odporov - coefficient of non-linear well loss
Koeficient charakterizujúci pri prúdení do studne súhrn odporov nelineárneho charakteru v dvojčlennej rovnici závislosti zníženia hladiny v studni od odoberaného množstva; charakterizuje nelineárne straty dané predovšetkým turbulenciou.

K - koeficient netesnosti - leakage coefficient, specific leakage, leakance
Miera schopnosti hydrogeologického poloizolátora medzi dvoma zvodňami prepúšťať vodu účinkom piezometrického spádu medzi týmito zvodňami určená ako podiel zložky koeficienta filtrácie hydrogeologického poloizolátora v smere pretekania (spravidla vertikálne) a hrúbky poloizolátora.

K - koeficient podzemného napájania povrchového toku - coeff. of undergr. recharge of stream
Pomer veľkosti podzemného odtoku k celkovému odtoku zo skúmaného povodia povrchového toku.

K - koeficient podzemného odtoku - coefficient of groundwater runoff
Pomer veľkosti podzemného odtoku z určitého územia za určité obdobie a množstva zrážok, ktoré v tomto období spadli na dané územie.

K - koeficient pórovitosti - porosity, coefficient of porosity
Miera pórovitosti vyjadrená ako pomer objemu pórov k objemu horniny vrátane pórov Poznámka: Podľa druhu pórov, ktoré berieme do úvahy, rozlišujú sa koeficienty jednotlivých druhov (kategórií) pórovitosti, napr. koeficient puklinovej pórovitosti, koeficient medzizrnovej pórovitosti a pod.

K - koeficient pozdĺžnej disperzivity - longitudinal dispersivity coefficient
Miera disperzivity (koeficient disperzivity) pórovitého prostredia v smere rovnobežnom so smerom konvektívneho prenosu.

K - koeficient priečnej disperzivity - transversal dispersivity coefficient
Miera disperzivity (koeficient disperzivity) pórovitého prostredia v smere kolmom na smer konvektívneho prenosu.

K - koeficient priepustnosti - coefficient of permeability, intrinsic permeability
Miera priepustnosti pórovitého prostredia číselne sa rovnajúca hmotnostnému prietoku Qp tekutiny s jednotkovou kinematickou viskozitou v, ktorý prepúšťa pórovité prostredie cez jednotkovú filtračnú plochu A účinkom jednotkového tlakového gradienta d(p+jz)/dr pôsobiaceho kolmo na filtračnú plochu.

K - koeficient prietočnosti; koeficient transmisivity - coefficient of transmissivity
Miera schopnosti zvodneného kolektora určitej hrúbky prepúšťať vodu s danou kinematickou viskozitou číselne sa rovnajúca objemovému prietoku jednotkovou šírkou zvodneného kolektora s danou hrúbkou pri jednotkovom hydraulickom gradiente.

K - koeficient pružnej zásobnosti - elastic storativity, coefficient of elastic storativity
Miera pružnej zásobnosti zvodnenca určená ako pomer objemu vody, ktorý sa uvoľní pri jednotkovom znížení piezometrickej hladiny z pružnej zásoby v hranole zvodnenca s výškou rovnajúcou sa hrúbke zvodnenca a s jednotkovou plochou základne, k objemu tohto hranola.

K - koeficient retardancie - retardance coefficient
Kvantitatívna charakteristika sumárnej sorpčnej a akumulačnej kapacity pórovitého prostredia vo vzťahu k sledovanej migrujúcej látke určená ako súčet migračnej pórovitosti a Henryho konštanty pre sledovanú látku.

K - koeficient tlakovej vodivosti - coefficient of piezoconductivity, coefficient of piezodiffusivity
Koeficient hydraulickej vodivosti napätého zvodnenca.

K - koeficient tortuozity - tortuosity coefficient
Miera kľukatosti priebehu reálnych pórových kanálov pri prúdení podzemnej vody horninou určená ako štvorec pomeru dĺžky dráhy vodnej častice v pórovom kanáli a priamkovej vzdialenosti medzi začiatočným a koncovým bodom prúdenia.

K - koeficient účinnosti filtračného prierezu - relative active (effectivity of flow) cross-section area
Pomer celkového prierezu pórov, ktorými prúdi kvapalina, k celkovému filtračnému prierezu Poznámka: Je to pomer prierezu aktívnych pórov k súčtu prierezu zŕn horniny, neaktívnych a aktívnych pórov.

K - koeficient voľnej zásobnosti - water-table storativity, gravitational storativity
Miera zásobnosti daná gravitačným odvodnením pórov pri poklese hladiny nenapätej zvodne určená ako pomer objemu vody, ktorý sa uvoľní gravitačným odvodnením pórov pri jednotkovom poklese voľnej hladiny a objemu horniny, z ktorého sa voda uvoľnila.

K - koeficient zásobnosti (storativity) - storativity, coefficient of storativity
Miera zásobnosti zvodnenca určená ako objem vody, ktorý sa uvoľní zo zásoby v zvodnenci na jednotkovej ploche zvodnenca pri jednotkovom znížení piezometrickej hladiny.

K - koeficient zvodnencovej straty - coefficient of aquifer loss
Koeficient vyjadrujúci v dvojčlennej rovnici závislosti zníženia hladiny v studni od odoberanej výdatnosti veľkosť strát piezometrického napätia spôsobených hydraulickými odpormi vo zvodnenci Poznámka: V podmienkach platnosti Theisovej rovnice je jeho veľkosť daná vzťahom Aw = W(u)/4 PI T, kde W(u) je Theisova studňová funkcia, T je koeficient prietočnosti.

K - kolektorová kvapalina - formation liquid, aquifer liquid
Kolektorová tekutina v kvapalnom skupenstve (podzemná voda, ropa).

K - kolektorová tekutina - formation fluid
Tekutina prírodného pôvodu (podzemná voda, ropa, plyn), ktorá sa nachádza vnútri hydrogeologického kolektora alebo bola z tohto kolektora bezprostredne odobratá.

K - kolektorová teplota - formation temperature, aquifer temperature
Prírodná teplota vnútri hydrogeologického kolektora.

K - kolektorová voda - formation water, aquifer water
Voda prírodného pôvodu nachádzajúca sa vnútri hydrogeologického kolektora alebo z tohto kolektora bezprostredne odobratá (na rozdiel od vody, ktorá prenikla do kolektora počas vŕtania, ktorá sa nalieva do vrtu a pod.).

K - kolektorový tlak - formation pressure, aquifer pressure
Tlak vnútri hydrogeologického kolektora.

K - kombinovaná pórovitosť - double-porosity, combined porosity
Pórovitosť tvorená kombináciou pórov rozličného druhu, napr. medzizrnových pórov a puklín (medzizrnovo-puklinová pórovitosť), drobných pukliniek a veľkých puklín (puklinkovo- puklinová pórovitosť) alebo krasových dutín a puklín (krasovo- puklinová pórovitosť).

K - kombinovaná priepustnosť - combined permeability
Priepustnosť horniny daná prítomnosťou kombinácie viacerých druhov hydraulických komunikácií (t. j. kombinovanou pórovitosťou).

K - kontaktný prameň - contact spring
Prameň vyvierajúci na kontakte hydrogeologického kolektora s počvovým izolátorom z nenapätej zvodne v mieste, kde jej hladina klesá až k počvovému izolátoru.

K - krasová dutina - karst void
Dutina, ktorá vznikla rozpúšťaním horniny.

K - krasová priepustnosť - karst permeability
Priepustnosť horniny daná existenciou vzájomne prepojených krasových dutín.

K - krasová voda - karst water
Podzemná voda v krasových dutinách.

K - krasový prameň - karst spring
Výver podzemnej vody z krasových dutín.

K - kvantitatívna ochrana podzemnej vody - quantitative groundwater protection
Ochrana podzemných vodných zdrojov pred znížením ich využiteľnej výdatnosti umelým zásahom (nadmerný odber, umele prepojenie kolektorov, zdrénovanie do stavebných a banských diel a pod.) a ich ochrana pred nadmerným odberom (určením environmentálne využiteľného množstva podzemnej vody).

K - kváziustálené prúdenie - quasi-steady-state flow
Stav neustáleného prúdenia, pri ktorom sa v danom bode vektor filtračnej rýchlosti ešte mení s časom, ale piezometrický sklon už zostáva konštantný a zmena zníženia hladiny v čase je priamo úmerná zmene logaritmu času.


M

M - makrodisperzia - macrodispersion
Disperzia spôsobená makronehomogenitou stavby horninového prostredia (v rozmeroch 1 cm – 1 m a väčších).

M - medzivrstvové pretekanie - leakage
Prepúšťanie určitého množstva podzemnej vody alebo inej kolektorovej tekutiny naprieč poloizolátorom do hydrogeologického kolektora vplyvom rozdielov piezometrického napätia tam, kde strop alebo počvu kolektora tvorí poloizolátor.

M - medzizrnová pórovitosť - intergranular porosity
Prítomnosť medzizrnových pórov v hornine.

M - medzizrnová priepustnosť - intergranular permeability
Priepustnosť horniny daná existenciou medzizrnových pórov, ktorými môže prúdiť kolektorová tekutina pri zvyčajných hydraulických gradientoch.

M - medzizrnová voda - intergranular water
Podzemná voda v medzizrnových póroch horniny.

M - medzizrnový kolektor - permeable rock body with intergranular permeability
Hydrogeologický kolektor, ktorý má iba medzizrnovú priepustnosť.

M - medzizrnový pór - intergranular pore
Pór tvorený voľným priestorom medzi jednotlivými zrnami (minerálnymi časticami) horniny.

M - merná výdatnosť vrtu (studne) - specific discharge, specific capacity of a well
Podiel výdatnosti odoberanej z objektu (vrtu, studne) a veľkosti zodpovedajúceho zníženia hladiny v tomto objekte.

M - merné zníženie hladiny - specific drawdown
Prevrátená hodnota mernej výdatnosti vrtu (studne).

M - merný odtok podzemnej vody (modul) - specific groundwater runoff, rate of groundwater flow
Objem podzemnej vody odtekajúcej z jednotky plochy povodia podzemnej vody za jednotku času.

M - merný prietok podzemnej vody - specific flux of groundwater
Prietok podzemnej vody delený veľkosťou filtračnej plochy; číselne sa rovná filtračnej rýchlosti.

M - metóda jednorazového hydraulického zásahu - slug test
Expresná hydrodynamická skúška, pri ktorej sa vyvolá jednorazový hydraulický zásah do zvodne okamžitým dodaním určitého objemu vody do vrtu, jednorazovým vytlačením určitého objemu vody z vrtu do kolektora alebo jednorazovým odberom určitého objemu vody z vrtu.

M - migrácia v podzemnej vode - migration, mass and heat transfer, mass and heat transport
Procesy prenosu (premiestňovania) hmoty alebo tepla v podzemnej vode v priepustnom horninovom prostredí.

M - migračná pórovitosť - migration effective porosity
Relatívny obsah pórov, ktoré môžu byť zaplnené roztokom migrujúcej látky.

M - migračné parametre - migration parameters, transport parameters, transfer parameters
Kvantitatívna charakteristika procesov migrácie v podzemnej vode; sú to parametre konvektívneho prenosu, difúzie, kinematickej disperzie a sorpcie.

M - mikrodisperzia - microdispersion
Proces rozptyľovania migrujúcej látky v horninovom prostredí na molekulovej a vnútropórovej úrovni daný kinematickou disperziou a molekulovou difúziou.

M - minerálna voda - mineral water
Voda, ktorá sa od obyčajných podzemných vôd podstatne odlišuje svojimi vlastnosťami, predovšetkým obsahom minerálnych látok a teplotou.

M - modul napájania zvodneného systému - recharge rate of water-bearing system
Objemové množstvo vody napájajúcej zvodnený systém na určitej ploche za jednotku času delené veľkosťou tejto plochy.


N

N - nádrž podzemnej vody - groundwater reservoir
Hydrogeologická jednotka tvorená hydrogeologickým kolektorom alebo sústavou hydrogeologických kolektorov, kde sa nahromaďuje významný objem podzemnej vody a kde sa tento objem udržiava aj po prerušení napájania.

N - nádrž vrstvových vôd - groundwater basin, reservoir, stratal aquifer system
Hydrogeologická jednotka tvorená striedaním vrstvových hydrogeologických kolektorov a izolátorov.

N - nalievacia skúška - recharge test
Hydrodynamická skúška, pri ktorej sa skúšobný objekt (vrt, studňa) plní vodou nalievaním pri atmosférickom tlaku na ústí objektu.

N - napájacia zvodeň - recharging groundwater body
Zvodeň, ktorá je pri medzivrstvovom pretekaní zdrojom vody pretekajúcej cez poloizolátor do zvodne s nižším piezometrickým napätím.

N - napätá hladina podzemnej vody - confined groundwater surface
Plocha horného ohraničenia zvodne, ktoré je pod vyšším hydrostatickým tlakom, ako je atmosférický tlak.

N - napätá podzemná voda - confined groundwater
Podzemná voda, ktorej povrch (vrchné ohraničenie) je pod vyšším hydrostatickým tlakom, ako je atmosférický tlak.

N - napätá zvodeň - confined groundwater body
Zvodeň s napätou hladinou, t. j. s vyšším hydrostatickým tlakom na vrchnej hranici, ako je atmosférický tlak; vytvára sa v hydrogeologickom kolektore, ktorý je zvrchu ohraničený stropným izolátorom, po nasýtení celej hrúbky hydrogeologického kolektora.

N - napätie zvodne - head of groundwater body
Piezometrické napätie v jednotlivých bodoch zvodne.

N - napätosť zvodne - elevation of piezometric level above upper boundary surface
Prevýšenie úrovne piezometrickej hladiny napätej zvodne nad vrchnou hraničnou plochou tejto zvodne.

N - napätý zvodnenec - confined aquifer
Zvodnenec s napätou hladinou podzemnej vody.

N - nedokonalá studňa (vrt) - hydrodynamically imperfect well, well with well losses
Vertikálny záchytný objekt, do ktorého pri odbere vstupuje voda s dodatočnými tlakovými stratami spôsobenými týmto objektom.

N - nenapätá podzemná voda - unconfined groundwater
Gravitačná podzemná voda, ktorá má voľnú hladinu, t. j. povrch, na ktorý pôsobí atmosférický tlak.

N - nenapätá zvodeň - unconfined groundwater body
Zvodeň s voľnou hladinou.

N - nenapätý zvodnenec - unconfined aquifer
Zvodnenec obsahujúci nenapätú zvodeň.

N - neúplná studňa (vrt) - partially penetrating well
Studňa (vrt), ktorej otvorený úsek neprekrýva celú hrúbku zvodnenca.


O

O - občasný prameň - ephemeral spring
Prameň, ktorého výdatnosť v suchých obdobiach klesá na nulu.

O - objemový prietok - volume discharge
Objem tekutiny pretekajúcej za jednotku času danou plochou orientovanou kolmo na smer prúdenia.

O - oblasť napájania zvodneného systému - recharge area
Časť zvodneného systému, v ktorej prevažuje napájanie, t. j. vstup vody do systému; je to oblasť, v ktorej vstupujú zrážkové, povrchové a podzemné vody do zvodneného systému.

O - oblasť odvodnenia - drainage area
Časť zvodneného systému, v ktorej prevažuje odvodnenie, t. j. výstup podzemnej vody zo zvodneného systému.

O - oblasť tranzitu podzemnej vody - transit area
Úsek obehu podzemnej vody medzi oblasťou napájania a oblasťou výtoku, v ktorom sa spravidla podstatne nemení podzemný prietok.

O - oblasť výtoku - outflow area, drainage area, discharge area
Oblasť, v ktorej vyvierajú podzemné vody daného zvodneného systému na zemský povrch, do nádrží a povrchových tokov alebo pretekajú do susedných zvodnených kolektorov.

O - odberová skúška - pumping and flowing well test, withdrawal test
Hydrodynamická skúška, pri ktorej sa zo skúšobného objektu (vrtu, studne) odoberá voda alebo iná kolektorová tekutina. Poznámka: Je to súhrnné označenie čerpacích a prelivových skúšok.

O - odberový vrt - pumped well, withdrawal well
Vrt, z ktorého sa odoberá kolektorová tekutina pri hydrodynamickej skúške alebo pri exploatácii.

O - odtok podzemnej vody - groundwater runoff, groundwater flow, discharge
1. prúdenie podzemnej vody vplyvom hydraulického gradienta z oblasti napájania do oblasti výtoku; 2. objem podzemnej vody odtekajúcej z povodia alebo z iného územného celku za časovú jednotku.

O - odtoková efektívna pórovitosť - field drainable porosity, field drainage porosity
Prítomnosť pórov, ktoré sa odvodnia (vysušia) pri znížení voľnej hladiny v prírodných podmienkach; kvantitatívne ju vyjadruje koeficient odtokovej efektívnej pórovitosti určený ako podiel uvedených pórov na celkovom objeme horniny aj s pórmi.

O - ochrana podzemnej vody - groundwater protection
Súbor opatrení alebo súbor antropogénnych alebo prírodných okolností, ktoré slúžia na ochranu podzemných vôd pred znečistením, na obmedzenie a odstránenie následkov znečistenia a na zabránenie vyčerpania vodných zdrojov.

O - ochranné pásma (pásma hygienickej ochrany) - groundwater protection zones
Územná ochrana využívaných zdrojov podzemných a povrchových vôd určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou.

O - okrajové podmienky zvodneného systému - boundary conditions
Hydraulické podmienky, ktorými sa riadi výmena vody medzi zvodneným systémom a okolím.

O - otvorený úsek vrtu - open interval of a well
Hĺbkový interval, v ktorom konštrukcia vrtu a jeho zabudovanie umožňuje bočnú komunikáciu medzi horninou obsahujúcou kolektorovú tekutinu a vnútorným priestorom vrtu.


P

P - pásmo nasýtenia - saturation zone, saturated zone
Časť horninového prostredia, v ktorej sú všetky póry vyplnené vodou.

P - pásmo prevzdušnenia - zone of aeration, unsaturated zone
Časť horninového prostredia medzi povrchom terénu a pásmom nasýtenia, v ktorej je časť pórov vyplnená vzduchom.

P - piezometrická hladina podzemnej vody - piezometric surface
Ideálna plocha predstavujúca geometrické miesto bodov, v ktorých sa tlak zvodne rovná atmosférickému tlaku, t. j. geometrické miesto piezometrických úrovní meraných alebo merateľných vo vrtoch alebo piezometroch v danej zvodni.

P - piezometrická úroveň podzemnej vody - piezometric groundwater level
Statická úroveň povrchu stĺpca vody, ktorý je v rovnováhe s kolektorovým tlakom v uvažovanom bode zvodne.

P - piezometrická výška - head, piezometric head
Súčet tlakovej výšky p/j a polohovej výšky z (p je hydrostatický tlak kvapaliny v danom bode, j je merná tiaž kvapaliny, z je výška daného bodu nad porovnávacou rovinou); je to výška tlakovej čiary nad zvolenou vodorovnou porovnávacou rovinou.

P - piezometrické napätie - piezometric head
Miera veľkosti celkovej mernej mechanickej energie v určitom bode vo zvodni určená výškou piezometrickej úrovne nad porovnávacou rovinou; za porovnávaciu rovinu sa spravidla prijíma plocha s nulovou nadmorskou výškou.

P - piezometrický gradient (sklon) - piezometric gradient
Úbytok výšky tlakovej čiary nad zvolenou porovnávacou rovinou pripadajúci na jednotku dĺžky prúdu podzemnej vody v smere prúdenia; je vyjadrený sklonom tlakovej čiary ip = d(p/j + z)/dL, kde p je hydrostatický tlak v danom bode, j je merná tiaž kvapaliny, z je polohová výška, L je dĺžka prúdu.

P - plynový zdvih - gas lift
Vyvolanie vzostupného pohybu kvapaliny vo vrte alebo v prírodnej výstupnej komunikácii v dôsledku zníženia objemovej hustoty kvapaliny vytvorením dvojfázovej zmesi pri evázii plynu.

P - počvový izolátor - foot-wall, foot, ledger-wall, floor, bedrock
Hydrogeologický izolátor v bezprostrednom podloží hydrogeologického kolektora.

P - pôdna voda - soil water
Podpovrchová voda v pôde.

P - podpovrchová voda - subsurface water, subterranean water
Voda v zemskej kôre vo všetkých skupenstvách v priamom kontakte s horninovým prostredím.

P - podzemná voda - groundwater
Podpovrchová voda v kvapalnom skupenstve v pásme nasýtenia.

P - podzemný odtok - groundwater runoff
Časť celkového odtoku z územia tvorená odtokom podzemnej vody; predstavuje súčet základného odtoku a cezhraničného podzemného odtoku.

P - podzemný prietok - groundwater flow-rate
Množstvo podzemnej vody, ktoré preteká určitým prierezom (filtračnou plochou) v zvodnenci.

P - podzemný tok - subterranean stream
Časť vodného toku, ktorá tečie prirodzeným spôsobom pod zemským povrchom.

P - pohlcovacia studňa - water-injection well
Studňa určená na gravitačné alebo tlakové dodávanie tekutín do hydrogeologického kolektora s cieľom dopĺňať zásoby podzemnej vody (umelá infiltrácia), vytvárať hydraulickú clonu, skladovať úžitkové tekutiny a ukladať tekutý odpad.

P - pohltivosť - injectivity, water-injection rate, recharge capacity of a well
Objem tekutiny, ktorý za časovú jednotku pohltí otvorený úsek vrtu, studne alebo iného objektu účinkom pretlaku vyvodzovaného na ústí vrtu alebo účinkom tiaže stĺpca kvapaliny v danom objekte.

P - pokles hladiny podzemnej vody - groundwater-level lowering
Zväčšenie hĺbky hladiny podzemnej vody vplyvom prirodzených činiteľov.

P - polohová výška - elevation head
Výška bodu nad zvolenou vodorovnou porovnávacou rovinou.

P - pór - pore, rock void
Dutina prírodného pôvodu v hornine. Poznámka: Podľa tvaru a pôvodu sa rozlišuje medzizrnový pór, puklina a krasová dutina.

P - pórová rýchlosť podzemnej vody - interstitial velocity of groundwater
Stredná rýchlosť vodnej častice pri pohybe po reálnych trajektóriách v pórových kanáloch vzťahujúca sa na skutočnú dĺžku dráhy vodnej častice v kľukatých pórových kanáloch.

P - pórovité horninové prostredie - porous rock medium
Hornina obsahujúca viac-menej rovnomerne rozložené a vzájomne prepojené póry.

P - pórovitosť horniny - rock porosity
Prítomnosť pórov v hornine. Poznámka: Kvantitatívne sa vyjadruje koeficientom pórovitosti. Jednotlivé kategórie pórovitosti potom kvantitatívne charakterizujú príslušné koeficienty daných kategórií pórovitosti (napr. koeficient celkovej pórovitosti, koeficient otvorenej pórovitosti a pod.).

P - pórový kanál - pore channel
Súvislá hydraulická komunikácia v horninovom prostredí tvorená sledom vzájomne prepojených pórov a umožňujúca prúdenie tekutiny v určitom smere.

P - potenciálna výdatnosť vrtu - potential yield of well
Maximálna výdatnosť, ktorú možno z daného vrtu odoberať bez ohľadu na okrajové podmienky zvodne, z ktorej sa voda odoberá, t. j. bez zreteľa na trvalé zabezpečenie výdatnosti napájaním zvodne; závisí od koeficienta prietočnosti zvodnenca, piezometrickej úrovne a bazálnej tlakovej výšky a od konštrukcie, rozmerov a zabudovania vrtu.

P - potenciometrická úroveň - potentiometric level
Statická úroveň povrchu stĺpca vody s hustotou 1000 kg.m-3, ktorý je vo vrte v rovnováhe s tlakom v porovnávacej úrovni.

P - prahový hydraulický gradient - initial hydraulic gradient, threshold hydraulic gradient
Minimálna veľkosť hydraulického gradienta potrebná na prekonanie vplyvu elektrického poľa nabitých častíc horniny na podzemnú vodu, aby sa voda mohla začať pohybovať účinkom hydraulického gradienta.

P - prameň - spring
Sústredený prirodzený výver podzemnej vody na zemský povrch.

P - pramenná línia - spring line
Vývery prameňov spoločného pôvodu usporiadané na línii podmienenej tektonicky alebo vrstvovým kontaktom.

P - pramenný horizont - spring horizont
Viac-menej vodorovná alebo mierne uklonená línia na rozhraní hydrogeologického kolektora a počvového izolátora, na ktorej vyviera väčší počet kontaktných prameňov.

P - preliv - overflow
Samovoľné vytekanie podzemnej vody z vrtu spôsobené tým, že piezometrická úroveň zvodne napájajúcej vrt leží nad úrovňou ústia vrtu.

P - prelivová skúška - flowing well test
Odberová hydrodynamická skúška, pri ktorej sa zo skúšobného objektu (vrtu, studne) odoberá voda alebo iná kolektorová kvapalina vypúšťaním prelivu.

P - prelivový prameň - overflow spring, overflowing spring
Kontaktný prameň, pri ktorom aspoň časť prúdnic napájacieho prúdu podzemnej vody prebieha v úrovni nižšej ako úroveň výveru.

P - priepustnosť - permeability
Schopnosť pórovitého prostredia prepúšťať tekutiny účinkom hydraulického gradienta.

P - prietokové množstvo - flux, discharge
Množstvo tekutiny pretekajúcej za jednotku času danou plochou orientovanou kolmo na smer prúdenia.

P - primárna pórovitosť - primary porosity
Pórovitosť, ktorá vznikla súčasne so vznikom horniny.

P - pripovrchová zóna - near-surface zone
Zóna zasahujúca od povrchu terénu do hĺbky niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov a charakterizovaná podstatným zvýšením priepustnosti horninového masívu následkom jeho rozvoľnenia (druhotného rozpukania, rozpojenia puklín a zvetrania) účinkom povrchových faktorov ; popri pásme pripovrchového rozpojenia puklín zahŕňa aj zvetraninový pokryv.

P - pririečna voda - alluvial groundwater
Podzemná voda v náplavoch povrchového toku ovplyvňovaná zmenami jeho hladiny.

P - pririečna zvodeň - alluvial groundwater body
Zvodeň v náplavoch povrchového toku, ktorej hladina je ovplyvňovaná zmenami hladiny v povrchovom toku.

P - prírodná chránenosť podzemnej vody - natural groundwater protection
Miera účinnosti prírodného prostredia, ktoré prispieva k ochrane podzemnej vody.

P - prírodné statické zásoby podzemnej vody - natural groundwater reserves
Statické zásoby podzemnej vody v prírodných podmienkach.

P - prírodné zásoby podzemnej vody - natural reserves of groundwater
Súhrn prírodných statických a pružných zásob podzemnej vody.

P - prírodné zdroje podzemnej vody - natural resources of groundwater
Množstvo podzemnej vody v prírodných podmienkach dopĺňané a odtekajúce z uvažovaného územia; sú to dynamické zdroje podzemnej vody v prírodných podmienkach.

P - príron - effluent inflow
Nesústredené pritekanie podzemnej alebo povrchovej vody do vodného recipienta.

P - prítoková skúška - hydrodynamic test, aquifer test, well test
Hydrodynamická skúška, pri ktorej priteká kolektorová tekutina do skúšobného objektu (vrtu, studne, šachty a pod.) Poznámka: Termín je súhrnným označením odberových (čerpacích a prelivových), stúpacích a iných skúšok s prítokom do skúšobného objektu.

P - prúd podzemnej vody - groundwater stream
Priestorovo ohraničený súbor častíc prúdiacej podzemnej vody so spoločným generálnym smerom pohybu.

P - prúdnica podzemnej vody - groundwater streamline
Čiara, ktorej dotyčnice majú v danom časovom momente v každom bode smer vektora filtračnej rýchlosti.

P - pružná zásobnosť - elastic storativity
Schopnosť horniny uvoľniť z pružnej zásoby podzemnej vody v póroch alebo pojať do pružnej zásoby v póroch v dôsledku pružnosti zvodnenca (objemovej stlačiteľnosti vody a horninového skeletu) určitý objem vody pri zmene piezometrického napätia Poznámka:Kvantitatívne ju vyjadruje koeficient pružnej zásobnosti.

P - pružné zásoby podzemnej vody - elastic reserves of groundwater
Objem vody, ktorý sa po znížení výtlačnej piezometrickej hladiny až po strop napätého zvodnenca uvoľní zo zásoby v póroch zvodnenca ako prejav objemovej stlačiteľnosti vody a horninového skeletu, t. j. v dôsledku zväčšenia objemu vody v póroch a zmenšenia objemu pórového priestoru zvodnenca.

P - prvá zvodeň - first groundwater body below ground surface
Zvodeň, ktorá je v danom území uložená najbližšie k povrchu terénu.

P - pseudopotenciometrická úroveň - pseudopotentiometric level
Statická úroveň povrchu vodného stĺpca vody s hustotou 1000 kg.m-3, ktorý je vo vrte v rovnováhe s kolektorovým tlakom v uvažovanom bode zvodne.

P - puklina - joint, fracture, fissure
Voľný priestor medzi plochami mechanickej nespojitosti horniny.

P - puklinová pórovitosť - fissure porosity, fracture porosity
Prítomnosť puklín v hornine.

P - puklinová priepustnosť - fissure permeability, fracture permeability, joint permeability
Priepustnosť horniny daná existenciou takých vzájomne komunikujúcich puklín, ktorými môže prúdiť tekutina pod vplyvom hydraulického gradienta.

P - puklinová voda - fissure water, fracture water
Podzemná voda vypĺňajúca pukliny v horninách.

P - puklinový kolektor - relatively permeable rock with fissure permeability
Hydrogeologický kolektor s puklinovou priepustnosťou.

P - puklinový prameň - fissure spring, fracture spring
Prameň vyvierajúci z ojedinelej pukliny v relatívne nepriepustnom horninovom masíve.


R

R - retardačný faktor - retardation factor
Charakteristika oneskorenia transportu látky sorbujúcej sa pri migrácii v pórovitom prostredí v porovnaní s efektívnou rýchlosťou podzemnej vody vyjadrená ako pomer efektívnej rýchlosti podzemnej vody a rýchlosti transportu migrujúcej látky.

R - režim podzemnej vody - groundwater regime
Charakter priebehu časových zmien časovo premenlivých charakteristík zvodne, predovšetkým piezometrického napätia (hladiny podzemnej vody), ale aj fyzikálnych a chemických vlastností, skúmaný vo vzťahu k faktorom, ktoré ho ovplyvňujú a určujú.

R - rozstup puklín - spacing of fractures
Vzdialenosť medzi dvoma susednými puklinami toho istého súboru puklín meraná ako vzdialenosť osových plôch puklín pozdĺž roviny normálnej k osovým rovinám; predstavuje prevrátenú hodnotu lineárnej hustoty puklín.

R - roztvorenie pukliny - fracture aperture, fissure aperture, joint aperture
Vzdialenosť medzi stenami pukliny meraná v rovine normálnej k týmto stenám.

R - rozvodnica podzemnej vody - groundwater divide; hydrogeologic divide
Čiara predstavujúca rozhranie povodí podzemných vôd.

R - rýchlostný potenciál podzemnej vody - velocity potential of groundwater
Súčin koeficienta filtrácie a piezometrickej výšky so záporným znamienkom, ktorého parciálne derivácie v smere zvolených súradníc jednoznačne udávajú zložky vektora filtračnej rýchlosti v smere týchto súradníc; je funkciou polohy bodu v oblasti filtrácie.


S

S - sekundárna pórovitosť - secondary porosity
Pórovitosť, ktorá vznikla sekundárnymi procesmi po vzniku horniny.

S - senzorické vlastnosti vody - sensorial properties, esthetic characteristic of water
Vlastnosti vody zisťované zmyslovými orgánmi (farba, chuť, zápach, priezračnosť).

S - skinový efekt - skin effect
V užšom zmysle zníženie priepustnosti na stene vrtu a v prívrtovej zóne dané zaílovaním stien a účinkom zabudovania vrtu; v širšom zmysle prejav súčtu všetkých dodatočných tlakových strát na stene vrtu a v prívrtovej zóne pri prúdení kolektorovej tekutiny do vrtu.

S - sklon hladiny podzemnej vody - piezometric gradient
Rozdiel úrovní piezometrickej hladiny v dvoch bodoch umiestnených v smere prúdenia delený ich vzdialenosťou.

S - sorpčná kapacita horniny - sorption capacity of rock
Maximálne množstvo (hmotnosť) látky, ktoré sa môže sorpčne viazať v jednotkovom objeme horniny pri danej koncentrácii látky v roztoku.

S - stálosť prameňa - stability of spring discharge
Pomer štatisticky spracovaných hodnôt veľkej (Qmax alebo Q10) a štatisticky spracovaných hodnôt malej (Qmin alebo Q90) výdatnosti prameňa.

S - statická hladina podzemnej vody - static groundwater table
Hladina vody v objekte (vo vrte alebo v studni) v pokojovom (rovnovážnom) stave, keď jej úroveň nie je ovplyvňovaná nijakým hydraulickým zásahom do zvodne vykonávaným v danom objekte (odberom z objektu alebo dopĺňaním do objektu).

S - statická úroveň hladiny - static groundwater level
Východisková úroveň hladiny podzemnej vody v objekte (vrte, studni) neovplyvnená odberom, nalievaním alebo vtláčaním vody vykonávaným v tomto objekte.

S - statická úroveň tlaku - static value of pressure
Veľkosť tlaku v objekte neovplyvnená odberom kolektorovej tekutiny z daného objektu alebo vtláčaním tekutiny do tohto objektu.

S - statické zásoby podzemnej vody - groundwater reserves
Objem gravitačnej vody akumulovanej v zvodnenci.

S - stav hladiny podzemnej vody - groundwater-level depth below benchmark
Vertikálna vzdialenosť hladiny podzemnej vody od pevného odmerného bodu.

S - stopovacia skúška - tracing test
Skúška, pri ktorej sa zisťuje existencia hydraulickej komunikácie a efektívna rýchlosť podzemnej vody tak, že sa do vrtu alebo iného objektu vkladá určité množstvo indikátora (stopovača) a v pozorovacích bodoch situovaných v predpokladanom smere prúdenia sa sledujú prejavy prítomnosti indikátora a časové zmeny jeho koncentrácie.

S - stropný izolátor - hanging relatively impermeable bed, hanging (upper ) confining bed
Hydrogeologický izolátor tvoriaci bezprostredné nadložie (strop) hydrogeologického kolektora.

S - studňová strata - well loss
Súhrn strát na piezometrickej výške, ktoré sú pri prúdení podzemnej vody spôsobené odberovým objektom (studňou, vrtom).

S - stúpacia skúška - recovery test, build-up test
Hydrodynamická skúška, pri ktorej sa pozoruje vzostup hladiny alebo tlaku po zastavení odberu kolektorovej tekutiny.

S - subkapilárny pór - subcapillary pore
Pór, v ktorom po zaplnení vodou prevažuje účinok adsorpčných síl; označujú sa tak medzizrnové póry s priemerom menším ako 0,0002 mm a pukliny s roztvorením menším ako 0,0001 mm.

S - superkapilárny pór - supercapillary pore
Pór, v ktorom na vodu pôsobí prevažne tiažová sila (po zaplnení vodou obsahuje gravitačnú vodu).

S - sutinový prameň - talus spring
Prameň vyvierajúci zo sutín a iných svahových uloženín spravidla na úpätí svahu alebo v miestach podstatného zmiernenia sklonu svahu a napájaný infiltráciou zrážok do svahových uloženín.

S - šírka pukliny - width of joint, width of fracture, width of fissure
Lineárny rozmer pukliny kolmý na roztvorenie pukliny a na dĺžku pukliny, pričom je väčší ako roztvorenie pukliny a menší ako dĺžka pukliny.

S - štandardná merná výdatnosť vrtu - standard specific capacity
Merná výdatnosť pri znížení hladiny o prvý meter Poznámka: Číselne sa rovná výdatnosti odoberanej z vrtu pri znížení o prvý meter, vyjadruje sa však v jednotkách mernej výdatnosti.


T

T - tepelný zdvih - thermal lift
Vyvolanie alebo uľahčenie vzostupného pohybu kvapaliny vo vrte alebo v prírodnej výstupnej hydraulickej komunikácii v dôsledku zníženia objemovej hustoty kvapaliny pri jej zohriatí.

T - tlaková výška - pressure head, hydrostatic head
Výška tlakovej čiary nad prúdovou časticou alebo nad ťažiskom prietočného prierezu kvapaliny rovnajúca sa podielu hydrostatického tlaku v danom bode a mernej tiaže kvapaliny; pri prúdení podzemnej vody je to výška tlakovej čiary nad daným bodom zvodne.


U

U - umelé dopĺňanie podzemnej vody - artificial recharge of groundwater
Zámerné privádzanie povrchovej vody do hydrogeologického kolektora s cieľom zväčšiť výdatnosť alebo zásobu podzemnej vody.

U - úplná studňa (úplný vrt) - fully penetrating well
Studňa (vrt), ktorá prechádza celou hrúbkou zvodnenca až po počvový izolátor a ktorej otvorený úsek prekrýva celú hrúbku zvodnenca.

U - úroveň hladiny podzemnej vody - altitude of groundwater level
Nadmorská výška hladiny podzemnej vody vzťahujúca sa spravidla na piezometrickú hladinu.

U - ustálená hladina podzemnej vody - stable water level, stabilized water level
Statická alebo dynamická hladina vody v objekte (vrte, studni), ktorá po predchádzajúcom narušení prestala vykazovať sústavný merateľný pokles alebo vzostup z hľadiska uvažovaného časového intervalu.


V

V - vek podzemnej vody - groundwater age
Čas, po ktorý častica podzemnej vody meteorického pôvodu zotrvala v zemskej kôre od momentu prirodzenej infiltrácie do okamihu odberu vzorky vody obsahujúcej túto časticu.

V - viacfázové prúdenie - multiphase flow, flow of several immiscible fluids
Prúdenie zmesi tvorenej viacerými oddelenými tekutými fázami.

V - viazaná voda - ineffective water
Voda, ktorá sa zachová v hornine po gravitačnom odvodnení a ktorá sa udržiava v póroch vplyvom adsorpčných, hygroskopických a sčasti aj kapilárnych síl.

V - visutá zvodeň - perched groundwater body
Hydraulicky jednotná akumulácia nenapätej podzemnej vody vnútri pásma prevzdušnenia nad povrchom lokálnych hydrogeologických izolátorov, pričom báza tejto akumulácie je oddelená od hlbšie ležiaceho pásma nasýtenia prevzdušneným úsekom.

V - vodná tlaková skúška - water pressure test, water injection test
Vtláčacia skúška, pri ktorej sa do vrtu vtláča voda a sleduje sa vzťah vtláčaného množstva vody a pretlaku na ústí vrtu alebo tlaku vo vrte.

V - vododajnosť - specific yield
Schopnosť horniny nasýtenej vodou uvoľňovať vodu voľným vytekaním pod vplyvom gravitácie.

V - voľná hladina podzemnej vody - unconfined groundwater level, water-table
Plocha horného ohraničenia zvodne, ktoré je pod hydrostatickým tlakom rovnajúcim sa atmosférickému tlaku.

V - voľná voda - free (gravitational) water
Voda, ktorá sa v hornine ľahko pohybuje účinkom gravitačných síl.

V - voľná zásobnosť - water-table storativity
Zásobnosť daná objemom pórov, z ktorých voda vytečie alebo do ktorých pritečie pri zmene voľnej hladiny. Poznámka: Kvantitatívne ju vyjadruje koeficient voľnej zásobnosti.

V - vrstvový kolektor - relatively permeable bed, relatively permeable stratiform body of rock
Hydrogeologický kolektor s približne doskovitým tvarom vrstvy, spravidla so sedimentárnym pôvodom, s hlavnými smermi prúdenia viac-menej rovnobežnými s vrstvovými plochami.

V - vrstvový prameň - bed spring, contact spring at the base of permeable bed
Kontaktný prameň vyvierajúci na báze vrstvového kolektora.

V - vsakovanie; infiltrácia - infiltration, recharge
Vnikanie vody zo zemského povrchu do horninového alebo pôdneho prostredia.

V - vtekanie; influkcia - sinking
Vnikanie vody z povrchu terénu otvorenými puklinami alebo krasovými dutinami do horninového prostredia.

V - vtláčací vrt - injection well
Vrt, ktorý slúži na vtláčanie tekutiny do horninového prostredia.

V - vtláčacia skúška - injection test, pressure test
Hydrodynamická skúška, pri ktorej sa do skúšobného objektu (vrtu, studne) vtláča voda alebo plyn (vzduch).

V - výdatnosť odberu - withdrawal discharge, withdrawal yield
Objem vody odoberanej z objektu za jednotku času.

V - výdatnosť prameňa - spring yield, spring discharge
Množstvo vody vyvierajúce z prameňa za jednotku času.

V - výdatnosť, Q - discharge, yield
Množstvo tekutiny, ktoré za jednotku času odtečie z určitého prírodného alebo umelého objektu alebo pretečie určitým prietokovým prierezom.

V - výpočtový dosah depresie - adopted (specified) radius of depression cone
Vzdialenosť medzi osou odberového vrtu a bodom, v ktorom priamka zobrazujúca závislosť zníženia hladiny od logaritmu vzdialenosti od osi vrtu pretína os nulového zníženia.

V - výronová plocha - outseepage face, exfiltrational surface
Plocha, na ktorej voda z horniny vyteká voľne pri tlaku rovnajúcom sa atmosférickému tlaku.

V - výška vodného stĺpca v studni - height of water column in a well
Vertikálna vzdialenosť dna studne od hladiny vody v studni.

V - výtlačná hladina podzemnej vody - (pressure) piezometric surface of confined aquifer
Piezometrická hladina napätej zvodne. Poznámka: Ak prebieha nad povrchom terénu, označuje sa ako kladná.

V - výtlačná úroveň podzemnej vody - piezometric level of a confined groundwater body
Piezometrická úroveň napätej zvodne. Poznámka: Ak leží nad povrchom terénu, označuje sa ako kladná výtlačná úroveň, pod povrchom terénu ako záporná výtlačná úroveň.

V - výtoková čiara - recession curve, depletion curve
Čiara poklesu povrchových prietokov v období bez zrážok, keď je tok napájaný iba základným odtokom.

V - výtoková efektívna pórovitosť - laboratory drainable porosity, specific yield
Prítomnosť pórov odvodniteľných voľným gravitačným výtokom z nasýtenej vzorky horniny; kvantitatívne ju vyjadruje koeficient výtokovej efektívnej pórovitosti určený ako podiel objemu uvedených pórov na celkovom objeme vzorky horniny aj s pórmi.

V - využiteľné množstvo podzemnej vody - exploitable amount of groundwater
Maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému na vodárenské využívanie po celý uvažovaný čas exploatácie pri prijateľných ekologických, technických a ekonomických podmienkach bez takého ovplyvnenia prírodného odtoku, ktoré by sa pokladalo za neprípustné, a bez neprípustného zhoršenia kvality odoberanej vody.

V - výver - outflow, effux, effluence, outlet
Výtok podzemnej vody na zemský povrch. Poznámka: Výtok podzemnej vody pod hladinou vodného recipienta sa označuje ako skrytý výver.

V - výverová oblasť - discharge area
Oblasť, v ktorej podzemná voda vyviera na zemský povrch.

V - vzostup hladiny podzemnej vody - groundwater-level rise
Zmenšenie hĺbky (zvýšenie úrovne) hladiny podzemnej vody vplyvom prirodzených činiteľov.

V - vzostupný prameň - ascending spring, ascendant spring
Prameň, pri ktorom napájací prúd podzemnej vody vystupuje bezprostredne pred výverom z úrovne nižšej, ako je úroveň výveru.

V - vzostupová krivka - recovery curve, build-up curve
Krivka závislosti úrovne hladiny alebo tlaku od času v priebehu stúpacej skúšky v pozorovanom objekte.


Z

Z - zachycovadlo - catchwork
Vodárenský objekt na zachytávanie a odoberanie podzemnej vody.

Z - záchytné územie - water-withdrawal area
Územie, v ktorom sa získava podzemná voda na vodárenské účely.

Z - základný odtok - baseflow
Zložka celkového odtoku tvorená prítokom podzemných vôd do siete vodných tokov.

Z - zásobnosť - storativity
Schopnosť horniny uvoľniť zo zásoby v póroch alebo prijať do zásoby v póroch určitý objem vody pri zmene piezometrického napätia.

Z - zdroj podzemnej vody - groundwater source
1. akumulácia alebo prúd podzemnej vody, ktoré sa môžu využívať; 2. prírodný alebo umelý objekt (prameň, studňa, vrt), z ktorého možno odoberať podzemnú vodu na využívanie .

Z - zlomový prameň - fault spring
Prameň vyvierajúci zo zlomu.

Z - zníženie hladiny podzemnej vody - groundwater-level drawdown, drawdown
Rozdiel medzi statickou úrovňou hladiny podzemnej vody (neovplyvnenou odberom z objektu) a dynamickou úrovňou hladiny podzemnej vody (ovplyvnenou odberom z objektu) .

Z - zníženie tlaku - pressure drawdown, lowering of pressure
Rozdiel medzi statickou a dynamickou úrovňou tlaku.

Z - zostupný prameň - descending spring, descendant spring
Prameň, pri ktorom napájací prúd podzemnej vody zostupuje bezprostredne pred výverom z úrovne vyššej, ako je úroveň výveru.

Z - zraniteľnosť podzemnej vôd - vulnerability of groundwater
Možnosť prenikania znečisťujúcich látok do podzemnej vody daná súhrnom hydrogeologických podmienok, predovšetkým existenciou možných hydraulických komunikácií medzi povrchom terénu a podzemnou vodou.

Z - zvodeň - groundwater body
Hydraulicky jednotná a súvislá akumulácia podzemnej vody v hornine, t. j. vodný útvar, ktorý vytvára gravitačná podzemná voda v pásme nasýtenia.

Z - zvodnená hornina - water-saturated rock, rock saturated with groundwater
Hornina nasýtená voľnou vodou.

Z - zvodnená vrstva - water-saturated bed
Vrstva horniny nasýtená voľnou vodou.

Z - zvodnencová strata - aquifer loss
Súhrn strát piezometrického napätia (strát na piezometrickej výške), ktoré sú pri prúdení k studni spôsobené hydraulickými odpormi v zvodnenci.

Z - zvodnenec; zvodnený kolektor - aquifer
Časť hydrogeologického kolektora nasýtená gravitačnou podzemnou vodou (t. j. obsahujúca zvodeň); zvodnenec predstavuje prienik zvodne a hydrogeologického kolektora.

Z - zvodnenie - water-saturation
Nasýtenie horninového prostredia podzemnou vodou.

Z - zvodnený systém - water-bearing system
Vzájomne prepojená sústava zvodnencov ako priestorový celok vnútri hraníc daných určitými okrajovými podmienkami.

admin@sah-podzemnavoda.sk
[ informácie o cookies ]