Fórum

SAH - Slovenská asociácia hydrogeológov :: Fórum :: FÓRUM SAH :: Aktuálne problémy v hydrogeológii
 
<< späť | ďalej >>
Diskusia k novele zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
Moderátori: Admin, Bottlik F.
Autor Príspevok
Admin
02.24.2022, 06:40

Registrovaný člen #1
príspevkov: 4
Koncom roka 2021 prijala NR SR novelu zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zdokonalí/skvalitní nový prístup problematiku environmentálnych záťaží?

[ Editovaný 02.24.2022, 07:34 ]
Späť navrch
Anonym
02.24.2022, 06:41
Hosť
Koncom roka 2021 prijala NR SR novelu zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zásadným spôsobom mení doteraz aplikovaný princíp „znečisťovateľ platí“. Zavádza povinnosť štátu vymáhať formou finančnej náhrady náklady vynaložené z verejných zdrojov na prieskum a sanáciu environmentálnych záťaží na neštátnych nehnuteľnostiach.
Späť navrch
Názor A
02.24.2022, 06:42
Hosť
Zo znenia novely zákona možno usudzovať, že má byť riešením situácie kedy dochádza k sanáciám environmentálnych záťaží zabezpečovaných štátom na iných ako štátnych nehnuteľnostiach z verejných zdrojov, pričom si štát tieto prostriedky chce refundovať. Je na tom niečo zlé?
Späť navrch
Názor B
02.24.2022, 06:49
Hosť
V zásade nie, ale zákon tak ako je formulovaný, sa týka aj pozemkov súkromných a právnických osôb, mestských, obecných či cirkevných pozemkov, a to bez ohľadu na to či boli za vznik environmentálnej záťaže ich majitelia právne zodpovední.
Späť navrch
Názor A
02.24.2022, 06:51
Hosť
Stále zostáva v platnosti aj pôvodná legislatíva, kde sú dôkladným spôsobom ošetrené práva a povinnosti osôb pri identifikácii environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže, postup určovania osoby, ktorá svojou činnosťou spôsobila environmentálnu záťaž a v prípade nemožnosti stanoviť - určiť takéhoto pôvodcu, upravuje proces určovania osoby povinnej postarať o odstránenie následkov environmentálnej záťaže. Zákon tiež definuje povinnosti, ktoré má v tejto súvislosti splniť pôvodca environmentálnej záťaže a stanovuje jeho práva a povinnosti v súvislosti s odstraňovaním environmentálnej záťaže. Ako túto skutočnosť ovplyvní prijatá novela?
Späť navrch
Názor B
02.24.2022, 06:53
Hosť
Štát má za povinnosť v zmysle prijatej novely zákona vymáhať vynaložené prostriedky od vlastníka nehnuteľnosti, resp. pozemkov bez toho aby bol určený povinnou osobou čo je v rozpore s predchádzajúcimi ustanoveniami tohto zákona, čo môže mať za následok úplný koniec dnes už aj tak stagnujúceho procesu odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku. Za problematickú v tejto súvislosti možno tiež považovať skutočnosť, že vlastník nehnuteľnosti nemá v tomto procese možnosť ovplyvniť výšku finančnej náhrady, keďže nebol označený v správnom konaní za zodpovedného čo určite nemožno označiť za korektné. Svojimi dôsledkami však postihne nielen vlastníkov nehnuteľností, ale aj tých, ktorí prieskumy a sanácie vykonávajú – zhotoviteľov týchto geologických prác – teda priamo geológov, ktorí sa tejto problematike venujú profesijne.
Späť navrch
Názor A
02.24.2022, 06:56
Hosť
Cieľom novely zákona je zlepšenie spravodlivosti pri odstraňovaní environmentálnych záťaží, z akého dôvodu sa predikujú jeho opačné účinky?
Späť navrch
Názor B
02.24.2022, 07:08
Hosť
Ako pri každom prieskume životného prostredia, aj v prípade prieskumu či sanácie environmentálnej záťaže mnoho z nás dôverne pozná problémy so zabezpečením vstupov na cudzie nehnuteľnosti. V bežnej praxi je v prvom rade potrebné osloviť a predovšetkým dohodnúť podmienky vstupu za účelom realizácie prieskumu či sanácie so všetkými vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Ide o veľmi komplikovaný a často i zdĺhavý proces, ktorý v prípade dohody končí uzatvorením nájomných zmlúv, prípadne zmlúv za obmedzenie využívania cudzej nehnuteľnosti.
Do priameho vzťahu s vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti týmto spôsobom vstupuje zhotoviteľ geologických prác. V zmluvách sú individuálne vopred dohodnuté vzájomné podmienky, práva a povinnosti vlastníka nehnuteľnosti i zhotoviteľa geologických prác. V súčasnosti je v štádiu realizácie sanácie environmentálnej záťaže približne 30 lokalít, ktorých ukončenie možno očakávať koncom roku 2022, resp. v priebehu 2023. Na týchto lokalitách platia v zmysle uzatvorených zmlúv dohodnuté pravidlá, na základe ktorých vlastníci dotknutých nehnuteľností umožnili, resp. podmienili vstup a realizáciu úlohy.
Prijatím novely nastane situácia ktorá úplne zmení dohodnuté pravidlá s majiteľmi nehnuteľností. Ich ochota sprístupniť svoje pozemky pre realizáciu sanačných opatrení potom, ako zistia že okrem obmedzenia svojich vlastníckych práv budú musieť za sanáciu potom aj platiť sa zmení na odpor voči realizácií sanácií. Možno očakávať že majitelia nehnuteľností sa budú brániť spoplatneniu jednoduchým zneprístupnením svojho pozemku. Naviac pokiaľ ich štát v konaní o určení povinnej osoby neurčil za povinnú osobu majú nato o dôvod viac keďže túto skutočnosť možno považovať za nespravodlivú.
V tejto súvislosti je treba poukázať na ďalšiu skutočnosť, ktorá vyplýva z prijatej novely. Tou je jej retroaktivita, keďže prijaté ustanovenia sa majú týkať všetkých sanácií environmentálnych záťaží, ukončených po 1. júni 2022, hoci spolupráca s vlastníkom nehnuteľností bola dohodnutá za iných legislatívnych podmienok. Preto je v tejto súvislosti potrebné počítať aj so skutočnosťou, že vlastníci nehnuteľností – celkom logicky – nebudú súhlasiť so vstupmi na pozemky počas sanácie, t.j. s obmedzením vlastníckeho práva, chráneného Ústavou Slovenskej republiky. Uzatvorené zmluvy zrušia a nové nebudú ochotní za týchto podmienok uzatvoriť.
Späť navrch
Názor A
02.24.2022, 07:21
Hosť
Takáto situácia sa zdá byť veľmi problematická a komplikovaná. Existujú nejaké zákonné možnosti riešenia?
Späť navrch
Názor B
02.24.2022, 07:34
Hosť
Pokiaľ nepríde k dohode s vlastníkom nehnuteľnosti tak na návrh zhotoviteľa môže vydať MŽP rozhodnutie v konaní v ktorom sa preukáže prevaha verejného záujmu nad záujmami vlastníka nehnuteľnosti, v krajnom prípade vydaním rozhodnutia o vyvlastnení. Obe tieto možnosti sú časovo veľmi náročné, posúvajú vlastnú realizáciu o niekoľko mesiacov ak nie rokov a môžu končiť súdnymi žalobami.
Vyvlastnenie predstavuje drastický zásah do ústavne garantovaných občianskych práv. Ak sa aj realizuje, jeho priebeh je administratívne mimoriadne náročný. Vydávanie rozhodnutí o vstupoch na pozemky vo verejnom záujme v zmysle geologického zákona, resp. vyvlastňovacie konania predstavujú značnú časovú a administratívnu záťaž. Následne aj ohrozenie čerpania prípadných alokovaných prostriedkov.
Z týchto dôvodov môže prijatá novela znamenať spomalenie, ak nie zastavenie geologických prác spojených s odstraňovaním environmentálnych záťaží. Zdokonalenie riešenia problematiky environmentálnych záťaží vidíme skôr v dôslednejšom dodržiavaní už platnej legislatívy, napríklad v odstránení pasivity verejných orgánov pri konaniach podľa zákona, napr. pri určovaní povinnej osoby alebo precizovať a legislatívne upraviť lehoty, keď je zastavené konanie o určení povinnej osoby, pretože ju nemožno určiť v nadväznosti na ďalšie konania alebo tiež v aktivite štátu pri nastavovaní finančných mechanizmov na odstraňovanie environmentálnych záťaží.
Späť navrch
 

Skok:     Späť navrch